สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THL บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/เหมืองแร่
SET
CG Report:   -
NC 09 ธ.ค. 2554
  ข้อมูล ณ วันที่ 04 ธ.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.46 - - - 1,462.19 - - 123.92 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 พ.ย. 2563 17:27   รายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (ไตรมาสที่ 3 ปี 2563) (ปรังปรุง)
12 พ.ย. 2563 18:55   รายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (ไตรมาสที่ 3 ปี 2563)
12 พ.ย. 2563 18:55   แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการ
12 พ.ย. 2563 17:53   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 17:52   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร1 ชั้น 7, 252/11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2695-4912-28
เบอร์โทรสาร 0-2695-4901
URL www.tongkahharbour.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/06/2524
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.92 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 13.00 : ใหม่ 0.92 @ 11/08/2563

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 04/05/2550
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / เหมืองแร่

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจเหมืองหิน จ.สระบุรี และการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาที่ดินที่บริษัทถือครองในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพในอนาคต

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 เม.ย. 2563 05 เม.ย. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
43.46% 3,564 43.46% 3,561
การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.98% (ณ วันที่ 04/12/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.14% (ณ วันที่ 04/12/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 2,700,000,000 13.07
2. นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล 1,974,000,000 9.55
3. นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร 1,969,350,000 9.53
4. นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล 1,901,298,500 9.20
5. น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล 1,810,000,000 8.76
6. นาย ทิศชวน นานาวราทร 904,900,000 4.38
7. นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล 600,025,900 2.90
8. นาย อมรพล ตั้งฐานทรัพย์ 500,000,000 2.42
9. นาย ไพศาล อิทธิธรรม 438,100,000 2.12
10. นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล 400,000,000 1.94

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย สุเทพ บุระมาน รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
3. นาย ภรต พัฒการีย์ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
4. นาย ไพศาล อิทธิธรรม กรรมการ
5. นาย สมชาย ไกรสุทธิวงศ์ กรรมการ
6. นาย กฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน กรรมการ
7. นาง ธารินี พงศ์สุพัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย นิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ กรรมการอิสระ
10. นาย โสภณ นุ่มทอง กรรมการอิสระ
11. นาย สมใจ มณีวงษ์ กรรมการอิสระ
12. นาย นิคม ชมภูหลง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
04 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,589.34  20,661.40  20,661.40 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
ราคา (บาท/หุ้น) 0.46  0.46  0.46 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.76  0.05  0.05 
P/BV (X)
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  N/A 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)
Beta
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายเมื่อบริษัทออกจากแผนฟื้นฟูกิจการโดยมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสมแล้ว

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นางสาว ดรณี สมกำเนิด/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นางสาว เยาวลักษณ์ สมประเสริฐ/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 35.40 15.34 12.84 14.27 114.19
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 361.71 361.85 312.34 320.05 187.51
สินค้าคงเหลือ 329.30 285.99 340.84 303.64 326.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 730.39 698.32 693.02 664.21 656.68
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 368.64 486.17 522.21 420.94 243.22
รวมสินทรัพย์ 1,493.91 1,444.92 1,475.39 1,331.45 1,137.56
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 54.11 80.37 63.07 18.65 28.80
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.95 11.46 10.80 0.84 -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 191.64 142.02 160.69 198.48 73.77
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 20.60 129.86 127.51 26.47 16.04
รวมหนี้สิน 212.23 271.88 288.19 224.94 89.80
ทุนจดทะเบียน 1,462.19 20,661.40 20,661.40 24,482.67 24,482.67
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,462.19 20,661.40 20,661.40 20,661.40 20,661.40
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 132.49 -18,480.34 -18,480.34 -18,480.34 -18,480.34
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -393.55 -1,110.20 -1,096.63 -1,172.73 -1,216.39
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,201.13 1,071.12 1,084.41 1,008.35 964.67
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 80.54 101.92 102.78 98.15 83.09
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 265.70 351.99 467.71 345.13 328.79
รายได้อื่น 47.95 27.26 23.57 6.48 81.09
รวมรายได้ 313.65 379.25 491.28 351.62 409.88
ต้นทุนขาย 120.24 205.40 266.48 197.95 190.93
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 85.83 90.24 116.62 111.56 104.93
รวมค่าใช้จ่าย 223.75 295.64 383.10 309.51 295.86
EBITDA 123.92 110.80 144.73 65.22 135.35
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 34.02 27.19 36.55 23.12 21.32
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 89.90 83.61 108.18 42.10 114.03
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 59.41 62.53 76.10 43.38 113.11
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 102.81 104.71 149.29 -65.55 -25.39
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -75.46 -253.93 -298.69 -57.52 -44.50
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3.71 150.09 148.05 23.51 167.59
เงินสดสุทธิ 22.40 0.87 -1.36 -99.56 97.70
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.81 4.92 4.31 3.35
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.42 5.78 7.27 4.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.79 5.78 7.71 3.41
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.18 0.25 0.27 0.22
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.29 0.35 0.35 0.28
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 54.75 41.65 43.03 42.65
EBIT Margin (%) 28.66 22.05 22.02 11.97
อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.94 16.49 15.49 12.34

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
21 ก.ค. 2560 XR 259,174,943 20,661,397,549 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -24.51 36.66 35.52 4.97
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -41.46 42.83 34.62 3.68
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -17.30 37.03 39.72 -14.22
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -24.32 30.39 23.78 4.62
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -4.99 36.72 75.44 -61.65

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.05 1.37 1.48 1.36
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 346.20 266.27 246.76 268.39
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.59 0.87 0.83 0.63
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 619.31 418.91 441.38 580.54
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.70 5.23 6.52 8.34
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 135.35 69.81 55.96 43.75
วงจรเงินสด (วัน) 830.15 615.36 632.17 805.17


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
SP 15 พ.ย. 2556 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น