สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   -
NC 08 มี.ค. 2564
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ส.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.32 4.72 / 1.60 N/A N/A 21,827.72 7,246.80 336,106.49 -100,199.08 -3.35
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ก.ค. 2564 18:43   สายการบินไทยสมายล์ประกาศหยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว
13 ก.ค. 2564 17:01   แจ้งเส้นทางบินสำหรับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสาร
09 ก.ค. 2564 09:00   แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
16 มิ.ย. 2564 09:38   ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ
16 มิ.ย. 2564 09:10   การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2545-1000, 0-2025-1000
เบอร์โทรสาร 0-2513-0203
URL http://www.thaiairways.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/8/1959 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/07/2534
ราคา IPO (บาท) 60.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1,000.00 : ใหม่ 10.00 @ 23/07/2535

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 ก.ค. 2563 01 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.14% 110,510 48.97% 106,958
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 16.00% (ณ วันที่ 03/08/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.88% (ณ วันที่ 03/08/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.57 0.30
  20 วัน - 5.61 2.47
  60 วัน 66.83 72.70 71.45
  120 วัน -2.92 -1.70 -6.63
  YTD 5.06 6.18 -1.15
  P/E (X) N/A N/A 29.08
  P/BV (X) N/A 4.74 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.69 1.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. กระทรวงการคลัง 1,044,737,191 47.86
  2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 186,513,817 8.54
  3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 186,513,817 8.54
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 56,069,382 2.57
  5. ธนาคาร ออมสิน 46,409,885 2.13
  6. นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 42,159,900 1.93
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 23,195,271 1.06
  8. นาย ธนาธิป วิวัฒนกิจเจริญ 20,000,900 0.92
  9. นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์ 13,225,500 0.61

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
  2. นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ
  3. พล.อ.อ. อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการอิสระ
  4. นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กรรมการอิสระ
  5. นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ส.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,182.77  2,182.77  2,182.77 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,246.80  6,897.56  14,951.99 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.32  3.16  6.85 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -58.98  -18.34  5.67 
  P/BV (X) N/A  N/A  1.21 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 56.89  101.87  36.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 23.83  45.22  33.15 
  Beta 0.55  1.20  1.39 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.06  -53.87  -43.39 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวมทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่แสดงความเห็นและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,673.72 21,663.21 13,691.85 15,229.69
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 5,569.58 9,181.90 10,394.07 11,704.95
  สินค้าคงเหลือ 4,241.13 4,696.67 4,947.02 4,999.85
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 19,745.10 49,534.13 49,548.01 51,515.56
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 42,127.36 167,117.56 179,598.69 188,102.61
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 189,045.82 207,131.02 219,173.18 229,258.99
  รวมสินทรัพย์ 208,790.92 256,665.15 268,721.20 280,774.55
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,729.64 - 2,000.00 3,000.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 51,337.52 4,510.33 5,167.61 5,042.63
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 95,014.96 14,477.75 22,863.10 15,063.18
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 301,590.29 84,367.07 88,908.44 105,450.41
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 35,865.48 160,532.38 159,356.43 143,311.34
  รวมหนี้สิน 337,455.78 244,899.44 248,264.86 248,761.75
  ทุนจดทะเบียน 26,989.01 26,989.01 26,989.01 26,989.01
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 21,827.72 21,827.72 21,827.72 21,827.72
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,862.98 1,862.98 25,545.32 25,545.32
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -161,898.33 -19,383.39 -33,215.75 -21,548.32
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 9,465.14 7,352.02 6,171.76 6,086.37
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -128,742.49 11,659.32 20,329.04 31,911.08
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 77.63 106.38 127.29 101.71
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 47,716.46 180,279.63 195,965.14 189,856.98
  รายได้อื่น 800.26 3,766.25 3,534.58 2,088.47
  รวมรายได้ 48,636.86 184,242.01 199,675.09 192,115.88
  ต้นทุน 21,443.23 157,226.81 106,388.00 149,665.15
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 31,922.56 10,637.03 67,435.64 11,215.23
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 175,134.03 195,325.08 207,161.50 188,121.23
  EBITDA -100,199.08 10,193.38 11,946.97 18,843.74
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 27,704.28 16,787.21 19,045.36 17,021.47
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -127,903.36 -6,593.83 -7,098.39 1,822.27
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -141,170.74 -12,042.41 -11,625.17 -2,107.35
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -64.68 -5.52 -5.33 -0.97
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -9,814.46 14,818.02 17,399.54 23,691.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -35.11 -2,970.44 -2,098.50 -3,105.93
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,291.69 -3,725.31 -16,846.17 -18,676.94
  เงินสดสุทธิ -13,141.27 8,122.26 -1,545.13 1,908.99
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.07 0.59 0.56
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N/A -75.29 -44.51
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -54.96 -2.51 -2.58
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N/A 20.81 12.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.70 0.73
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 55.06 12.79 45.71
  EBIT Margin (%) -262.98 -3.58 -3.55
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -290.27 -6.52 -5.79

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -73.53 -8.00 3.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -86.36 47.79 -28.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -73.60 -7.73 3.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -10.34 -5.71 10.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.47 18.42 17.74
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 56.42 19.82 20.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.80 32.61 21.39
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 76.07 11.19 17.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.77 32.49 20.84
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 475.31 11.23 17.51
  วงจรเงินสด (วัน) -342.82 19.78 20.13


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 25 ก.พ. 2564 -
  NP 17 ส.ค. 2563 -
  C 29 พ.ค. 2563 09 มี.ค. 2564

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้