สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TIC บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
40.00 51.00 / 32.25 N/A 1.65 234.99 939.97
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 พ.ค. 2562 17:56   กำหนดการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิของ TIC
13 พ.ค. 2562 18:46   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
13 พ.ค. 2562 18:45   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
13 พ.ค. 2562 18:42   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ค. 2562 17:41   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารไทยประกันภัย, 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2613-0100
เบอร์โทรสาร 0-2253-6768
URL http://www.thaiins.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/1/1938 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/08/2519
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 27/09/2534

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจรับประกันวินาศภัยครบทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2562 02 เม.ย. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
32.06% 508 39.57% 684
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 23/05/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.44% (ณ วันที่ 23/05/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -3.03 -3.64 -2.34
20 วัน -17.10 -14.41 -13.93
60 วัน - 2.20 3.07
120 วัน 17.65 25.52 18.55
YTD 21.21 18.41 17.76
P/E (X) N/A 14.11 17.29
P/BV (X) 1.65 1.21 1.76
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.05 0.71

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 15,962,860 67.93
2. สำนักงานพระคลังข้างที่ 879,589 3.74
3. ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม 648,494 2.76
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 327,783 1.39
5. นาย จรูญสิทธิ์ คุณานันทวิศาล 273,200 1.16
6. บริษัท ญาดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 225,000 0.96
7. นาย วนนท์ วรรณป้าน 200,000 0.85
8. นาย วรวิทย์ โรจน์รพีธาดา 180,000 0.77
9. นาง นิตยา บุรณเวช 179,700 0.76
10. นาย วิชัย กุลสมภพ 152,500 0.65

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สมชัย สัจจพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2. น.ส. อรวรรณ วรปัญญา รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
3. นาย ไตรรงค์ บุตรากาศ กรรมการ
4. นาย อานนท์ ชนไมตรี กรรมการ
5. นาย สมชาย วิวัฒนวัฒนา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นาย สุธนัย ประเสริฐสรรพ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาง อภิญญา ปุญญฤทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 พ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 23.50  23.50  23.50 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 939.97  775.48  757.85 
ราคา (บาท/หุ้น) 40.00  33.00  32.25 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 24.26  27.06  27.97 
P/BV (X) 1.65  1.22  1.15 
P/E (X) N/A  N/A  9.89 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.35  33.59  39.77 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.24  1.11  1.02 
Beta 0.36  0.21  0.40 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 21.21  2.33  40.22 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  3.03  2.17 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.21 
นโยบายเงินปันผล จ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและความเพียงพอของเงินกองทุนที่บริษัทฯต้องดำรงไว้ตามข้อกำหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเพียงพอของเงินกองทุนต่อการขยายงาน

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.00 บาท 16 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.70 บาท 16 พ.ค. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
3M/2561 
(01/01/61 
-31/03/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 280.86 185.05 339.24 162.05 140.95
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 35.46 19.67 36.42 20.43 22.80
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 826.49 766.04 693.36 882.15 -
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 344.06 324.13 328.68 295.99 309.10
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 6.81 8.05 8.33 11.74 9.26
รวมสินทรัพย์ 3,393.32 3,322.58 3,177.71 3,351.59 3,025.75
สำรองเบี้ยประกันภัย 1,241.13 1,186.37 1,187.13 1,168.28 -
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย 893.47 731.85 760.19 727.27 -
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 343.19 387.44 272.25 390.81 -
รวมหนี้สิน 2,823.15 2,637.78 2,601.46 2,665.80 2,422.87
ทุนจดทะเบียน 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60
กำไร(ขาดทุน)สะสม 215.48 346.34 244.03 331.50 270.93
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 570.17 684.80 576.25 685.79 602.88
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
3M/2561 
(01/01/61 
-31/03/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 375.21 327.88 1,415.95 1,221.46 1,288.01
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 518.50 404.45 1,831.36 1,593.54 1,634.95
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 8.32 22.85 50.45 76.02 54.59
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 68.87 58.00 287.98 327.79 293.22
กำไรก่อนภาษีเงินได้ -38.74 18.08 -84.83 93.06 47.09
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -30.28 14.84 -69.62 76.07 40.38
กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.29 0.63 -2.96 3.24 1.72
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
3M/2561 
(01/01/61 
-31/03/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -57.75 23.46 204.85 40.40 91.79
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.64 -0.47 -4.16 -2.84 -6.17
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - -23.50 -16.45 -6.82
เงินสดสุทธิ -58.38 23.00 177.19 21.11 78.80
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -18.29 10.55 -11.03 11.81
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.22 2.59 -2.60 2.92
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.95 3.85 4.51 3.89
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.45 0.41 0.45 0.41
อัตรากำไรสุทธิ (%) -7.86 4.17 -4.70 5.77

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 14.44 10.38 15.92 -5.17
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 28.20 6.36 14.92 -2.53
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 18.73 -22.95 -12.15 11.79
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -30.55 N/A 88.37


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TIC-P

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น