สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
3.02 3.74 / 2.00 20.41 1.37 600.00 1,812.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 พ.ย. 2563 08:33   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
04 พ.ย. 2563 08:31   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
04 พ.ย. 2563 08:31   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
06 ต.ค. 2563 13:08   แจ้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลาออก (เพิ่ม Template)
05 ต.ค. 2563 13:16   แจ้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลาออก
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2666-9000
เบอร์โทรสาร 0-2277-6227
URL www.thairelife.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 5/1/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/10/2556
ราคา IPO (บาท) 9.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตทุกประเภท โดยเบี้ยประกันภัยรับส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต และดำเนินการบริหารเงินสำรองประกันชีวิตส่วนนี้โดยนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มิ.ย. 2563 06 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  88.47% 4,381 88.49% 4,259
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.88% (ณ วันที่ 24/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.13% (ณ วันที่ 24/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 18.90 15.57 14.50
  20 วัน 16.15 7.11 0.57
  60 วัน 45.19 32.84 36.44
  120 วัน 23.77 7.78 15.15
  YTD -16.57 -21.76 -5.97
  P/E (X) 20.41 18.73 27.22
  P/BV (X) 1.37 1.33 1.57
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.24 0.38 1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 60,597,430 10.10
  2. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 34,030,500 5.67
  3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 17,358,413 2.89
  4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 15,575,203 2.60
  5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 14,606,536 2.43
  6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 14,475,000 2.41
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 13,250,100 2.21
  8. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 12,438,616 2.07
  9. น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด 12,020,000 2.00
  10. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10,744,800 1.79

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์ ผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาง นัฏชกร สุวรรณสถิตย์ กรรมการ
  4. น.ส. ณวดี เรืองรัตนเมธี กรรมการ
  5. นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการ
  6. นาย ธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการ
  7. นาย สุธี โมกขะเวส กรรมการอิสระ
  8. นาย กอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง คมคาย ธูสรานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 พ.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,812.00  2,172.00  3,870.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.02  3.62  6.45 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.20  2.49  2.45 
  P/BV (X) 1.37  1.45  2.63 
  P/E (X) 20.41  11.18  12.71 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 124.58  23.21  60.60 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.82  2.81  15.08 
  Beta 0.83  0.58  0.63 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -16.57  -43.88  -41.36 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.61  9.67  7.75 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.88  0.87  0.99 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.13 บาท 05 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.13 บาท 19 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.15 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.20 บาท 20 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.30 บาท 08 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 37.24 60.72 33.80 55.11 212.09
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 52.18 54.51 53.31 55.21 46.32
  เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - - -
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ - - - - -
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 13.57 11.59 13.19 10.98 9.24
  รวมสินทรัพย์ 2,372.14 2,510.67 2,426.16 2,357.87 2,397.06
  เงินสำรองประกันภัย - - - - -
  เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย - - - - -
  เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - - -
  รวมหนี้สิน 1,051.29 1,016.25 967.55 918.95 853.60
  ทุนจดทะเบียน - - - - -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 79.16 79.16 79.16 79.16 79.16
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 792.00 783.88 799.52 774.25 821.49
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,320.85 1,494.42 1,458.61 1,438.92 1,543.46
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 1,812.51 1,815.71 2,324.11 2,347.46 2,136.58
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 42.61 74.42 95.42 82.02 80.23
  รวมรายได้ 1,856.91 1,891.12 2,421.20 2,432.42 2,220.33
  รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันชีวิต 1,777.55 1,684.53 2,199.52 2,116.29 1,684.14
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 70.82 70.32 92.16 85.42 75.72
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 82.40 213.59 232.00 310.02 542.23
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 72.63 178.10 194.26 253.47 435.68
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.30 0.32 0.42 0.73
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 83.99 175.98 149.16 156.53 294.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1.92 -2.36 -2.47 -13.51 -23.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -78.59 -168.00 -168.00 -300.00 -240.00
  เงินสดสุทธิ 3.44 5.61 -21.31 -156.98 30.18
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.31 13.11 13.41 17.00
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.13 9.43 9.70 13.04
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.80 0.68 0.66 0.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.98 0.96 1.01 1.02
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.91 9.42 8.02 10.42

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน -42.75 10.32 16.33 2.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 5.52 0.43 3.93 25.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 0.71 8.90 7.89 12.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -59.22 -24.97 -23.36 -41.82


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น