สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
sSET / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 01 มี.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.00 11.40 / 2.14 19.20 0.88 5,480.51 9,864.92 12,995.22 2,001.51 6.49
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ก.พ. 2564 18:49   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็ปไซด์ของบริษัท
08 ก.พ. 2564 18:10   แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท: อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข PDF)
05 ก.พ. 2564 18:27   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
05 ก.พ. 2564 18:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
05 ก.พ. 2564 18:27   แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท: อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 41/103 ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2591-0736-49
เบอร์โทรสาร 0-2591-0705, 0-2299-5252
URL www.thaicom.net
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/11/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/01/2537
ราคา IPO (บาท) 39.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 5.00 @ 21/05/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 18 มิ.ย. 2563 22 ก.พ. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.86% 16,124 52.38% 17,940
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.76% (ณ วันที่ 01/03/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.50% (ณ วันที่ 01/03/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.17 0.37 -2.20
  20 วัน -10.89 -8.05 -12.25
  60 วัน 63.64 70.72 54.91
  120 วัน 51.26 59.51 31.57
  YTD 5.26 8.97 1.65
  P/E (X) 19.20 19.75 37.66
  P/BV (X) 0.88 2.20 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.47 0.27 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 ก.พ. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 450,870,934 41.13
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,412,880 2.77
  3. นาย วชิระ ทยานาราพร 28,000,000 2.55
  4. นาย ชวลิต วิสราญกุล 24,027,700 2.19
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,390,190 1.68
  6. นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา 18,150,000 1.66
  7. นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์ 13,653,000 1.25
  8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 7,130,925 0.65
  9. นาย กิตติ งามมหรัตน์ 6,834,000 0.62
  10. นาย สมเกียรติ ตังพิทักษ์กุล 5,893,100 0.54

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย เอนก พนาอภิชน ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ
  5. นาย เกว็ก บัค ไช กรรมการ
  6. นาย ภูเวียง ประคำมินทร์ กรรมการ
  7. นาง ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  01 มี.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,096.10  1,096.10  1,096.10 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 9,864.92  9,371.67  4,230.95 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.00  8.55  3.86 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.26  10.55  11.67 
  P/BV (X) 0.88  0.81  0.33 
  P/E (X) 19.20  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 67.96  236.28  43.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 185.72  60.74  12.35 
  Beta 0.72  0.74  1.39 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.26  121.50  -36.20 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.22  2.34  35.23 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.43  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.20 บาท 19 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.20 บาท 21 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 1.36 บาท 25 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กรทอง เหลืองวิไล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 2,298.90 2,621.71 2,830.23 1,960.77
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,832.29 1,889.98 1,851.43 1,666.86
  สินค้าคงเหลือ 55.43 124.03 122.48 124.81
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,472.77 8,460.04 9,678.69 9,425.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,091.01 3,312.62 4,814.70 7,859.32
  รวมสินทรัพย์ 16,676.28 17,010.78 22,202.08 25,939.19
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 424.13 554.72 712.89 866.66
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,704.23 392.00 2,673.84 421.79
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,502.15 1,525.91 4,046.07 2,929.34
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,927.05 4,489.91 5,018.95 7,730.14
  รวมหนี้สิน 5,429.20 6,015.82 9,065.02 10,659.48
  ทุนจดทะเบียน 5,499.88 5,499.88 5,499.88 5,499.88
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,480.51 5,480.51 5,480.51 5,480.33
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,325.27 4,325.27 4,325.27 4,324.63
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,677.21 1,423.54 3,486.69 4,751.66
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,247.08 10,994.96 13,137.06 14,822.09
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.00 -0.00 -0.00 457.62
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 3,556.80 4,663.29 6,026.18 6,689.03
  รายได้อื่น 820.10 337.07 2,147.33 539.38
  รวมรายได้ 4,380.64 5,000.35 8,292.90 7,424.60
  ต้นทุนขาย 2,578.37 3,670.88 4,237.01 5,290.74
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 858.81 980.00 1,459.87 1,620.92
  รวมค่าใช้จ่าย 3,564.43 6,606.85 8,006.84 10,283.47
  EBITDA 2,001.51 208.48 2,262.81 201.86
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,185.29 1,814.98 1,976.75 3,060.73
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 816.22 -1,606.50 286.06 -2,858.87
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 513.78 -2,249.95 229.55 -2,649.78
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.47 -2.05 0.21 -2.42
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,769.29 1,660.32 1,868.96 2,979.77
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,164.40 1,240.83 1,224.01 -46.40
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -927.68 -3,109.68 -2,223.34 -3,326.75
  เงินสดสุทธิ -322.79 -208.54 869.63 -722.96
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.70 5.54 2.39
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.62 -18.65 1.64
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.85 -8.19 1.19
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.48 0.55 0.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.26 0.26 0.34
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.51 21.28 29.69
  EBIT Margin (%) 18.63 -32.13 3.45
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.73 -45.00 2.77

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -23.73 -22.62 -9.91
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -29.76 -13.36 -19.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -12.39 -39.70 11.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -46.05 -17.48 -22.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.91 2.49 3.43
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 190.99 146.42 106.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 28.73 29.78 34.27
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 12.70 12.26 10.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.27 5.79 5.36
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 69.28 63.02 68.04
  วงจรเงินสด (วัน) 134.41 95.66 49.17


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 28 ธ.ค. 2563 - 05 ก.พ. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น