สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET100 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
4.16 5.30 / 3.92 13.58 2.12 5,663.03 23,558.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ม.ค. 2565 12:51   แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
17 ธ.ค. 2564 12:50   ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์
08 ธ.ค. 2564 12:39   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2565
03 ธ.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 ธันวาคม 2564
12 พ.ย. 2564 07:11   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP, 77/35-36 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
เบอร์โทรศัพท์ 0-2440-0844
เบอร์โทรสาร 0-2440-0848
URL www.ratchthani.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/06/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/12/2545
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 13/05/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  การให้บริการเช่าซื้อทรัพย์สินและบริการเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งและให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก โดยเน้นลูกค้ากลุ่มหลักคือรถบรรทุกทั้งรถใหม่และรถใช้แล้ว

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มี.ค. 2564 10 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.84% 13,542 34.13% 11,939
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.89% (ณ วันที่ 26/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.08% (ณ วันที่ 26/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.15 -1.27 -3.28
  20 วัน -4.15 -2.68 -4.51
  60 วัน 1.96 -3.19 1.50
  120 วัน -14.40 -14.56 -19.53
  YTD -5.02 -1.83 -4.20
  P/E (X) 13.58 22.78 20.63
  P/BV (X) 2.12 3.24 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.36 1.10 1.32

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด 3,155,950,533 55.73
  2. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 317,233,091 5.60
  3. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 199,552,188 3.52
  4. นาย เจริญสุข กิจอิทธิ 154,821,837 2.73
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 143,373,326 2.53
  6. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 89,524,687 1.58
  7. นาง เนาวนารถ จามรมาน 80,500,000 1.42
  8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 59,501,800 1.05
  9. นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ 35,426,598 0.63
  10. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส 32,566,400 0.58

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ
  2. นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย เจริญสุข กิจอิทธิ กรรมการ
  4. นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ
  5. น.ส. สุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ
  6. นาย กำธร ตันติศิริวัฒน์ กรรมการ
  7. นาย สรศักย์ ชยารักษ์ กรรมการ
  8. นาย ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาง นารี บุญธีรวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,663.03  5,663.03  5,663.03 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 23,558.20  24,804.06  23,558.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.16  4.38  4.16 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.96  1.96  2.24 
  P/BV (X) 2.12  2.23  2.79 
  P/E (X) 13.58  14.29  12.65 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.37  199.97  222.54 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 169.17  206.36  146.08 
  Beta 0.93  0.93  0.96 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.02  5.29  -3.76 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.09  3.88  5.13 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.55  0.55  0.32 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.17 บาท 27 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.16 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.16 บาท 26 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 4.00 : 1.00 หุ้น 26 เม.ย. 2562 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.29 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 829.12 1,118.49 1,043.79 429.13 213.95
  เงินลงทุนสุทธิ - - - 0.21 -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ - - - - 0.21
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - 46,411.63
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 94.86 89.84 67.31 156.18 -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 69.92 77.19 80.19 95.28 -
  รวมสินทรัพย์ 49,284.87 48,830.30 48,518.01 50,880.93 78.79
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 9,720.39 4,535.03 5,371.89 14,904.58 113.88
  รวมหนี้สิน 38,173.46 40,382.98 37,699.32 43,209.91 47,531.06
  ทุนจดทะเบียน 5,663.03 - 5,663.03 3,775.35 -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,663.03 3,775.35 5,663.03 3,775.35 39,283.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 319.89 319.89 319.89 319.89 791.46
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,128.49 4,352.07 4,835.76 3,575.78 40,336.10
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 3,020.28
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - 3,020.28
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,111.41 8,447.31 10,818.68 7,671.02 -
   - หุ้นสามัญ - - - - 3,020.28
  หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - 319.89
  กำไร(ขาดทุน)สะสม - - - - 3,854.79
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 7,194.96
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,874.27 2,865.09 3,831.91 3,866.81 -
   - รายได้ดอกเบี้ย 2,609.23 2,632.17 3,515.74 3,538.65 -
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 3,165.84 3,192.97 4,262.73 4,238.15 -
  ต้นทุน - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 477.17 242.31 337.91 193.53 -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 428.87 407.32 537.61 570.03 3,202.27
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - 869.80
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 2,259.80 2,543.33 3,387.20 3,474.59 2,332.47
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,255.44 1,380.35 1,860.20 1,963.56 342.15
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.37 0.40 0.52 -
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ - - - - 342.15
  รายได้จากเงินปันผล - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น - - - - 503.56
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 402.60
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ - - - - 2,051.41
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 1,640.71
  กำไรต่อหุ้น (บาท) - - - - 0.54
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,017.21 4,963.54 5,924.69 -213.94 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -9.07 -5.92 -16.31 -11.71 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,222.82 -4,268.27 -5,293.72 440.84 -
  เงินสดสุทธิ -214.68 689.36 614.66 215.18 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - - - - -5,225.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - - - - -6.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - 5,255.55
  เงินสดสุทธิ - - - - 23.53
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.74 22.20 20.12 25.60
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.33 7.00 6.82 6.83
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.44 4.78 3.48 5.63
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.09 0.09 0.09 0.08
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 39.66 43.23 43.64 46.33

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  09 ต.ค. 2563 XR 1,887,674,749 5,663,028,199 1.00
  26 เม.ย. 2562 XD 755,069,769 3,775,353,450 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -9.05 -6.85 -5.26 19.68


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้