สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.02 10.70 / 2.74 N/A 0.75 21,827.72 8,774.74 232,117.36 10,193.38 22.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ก.ค. 2563 17:01   การลาออกและแต่งตั้ง รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
19 มิ.ย. 2563 19:04   การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562
08 มิ.ย. 2563 18:28   รายงานสรุปแนวทาง ขั้นตอนการแก้ไข ประเด็นพิจารณา และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย C
08 มิ.ย. 2563 12:31   การเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม
04 มิ.ย. 2563 17:02   การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2545-1000, 0-2025-1000
เบอร์โทรสาร 0-2513-0203
URL http://www.thaiairways.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/8/1959 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/07/2534
ราคา IPO (บาท) 60.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1,000.00 : ใหม่ 10.00 @ 23/07/2535

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 เม.ย. 2562 21 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.97% 106,958 48.97% 108,191
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.42% (ณ วันที่ 03/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.57% (ณ วันที่ 03/07/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.69 2.43 1.49
  20 วัน -1.47 2.48 -1.33
  60 วัน 9.24 -10.97 -9.34
  120 วัน -42.16 -30.19 -32.77
  YTD -41.31 -29.13 -32.44
  P/E (X) N/A 60.29 19.46
  P/BV (X) 0.75 2.92 1.53
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.24 1.05

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. กระทรวงการคลัง 1,113,931,061 51.03
  2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 165,037,582 7.56
  3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 165,037,582 7.56
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,645,528 3.28
  5. ธนาคาร ออมสิน 46,409,885 2.13
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,905,371 1.51
  7. นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 28,508,500 1.31
  8. นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ 17,081,400 0.78
  9. STATE STREET EUROPE LIMITED 14,228,935 0.65
  10. นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์ 13,225,500 0.61

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. พล.อ.อ. ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  3. นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ
  4. นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ)
  5. นาย พีระพล ถาวรสุภเจริญ กรรมการ
  6. พล.อ.อ. อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการอิสระ
  7. นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กรรมการอิสระ
  8. น.ส. นิตยา ดิเรกสถาพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ
  10. นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ
  11. นาย วัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ
  12. นาย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ก.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,182.77  2,182.77  2,182.77 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,774.74  14,951.99  26,411.54 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.02  6.85  12.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.34  5.67  12.95 
  P/BV (X) 0.75  1.21  0.93 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 81.99  36.37  51.12 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 75.60  33.15  68.89 
  Beta 1.21  1.39  1.16 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -41.31  -43.39  -30.06 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวมทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2020)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 21,663.21 13,691.85 15,229.69 13,389.71
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 9,181.90 10,394.07 11,704.95 10,358.26
  สินค้าคงเหลือ 4,696.67 4,947.02 4,999.85 4,986.78
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 49,534.13 49,548.01 51,515.56 59,374.47
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 167,117.56 179,598.69 188,102.61 194,891.35
  รวมสินทรัพย์ 256,665.15 268,721.20 280,774.55 283,123.87
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 2,000.00 3,000.00 2,000.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 4,510.33 5,167.61 5,042.63 4,951.41
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 21,730.77 22,863.10 24,825.19 22,966.34
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 84,367.07 88,908.44 105,450.41 87,520.77
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 160,532.38 159,356.43 143,311.34 162,014.91
  รวมหนี้สิน 244,899.44 248,264.86 248,761.75 249,535.67
  ทุนจดทะเบียน 26,989.01 26,989.01 26,989.01 26,989.01
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 21,827.72 21,827.72 21,827.72 21,827.72
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,862.98 25,545.32 25,545.32 25,545.32
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -19,383.39 -33,215.75 -21,548.32 -19,475.90
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,659.32 20,329.04 31,911.08 33,501.37
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 106.38 127.29 101.71 86.82
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 180,279.63 195,965.14 189,856.98 178,312.50
  รายได้อื่น 8,674.82 4,620.80 677.65 3,133.71
  รวมรายได้ 188,954.45 200,585.94 190,534.63 181,446.21
  ต้นทุนขาย 157,226.81 106,388.00 149,665.15 140,708.74
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 10,637.03 67,435.64 11,215.23 9,404.41
  รวมค่าใช้จ่าย 195,548.28 207,684.33 188,712.36 177,524.46
  EBITDA 10,193.38 11,946.97 18,843.74 21,912.57
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 16,787.21 19,045.36 17,021.47 17,990.83
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -6,593.83 -7,098.39 1,822.27 3,921.74
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -12,042.41 -11,625.17 -2,107.35 15.14
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -5.52 -5.33 -0.97 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 14,818.02 17,399.54 23,691.86 24,558.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,970.44 -2,098.50 -3,105.93 -3,826.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,725.31 -16,846.17 -18,676.94 -28,170.56
  เงินสดสุทธิ 8,122.26 -1,545.13 1,908.99 -7,438.37
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2562  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.59 0.56 0.49
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -75.29 -44.51 -6.44
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.51 -2.58 0.65
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 21.00 12.21 7.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.72 0.73 0.68
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.79 45.71 21.17
  EBIT Margin (%) -3.49 -3.54 0.96
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -6.37 -5.80 -1.11

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2562  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -8.00 3.22 6.47
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 47.79 -28.92 6.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -5.80 5.28 5.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -5.84 10.05 6.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2562  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 18.42 17.74 17.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 19.82 20.58 21.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 32.61 21.39 29.97
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 11.19 17.06 12.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 32.49 20.84 29.95
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 11.23 17.51 12.19
  วงจรเงินสด (วัน) 19.78 20.13 21.20


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 29 พ.ค. 2563 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance ระดับ C 29 พ.ค. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น