สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TIC บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
23.90 25.50 / 21.20 13.91 0.93 234.99 561.63
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 มี.ค. 2560 17:26   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์บริษัท
24 ก.พ. 2560 17:14   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
24 ก.พ. 2560 17:14   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
24 ก.พ. 2560 17:12   งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
22 ก.พ. 2560 20:57   แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารไทยประกันภัย, 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2613-0100
เบอร์โทรสาร 0-2253-6768
URL http://www.thaiins.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/1/1938 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/08/2519
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 27/09/2534

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจรับประกันวินาศภัยครบทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 เม.ย. 2559 01 เม.ย. 2558
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
42.57% 811 44.93% 875
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.03% (ณ วันที่ 29/03/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.78% (ณ วันที่ 29/03/2560)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -4.40 -4.27 -4.90
20 วัน -4.40 -5.86 -5.34
60 วัน 4.82 6.26 2.35
120 วัน 3.91 -3.40 -1.60
YTD 3.91 7.12 1.80
P/E (X) 13.91 15.48 17.37
P/BV (X) 0.93 1.78 1.93
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.11 0.09 0.33

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 เม.ย. 2559) จำนวนหุ้น %
1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5,382,654 22.91
2. นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 2,855,000 12.15
3. นาย ไพสิฐ ตู้จินดา 2,742,100 11.67
4. นาง ไพเราะ ตู้จินดา 1,437,404 6.12
5. สำนักงานพระคลังข้างที่ 1,139,671 4.85
6. น.ส. พณิตา ตู้จินดา 760,814 3.24
7. ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม 648,494 2.76
8. บริษัท รวมทนุไทย จำกัด 445,000 1.89
9. นาย วรวิทย์ โรจน์รพีธาดา 424,925 1.81
10. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 327,783 1.39

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย พิพิธ พิชัยศรทัต ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. น.ส. พณิตา ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย สุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาย ไพสิฐ ตู้จินดา กรรมการ
5. นาย ยงยุทธ บวรวนิชยกูร กรรมการ
6. นาย ปรีชาญ อินทรไพโรจน์ กรรมการ
7. นาย ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นาง กุณฑลา ศศะสมิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
29 มี.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
2558
30 ธ.ค. 2558
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 23.50  23.50  23.50 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 561.63  540.48  657.98 
ราคา (บาท/หุ้น) 23.90  23.00  28.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 25.65  24.26  22.99 
P/BV (X) 0.93  0.95  1.22 
P/E (X) 13.91  218.77  14.12 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.33  4.26  18.05 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.22  0.10  0.54 
Beta 0.03  -0.08  0.57 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.91  -17.86  12.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.93  1.26  2.86 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.41  2.76  0.40 
นโยบายเงินปันผล จ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและความเพียงพอของเงินกองทุนที่บริษัทฯต้องดำรงไว้ตามข้อกำหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเพียงพอของเงินกองทุนต่อการขยายงาน

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.70 บาท 16 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.29 บาท 16 พ.ค. 2559 เงินปันผล
01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.80 บาท 15 พ.ค. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
เงินสด 140.95 62.15 108.14 122.67
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 22.80 23.61 25.05 24.73
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - 1,530.07
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 309.10 244.14 209.81 239.76
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 9.26 9.80 11.04 11.61
รวมสินทรัพย์ 3,025.75 2,525.37 2,687.82 3,305.46
สำรองเบี้ยประกันภัย - 926.42 918.57 867.91
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย - 740.19 503.39 893.71
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ - - - 116.18
รวมหนี้สิน 2,422.87 2,001.83 2,147.11 2,782.10
ทุนจดทะเบียน 235.00 235.00 235.00 235.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 235.00 235.00 235.00 235.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 103.60 103.60 103.60 103.60
กำไร(ขาดทุน)สะสม 270.93 231.89 222.11 199.38
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 602.88 523.54 540.71 523.36
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 1,288.01 1,285.94 1,307.68 1,318.36
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,634.95 1,441.32 1,498.49 1,433.60
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 54.59 47.89 80.44 84.92
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 293.22 269.97 347.37 261.06
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 47.09 24.68 55.24 70.44
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 40.38 17.01 46.70 58.97
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.72 0.72 1.99 2.51
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 91.79 92.30 169.67 298.33
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -6.17 -119.49 -160.22 -255.31
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -6.82 -18.80 -23.97 -9.40
เงินสดสุทธิ 78.80 -45.99 -14.52 33.62
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2559  2558  2557 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.17 3.20 8.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.70 0.95 1.84
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.02 3.82 3.97
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.52 0.47
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.97 1.24 3.33

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2559  2558  2557 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 0.16 -1.66 -0.81
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 13.43 -3.82 4.53
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 8.61 -22.28 33.06
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 137.36 -63.57 -20.80


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TIC-P

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น