สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
6.40 9.60 / 6.10 12.84 2.87 3,020.28 19,329.82
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ม.ค. 2562 19:29   แจ้งผลการเสนอชื่อกรรมการบริษัทและการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
02 ม.ค. 2562 12:32   แจ้งกรรมการลาออก
25 ธ.ค. 2561 17:09   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
13 พ.ย. 2561 17:05   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (สอบทาน)
13 พ.ย. 2561 17:05   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP, 77/35-36 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
เบอร์โทรศัพท์ 0-2440-0844
เบอร์โทรสาร 0-2440-0848
URL www.ratchthani.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/06/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/12/2545
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 13/05/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  การให้บริการเช่าซื้อทรัพย์สินและบริการเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งและให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก โดยเน้นลูกค้ากลุ่มหลักคือรถบรรทุกทั้งรถใหม่และรถใช้แล้ว

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.37% 4,010 27.12% 3,069
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.36% (ณ วันที่ 18/01/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.11% (ณ วันที่ 18/01/2562)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -13.51 -5.74 -12.79
  20 วัน -12.93 -7.40 -12.96
  60 วัน -30.43 -17.26 -26.08
  120 วัน -17.42 -17.52 -14.70
  YTD -14.09 -8.11 -15.17
  P/E (X) 12.84 15.72 14.93
  P/BV (X) 2.87 2.64 1.80
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.93 0.26 0.64

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) 1,574,951,400 65.18
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 67,085,875 2.78
  3. นาย เจริญสุข กิจอิทธิ 59,657,318 2.47
  4. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 31,505,600 1.30
  5. นาง เนาวนารถ จามรมาน 24,000,000 0.99
  6. นาย ภมร พลเทพ 20,400,000 0.84
  7. นาย ทรงพล เตชะกรินทร์ 16,577,500 0.69
  8. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน) 15,500,000 0.64
  9. กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 14,669,500 0.61
  10. นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ 14,010,000 0.58

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย เจริญสุข กิจอิทธิ กรรมการ
  4. นาย อนุวัติร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ
  5. นาย เอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร กรรมการ
  6. นาย นครินทร์ อนันตชินะ กรรมการ
  7. นาย ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง นารี บุญธีรวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,020.28  3,020.28  2,416.23 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 19,329.82  22,501.11  26,095.25 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.40  7.45  8.64 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.23  2.23  2.20 
  P/BV (X) 2.87  3.34  4.92 
  P/E (X) 12.84  14.94  25.03 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.68  61.71  81.71 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 43.65  61.40  57.85 
  Beta 1.06  1.03  0.70 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -14.09  -13.77  105.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.38  0.32  1.94 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.05  0.05  0.49 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 4.00 : 1.00 หุ้น 27 เม.ย. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.03 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.21 บาท 28 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.18 บาท 29 เม.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 55.35 71.59 190.42 117.88 163.89
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ 0.24 0.21 0.24 0.21 0.19
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 44,771.21 37,431.09 38,598.25 32,747.54 28,920.28
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - -
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 103.81 61.35 60.17 56.70 85.35
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 116.60 125.08 119.95 129.35 94.78
  รวมสินทรัพย์ 45,747.69 38,176.80 39,491.79 33,364.87 29,504.67
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 15,323.19 12,027.94 14,441.77 13,481.08 8,803.10
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 14,834.19 11,028.01 13,202.80 11,981.36 7,320.69
  รวมหนี้สิน 39,007.03 32,869.02 33,864.50 28,355.48 24,940.42
  ทุนจดทะเบียน 3,020.28 2,416.23 2,416.23 2,416.23 2,416.23
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,020.28 2,416.23 2,416.23 2,416.23 2,416.23
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 3,020.28 2,416.23 2,416.23 2,416.23 2,416.23
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 319.89 319.89 319.89 319.89 319.89
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,400.48 2,571.67 2,891.18 2,273.27 1,828.14
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,740.65 5,307.78 5,627.30 5,009.39 4,564.26
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 2,358.70 2,034.61 2,760.61 2,484.52 2,361.50
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 644.41 668.88 882.41 947.00 1,016.40
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 1,714.29 1,365.73 1,878.20 1,537.52 1,345.10
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 310.60 406.77 523.43 496.35 411.92
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 201.49 179.73 244.97 227.51 184.58
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 256.78 224.11 301.66 273.16 235.81
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 382.52 355.40 495.74 439.59 408.16
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,479.45 1,007.40 1,405.66 1,102.26 945.40
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,185.85 805.80 1,125.81 881.16 748.66
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.33 0.47 0.36 0.31
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -4,241.46 -3,160.68 -3,969.21 -1,970.26 162.76
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -3.82 -3.94 -4.79 -47.11 -54.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,110.21 3,118.32 4,046.53 1,971.37 -148.90
  เงินสดสุทธิ -135.07 -46.30 72.53 -46.01 -40.35
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 25.00 20.68 21.17 18.41
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.47 3.68 3.86 3.51
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 42.10 33.05 34.04 29.52

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  27 เม.ย. 2561 XD 604,056,472 3,020,283,681 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 47.16 25.06 27.77 17.70


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น