สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET100 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
3.58 7.80 / 2.92 7.00 1.79 3,775.35 13,515.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ก.ค. 2563 12:47   แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
10 มิ.ย. 2563 17:00   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 พ.ค. 2563 17:47   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
13 พ.ค. 2563 08:54   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13 พ.ค. 2563 07:33   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP, 77/35-36 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
เบอร์โทรศัพท์ 0-2440-0844
เบอร์โทรสาร 0-2440-0848
URL www.ratchthani.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/06/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/12/2545
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 13/05/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  การให้บริการเช่าซื้อทรัพย์สินและบริการเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งและให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก โดยเน้นลูกค้ากลุ่มหลักคือรถบรรทุกทั้งรถใหม่และรถใช้แล้ว

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.29% 6,392 30.37% 4,010
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.46% (ณ วันที่ 09/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.58% (ณ วันที่ 09/07/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.60 -1.20
  20 วัน -11.39 -2.57 -8.62
  60 วัน 2.87 -11.93 -8.83
  120 วัน -36.64 -26.64 -26.72
  YTD -38.28 -27.68 -28.60
  P/E (X) 7.00 16.54 19.37
  P/BV (X) 1.79 2.46 1.52
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.38 0.43 0.90

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด 2,094,329,833 55.47
  2. NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY TITAN COMPANY (HONG KONG) LIMITED 210,532,265 5.58
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 134,201,274 3.55
  4. นาย เจริญสุข กิจอิทธิ 103,214,558 2.73
  5. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 76,250,524 2.02
  6. นาง เนาวนารถ จามรมาน 52,000,000 1.38
  7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 38,517,125 1.02
  8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,359,200 0.75
  9. นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ 23,775,000 0.63
  10. นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล 20,600,000 0.55

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย เจริญสุข กิจอิทธิ กรรมการ
  4. นาย อนุวัติร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ
  5. นาย ป้อมเพชร รสานนท์ กรรมการ
  6. นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ
  7. น.ส. สุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ
  8. นาย ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาง นารี บุญธีรวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  09 ก.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,775.35  3,775.35  3,020.28 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,515.77  21,897.05  22,501.11 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.58  5.80  5.96 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.99  1.90  2.23 
  P/BV (X) 1.79  3.05  3.34 
  P/E (X) 7.00  11.31  14.94 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 93.15  112.39  61.71 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 106.19  106.58  61.40 
  Beta 0.98  1.38  1.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -38.28  -2.68  -13.77 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.94  4.00  0.32 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.63  0.76  0.05 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.16 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.16 บาท 26 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 4.00 : 1.00 หุ้น 26 เม.ย. 2562 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.29 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 4.00 : 1.00 หุ้น 27 เม.ย. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.03 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 433.42 190.95 429.13 213.95 190.42
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ - 0.21 0.21 0.21 0.24
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 49,343.44 47,861.53 49,708.61 46,411.63 38,598.25
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 49,343.44 - 49,708.61 - -
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 101.97 74.71 156.18 78.79 60.17
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 82.68 108.41 95.28 113.88 119.95
  รวมสินทรัพย์ 50,497.60 48,957.20 50,880.93 47,531.06 39,491.79
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 13,340.95 15,538.81 15,555.49 16,647.85 14,441.77
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 10,782.58 15,349.81 14,904.58 16,358.85 13,202.80
  รวมหนี้สิน 42,965.97 41,265.94 43,209.91 40,336.10 33,864.50
  ทุนจดทะเบียน 3,775.35 3,020.28 3,775.35 3,020.28 2,416.23
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,775.35 3,020.28 3,775.35 3,020.28 2,416.23
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 3,775.35 3,020.28 3,775.35 3,020.28 2,416.23
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 319.89 319.89 319.89 319.89 319.89
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,436.38 4,351.09 3,575.78 3,854.79 2,891.18
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,531.62 7,691.26 7,671.02 7,194.96 5,627.30
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.01 0.00 0.01 0.00 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 921.44 863.15 3,538.65 3,202.27 2,760.61
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 249.84 236.56 1,011.35 869.80 882.41
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 671.60 626.60 2,527.30 2,332.47 1,878.20
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 140.05 29.56 193.53 402.60 523.43
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 109.41 81.72 371.34 282.95 244.97
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 78.92 84.63 328.16 342.15 301.66
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 136.78 138.03 570.03 503.56 495.74
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 583.09 625.36 2,463.25 2,051.41 1,405.66
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 464.66 496.30 1,963.56 1,640.71 1,125.81
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.13 0.52 0.54 0.47
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,242.27 -497.13 -213.94 -5,225.21 -3,969.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.09 -2.56 -11.71 -6.82 -4.79
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,237.90 476.69 440.84 5,255.55 4,046.53
  เงินสดสุทธิ 4.29 -23.00 215.18 23.53 72.53
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 25.38 25.92 26.42 25.59
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.87 4.90 5.01 4.71
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 41.87 48.21 46.33 42.87

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  26 เม.ย. 2562 XD 755,069,769 3,775,353,450 1.00
  27 เม.ย. 2561 XD 604,056,472 3,020,283,681 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -6.37 36.52 19.68 45.74


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น