สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TICON บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
17.20 18.10 / 12.70 125.03 1.28 1,834.14 31,547.25 47,139.93 1,122.87 31.95
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ธ.ค. 2560 07:17   สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
25 ธ.ค. 2560 07:16   การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าร่วมลงทุน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
14 พ.ย. 2560 19:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560 19:36   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2560 19:35   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ห้อง 1308 ชั้น 13/1 , 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2679-6565
เบอร์โทรสาร 0-2679-6569
URL http://www.ticon.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/06/2545
ราคา IPO (บาท) 21.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 08/10/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้าให้เช่า/ขายในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และทำเลอื่นที่มีศักยภาพในประเทศไทย บริษัทได้จัดสร้างโรงงานและอาคารคลังสินค้ามาตรฐาน พร้อมการให้บริการให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นประกอบการผลิตในประเทศไทย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.21% 4,943 42.55% 5,709
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 48.15% (ณ วันที่ 16/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.83% (ณ วันที่ 16/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.38 0.04 0.88
  20 วัน 4.24 1.33 -1.72
  60 วัน -0.58 -3.21 -5.77
  120 วัน 16.22 0.96 0.65
  YTD 5.52 4.07 1.58
  P/E (X) 125.03 18.69 19.77
  P/BV (X) 1.28 1.99 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.61 0.13 0.51

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 พ.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 735,000,000 40.07
  2. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 478,699,619 26.10
  3. นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 46,391,670 2.53
  4. นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล 46,249,100 2.52
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,287,492 2.25
  6. บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด 38,568,150 2.10
  7. DBS BANK LTD 36,000,000 1.96
  8. นาย ชาลี โสภณพนิช 24,773,910 1.35
  9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 23,944,887 1.31
  10. กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์ 19,503,194 1.06

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย ชาย วินิชบุตร กรรมการ
  4. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
  5. นาย โชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ
  6. นาย อุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมการ
  7. นาย ชาลี โสภณพนิช กรรมการ
  8. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ตรีขวัญ บุนนาค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,834.14  1,834.14  1,099.14 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 31,547.25  29,896.52  18,245.76 
  ราคา (บาท/หุ้น) 17.20  16.30  16.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.46  13.46  10.38 
  P/BV (X) 1.28  1.21  1.60 
  P/E (X) 125.03  118.49  17.21 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.80  26.40  43.10 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 118.91  31.48  29.11 
  Beta 0.88  0.88  0.52 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.52  -1.81  39.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.47  0.49  3.01 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.58  0.58  0.52 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.08 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.50 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.50 บาท 19 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 188.45 176.22 284.27 1,133.89 202.08
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 140.29 149.56 138.03 94.96 87.09
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,627.75 631.47 912.25 1,548.62 860.12
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 173.56 379.98 180.56 183.23 1,593.45
  รวมสินทรัพย์ 40,477.57 35,646.50 36,092.73 36,293.76 31,209.12
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 313.48 393.30 493.48 606.34 660.75
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,101.51 5,662.02 4,569.97 3,627.65 2,225.69
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,764.77 7,717.97 8,290.98 6,485.22 3,808.53
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,008.97 16,518.40 16,384.08 18,119.04 15,934.96
  รวมหนี้สิน 15,773.74 24,236.36 24,675.06 24,604.26 19,743.50
  ทุนจดทะเบียน 2,751.21 1,115.94 1,834.14 1,115.94 1,115.94
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,834.14 1,099.14 1,099.14 1,099.14 1,099.14
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 19,838.38 7,343.38 7,343.38 7,343.38 7,343.38
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,999.82 2,894.24 2,901.64 3,179.23 2,958.22
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 24,696.44 11,405.25 11,412.11 11,687.02 11,464.36
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 7.39 4.88 5.56 2.48 1.26
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 1,298.04 957.21 1,501.69 4,459.94 5,619.44
  รายได้อื่น 253.28 651.48 725.10 640.68 278.38
  รวมรายได้ 1,724.93 1,805.42 2,479.17 5,349.09 6,164.95
  ต้นทุนขาย 461.55 315.45 558.98 2,759.86 3,517.01
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 386.22 363.84 522.90 472.29 513.71
  รวมค่าใช้จ่าย 1,011.78 837.86 1,282.80 3,726.15 4,622.24
  EBITDA 1,122.87 1,279.91 1,632.50 2,145.51 1,975.57
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 409.71 312.35 436.12 522.57 432.87
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 713.16 967.56 1,196.38 1,622.93 1,542.71
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 244.91 267.62 275.03 769.74 761.74
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.24 0.25 0.70 0.76
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 741.74 -92.21 87.14 3,247.26 4,098.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4,493.92 -233.48 -626.23 -6,672.44 -8,016.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,157.10 -630.45 -308.75 4,230.12 3,493.54
  เงินสดสุทธิ 404.93 -956.14 -847.84 804.94 -424.50
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.76 0.08 0.11 0.24
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.40 9.52 2.38 6.65
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.47 5.64 3.31 4.81
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.64 2.13 2.16 2.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.06 0.16 0.07 0.16
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 64.44 67.05 62.78 38.12
  EBIT Margin (%) 41.34 53.59 48.26 30.34
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.20 14.82 11.09 14.39

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  16 ม.ค. 2560 PP 735,000,000 1,834,142,375 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 35.61 -5.71 -66.33 -20.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 46.32 -6.12 -79.75 -21.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -4.46 21.69 -53.65 -13.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 20.76 -9.98 -65.57 -19.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -8.49 N/A -64.27 1.05

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 12.71 38.21 12.89 49.00
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 28.71 9.55 28.32 7.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.00 4.83 1.02 4.36
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 182.94 75.58 359.07 83.79
  วงจรเงินสด (วัน) -154.23 -66.03 -330.76 -76.34


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น