สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
sSET / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.00 12.70 / 5.80 N/A 0.43 5,480.51 6,576.61 11,761.61 4,070.66 15.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ม.ค. 2562 17:12   แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
24 ธ.ค. 2561 17:35   แจ้งกรรมการลาออก
30 ต.ค. 2561 17:41   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
30 ต.ค. 2561 17:40   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
30 ต.ค. 2561 17:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 41/103 ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2591-0736-49
เบอร์โทรสาร 0-2591-0705, 0-2299-5252
URL www.thaicom.net
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/11/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/01/2537
ราคา IPO (บาท) 39.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 5.00 @ 21/05/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 ก.พ. 2561 17 ก.พ. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.16% 19,115 50.02% 17,876
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.78% (ณ วันที่ 15/01/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.82% (ณ วันที่ 15/01/2562)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.83 3.33 0.24
  20 วัน -17.81 -14.74 -16.12
  60 วัน -32.58 -23.76 -27.49
  120 วัน -26.83 -18.02 -23.74
  YTD -0.83 0.54 -1.65
  P/E (X) N/A 16.24 14.87
  P/BV (X) 0.43 2.32 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.20 0.65

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 เม.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 450,870,934 41.14
  2. STATE STREET EUROPE LIMITED 81,100,166 7.40
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,310,799 4.13
  4. นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา 17,613,000 1.61
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,322,577 1.49
  6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC 15,520,000 1.42
  7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 8,281,500 0.76
  8. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 6,839,500 0.62
  9. น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล 5,733,700 0.52
  10. นาย กิตติ งามมหรัตน์ 5,657,000 0.52

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย เอนก พนาอภิชน ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ
  5. นาย เกว็ก บัค ไช กรรมการ
  6. นาง ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง ชรินทร วงศ์ภูธร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,096.10  1,096.10  1,096.07 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,576.61  6,631.42  13,700.83 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.00  6.05  12.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.81  13.81  16.50 
  P/BV (X) 0.43  0.44  0.76 
  P/E (X) N/A  N/A  32.11 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.86  61.29  108.56 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.70  28.04  83.67 
  Beta 1.24  1.28  0.89 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.83  -51.60  -35.57 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  5.60 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  1.80 
  นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 1.36 บาท 25 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.70 บาท 26 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.65 บาท 26 เม.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย เพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 3,552.21 2,229.45 1,960.77 2,683.69 3,401.14
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,820.34 2,233.37 1,666.86 2,427.97 2,417.50
  สินค้าคงเหลือ 120.65 155.11 124.81 323.88 229.80
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,733.04 7,790.82 9,425.32 9,127.35 8,005.12
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7,397.11 8,879.95 7,859.32 9,347.16 9,031.83
  รวมสินทรัพย์ 23,872.93 28,910.08 25,939.19 32,839.76 33,591.76
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 250.00 - 230.00 1,650.52
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 632.09 1,012.67 866.66 1,406.07 1,225.86
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 420.86 683.04 421.79 728.87 69.06
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,438.89 2,514.18 2,929.34 3,612.18 4,379.93
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,298.31 7,917.19 7,730.14 10,306.42 11,101.05
  รวมหนี้สิน 8,737.21 10,431.37 10,659.48 13,918.59 15,480.98
  ทุนจดทะเบียน 5,499.88 5,499.88 5,499.88 5,499.88 5,494.51
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,480.51 5,480.33 5,480.33 5,479.97 5,479.69
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,325.27 4,324.63 4,324.63 4,305.39 4,301.99
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,480.48 7,937.39 4,751.66 8,164.32 7,264.90
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 15,135.72 18,082.08 14,822.09 18,509.61 17,683.82
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 396.63 457.62 411.57 426.96
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 4,502.75 7,329.07 6,689.03 11,516.74 12,453.63
  รายได้อื่น 2,098.36 503.24 539.38 354.13 489.11
  รวมรายได้ 6,713.94 7,982.74 7,424.60 12,069.34 13,136.40
  ต้นทุนขาย 3,074.25 5,327.53 5,290.74 7,354.01 7,354.34
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 983.26 1,381.43 1,620.92 2,110.02 2,015.44
  รวมค่าใช้จ่าย 4,103.99 6,781.24 10,283.47 9,579.69 10,067.40
  EBITDA 4,070.66 3,493.42 201.86 5,415.58 5,877.38
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,460.72 2,291.92 3,060.73 2,925.93 2,808.38
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,609.95 1,201.50 -2,858.87 2,489.65 3,069.00
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,219.32 540.26 -2,649.78 1,611.77 2,122.15
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.02 0.49 -2.42 1.47 1.94
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,276.74 2,161.02 2,979.77 4,711.03 4,728.64
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2,432.62 611.14 -46.40 -2,694.01 -3,377.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,117.76 -3,226.41 -3,326.75 -2,734.48 -716.21
  เงินสดสุทธิ 1,591.60 -454.25 -722.96 -717.46 634.60
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.07 3.10 3.22 2.53
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -5.84 2.33 -15.90 8.91
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -5.50 3.82 -9.73 7.50
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.58 0.58 0.72 0.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.23 0.35 0.25 0.36
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.73 27.31 20.90 36.15
  EBIT Margin (%) 38.87 15.05 -38.51 20.63
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 33.06 6.77 -35.69 13.35

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -38.56 -17.68 -41.92 -7.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -42.30 0.81 -28.06 -0.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -15.89 -15.00 -38.48 -8.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -39.48 -1.21 7.35 -4.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 310.79 -68.69 N/A -24.05

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.91 4.46 3.27 4.75
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 191.52 81.92 111.72 76.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 22.03 41.51 23.58 26.56
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 16.57 8.79 15.48 13.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.69 7.18 4.66 5.59
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 98.82 50.86 78.40 65.31
  วงจรเงินสด (วัน) 109.27 39.85 48.80 25.21


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น