สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THANA บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.42 2.94 / 1.95 34.72 1.31 253.21 612.77 1,213.53 12.48 26.67
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ก.ย. 2561 17:10   ชี้แจงความคืบหน้าในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด
05 ก.ย. 2561 17:30   แจ้งการลาออกของผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
30 ส.ค. 2561 17:14   แจ้งการลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
14 ส.ค. 2561 17:28   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2561 17:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ 0-2886-4888
เบอร์โทรสาร 0-2886-4878
URL http://www.thanasiri.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/02/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2552
ราคา IPO (บาท) 1.75 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล และสำหรับบริษัทย่อย เน้นการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 ก.พ. 2561 10 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.83% 1,942 30.72% 1,038
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 35.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.19% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.63 -0.74 0.45
  20 วัน -13.57 -9.87 -10.54
  60 วัน 18.63 20.94 17.68
  120 วัน 13.08 21.06 27.37
  YTD 5.22 14.67 31.86
  P/E (X) 34.72 79.29 66.81
  P/BV (X) 1.31 1.56 2.14
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.10 0.14

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 ก.พ. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์ 62,656,600 24.74
  2. น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์ 30,200,000 11.93
  3. นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ 27,310,600 10.79
  4. น.ส. ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์ 25,772,100 10.18
  5. นาย อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ 18,030,000 7.12
  6. นาง อสิตา เสถียรภาพอยุทธ์ 10,005,000 3.95
  7. นาง สุวิมล พงษ์ฤทธิ์ศักดา 3,300,000 1.30
  8. นาย นรินทร์ พรชีวรัตน์ 2,180,000 0.86
  9. นาย พันเลิศ สุนทรัช 1,500,000 0.59

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. ร.อ. ปราศรัย ทรงสุรเวทย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย โยธิน จ๋วงพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย อนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. จุไรรัตน์ ร่มลำดวน กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 253.21  253.21  253.21 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 612.77  582.39  440.59 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.42  2.30  1.74 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.84  1.83  1.67 
  P/BV (X) 1.31  1.26  1.04 
  P/E (X) 34.72  14.37  36.24 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 157.42  891.49  30.32 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.06  27.78  0.63 
  Beta 1.21  1.43  0.56 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.22  32.18  -4.92 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  4.60 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  1.67 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.08 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 26.50 9.55 21.68 27.07 34.22
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 13.21 19.87 6.76 - -
  สินค้าคงเหลือ 923.56 1,176.42 1,019.17 1,277.90 1,006.57
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 963.45 1,205.84 1,048.67 1,331.85 1,084.29
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 13.81 16.85 14.77 17.94 12.14
  รวมสินทรัพย์ 1,093.25 1,340.95 1,179.35 1,469.02 1,238.23
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 37.35 97.18 53.08 200.55 191.73
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 89.06 89.47 86.62 95.49 46.09
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 363.73 563.80 446.10 564.61 405.32
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 511.23 776.85 607.93 928.73 706.92
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 90.24 85.99 78.90 79.75 66.13
  รวมหนี้สิน 601.47 862.84 686.82 1,008.47 773.05
  ทุนจดทะเบียน 329.18 255.00 255.00 255.00 255.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 253.21 253.21 253.21 253.21 253.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 35.45 35.45 35.45 35.45 35.45
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 178.24 162.10 176.59 144.27 146.98
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 465.99 449.85 464.34 432.02 434.73
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 25.79 28.26 28.19 28.53 30.45
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 295.50 445.67 828.33 787.05 842.61
  รายได้อื่น 1.26 0.75 8.42 3.04 4.78
  รวมรายได้ 296.76 446.42 836.75 790.09 847.39
  ต้นทุนขาย 198.53 301.91 562.49 531.58 562.73
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 88.55 110.96 210.43 218.06 227.95
  รวมค่าใช้จ่าย 287.08 412.87 772.92 749.65 790.68
  EBITDA 12.48 36.16 69.18 45.88 61.49
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2.80 2.61 5.34 5.43 4.77
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 9.68 33.55 63.84 40.45 56.72
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1.65 17.83 33.83 17.54 17.31
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.07 0.13 0.07 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 111.31 106.48 310.65 -102.64 117.12
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.31 -0.39 0.97 -3.90 -5.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -106.17 -123.60 -317.02 99.47 -104.37
  เงินสดสุทธิ 4.83 -17.52 -5.39 -7.08 7.66
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.88 1.55 1.73 1.43
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.85 7.95 7.55 4.05
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.28 4.76 4.82 2.99
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.29 1.92 1.48 2.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.56 0.65 0.63 0.58
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 32.82 32.26 32.09 32.46
  EBIT Margin (%) 3.26 7.52 7.63 5.12
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.56 4.00 4.04 2.22

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -33.70 30.65 5.24 -6.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -34.24 33.97 5.81 -5.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -33.53 30.03 5.91 -6.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -30.47 23.17 3.10 -5.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -90.75 1,723.09 92.85 1.38

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 41.01 89.76 244.94 N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 8.90 4.07 1.49 N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.44 0.51 0.49 0.47
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 834.78 717.97 745.29 784.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.14 7.80 6.18 7.51
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 70.97 46.79 59.09 48.61
  วงจรเงินสด (วัน) 772.71 675.25 687.69 735.68


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น