สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TIDLOR บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
36.25 55.50 / 33.25 28.05 3.89 8,580.24 84,063.19
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 พ.ย. 2564 08:22   ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงหมายเหตุประกอบงบการเงินภาษาอังกฤษงวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564
16 พ.ย. 2564 17:29   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 (แก้ไข)
15 พ.ย. 2564 20:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15 พ.ย. 2564 20:02   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พ.ย. 2564 20:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 08-8088-0880
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.ngerntidlor.com/th/home.html
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/05/2564
ราคา IPO (บาท) 36.50 @พาร์3.70 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 3.70 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อ ให้บริการเช่าซื้อ และให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และบริการที่เกี่ยวเนี่องอื่น ๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 พ.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.53% 87,724
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 36.31% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.18% (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.36 0.70 0.03
  20 วัน -1.36 -4.27 0.11
  60 วัน -7.05 -1.76 -3.41
  120 วัน -16.67 -7.22 -15.13
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 28.05 22.03 19.82
  P/BV (X) 3.89 3.16 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.19 1.43 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@06 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 695,695,530 30.00
  2. Siam Asia Credit Access Pte. Ltd. 579,746,230 25.00
  3. UBS SECURITIES PTE LTD. 188,055,000 8.11
  4. Morgan Stanley & Co. International Plc. 138,144,200 5.96
  5. บัวหลวงหุ้นระยะยาว 25,731,600 1.11
  6. AIA Company Limited-EQAP-D FUND 1 13,013,800 0.56
  7. ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 11,267,000 0.49
  8. ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,693,800 0.46
  9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 10,329,000 0.45
  10. AIA Company Limited-EQTG-D FUND 1 9,099,500 0.39

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม ประธานกรรมการ
  2. นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย พงษ์อนันต์ ธณัติไตร กรรมการ
  4. นาย ชวิณ เจียรวนนท์ กรรมการ
  5. นาย แอลสิทธิ์ เวอร์การา กรรมการ
  6. นาย มินกิ ไบรอัน ฮง กรรมการ
  7. นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ กรรมการ
  8. นาย ณัฐพล ลือพร้อมชัย กรรมการ
  9. นาง เกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ภัทร ยงวณิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย สันติธาร เสถียรไทย กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,318.98 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 84,063.19 
  ราคา (บาท/หุ้น) 36.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.32 
  P/BV (X) 3.89 
  P/E (X) 28.05 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 166.81 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,131.72 
  Beta 1.36 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.68 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสด 4,119.09 1,822.17 1,265.23
  เงินลงทุนสุทธิ - - -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 53,999.63 - -
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 53,999.63 - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 94.10 55.50 76.44
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,438.11 1,335.25 1,301.91
  รวมสินทรัพย์ 61,646.48 51,142.45 53,335.52
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 999.12 3,997.63 2,600.00
  รวมหนี้สิน 40,028.59 40,013.42 41,586.99
  ทุนจดทะเบียน 8,580.24 7,800.22 8,580.24
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,580.24 7,800.22 7,800.22
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 7,435.76 720.03 720.03
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,597.69 2,608.78 3,224.17
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 21,617.89 11,129.03 11,748.53
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 8,701.76 7,683.07 10,527.27
   - รายได้ดอกเบี้ย 7,198.30 6,464.72 8,735.29
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก 6,387.52 5,543.24 7,530.51
   - รายได้ค่านายหน้า - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - -
   รวมรายได้ 8,722.52 7,706.28 10,558.86
  ต้นทุน - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 304.05 27.04 -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,600.84 4,284.31 5,771.95
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 3,817.63 3,144.56 4,205.29
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,373.52 1,792.89 2,416.14
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.07 8.51 1.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -2,463.42 1,332.78 -234.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -407.69 -326.33 -443.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 5,724.96 99.37 1,496.85
  เงินสดสุทธิ 2,853.85 1,105.82 818.82
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.30 21.52 20.57
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.65 8.21 7.88
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.85 3.60 3.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.20 0.20
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 27.21 23.27 22.88

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ 15.23 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 32.38 N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้