สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET100 / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.10 16.30 / 8.50 N/A 1.19 21,827.72 19,863.22 251,864.40 4,459.66 32.53
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ก.ย. 2562 17:27   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
02 ก.ย. 2562 17:53   ขอเชิญผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
09 ส.ค. 2562 21:31   นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
09 ส.ค. 2562 21:31   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2562 21:30   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2545-1000, 0-2025-1000
เบอร์โทรสาร 0-2513-0203
URL http://www.thaiairways.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/8/1959 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/07/2534
ราคา IPO (บาท) 60.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1,000.00 : ใหม่ 10.00 @ 23/07/2535

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 เม.ย. 2562 21 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.97% 106,958 48.97% 108,191
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.74% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.03% (ณ วันที่ 20/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -7.61 -8.49 -6.16
  20 วัน -2.15 -5.58 -2.79
  60 วัน -14.95 -14.57 -10.71
  120 วัน -25.41 -31.12 -25.80
  YTD -24.79 -33.97 -28.12
  P/E (X) N/A 94.71 18.65
  P/BV (X) 1.19 3.48 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10 0.38 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. กระทรวงการคลัง 1,113,931,061 51.03
  2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 165,037,582 7.56
  3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 165,037,582 7.56
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,645,528 3.28
  5. ธนาคาร ออมสิน 46,409,885 2.13
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,905,371 1.51
  7. นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 28,508,500 1.31
  8. นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ 17,081,400 0.78
  9. STATE STREET EUROPE LIMITED 14,228,935 0.65
  10. นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์ 13,225,500 0.61

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ
  2. นาย สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย พีระพล ถาวรสุภเจริญ กรรมการ
  4. นาย ดนุชา พิชยนันท์ กรรมการ
  5. พล.อ.อ. ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาง ปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ
  7. นาย ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ กรรมการอิสระ
  8. นาย พินิจ พัวพันธ์ กรรมการอิสระ
  9. น.ส. นิตยา ดิเรกสถาพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ
  11. น.ส. ศิริกุล เลากัยกุล กรรมการอิสระ
  12. พล.อ.อ. อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,182.77  2,182.77  2,182.77 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 19,863.22  26,411.54  37,761.95 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.10  12.10  17.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.68  12.95  13.67 
  P/BV (X) 1.19  0.93  1.27 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 26.76  51.12  125.54 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 36.53  68.89  221.82 
  Beta 1.45  1.16  1.40 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -24.79  -30.06  -23.79 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวมทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน/สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 13,228.72 14,101.17 13,691.85 15,229.69 13,389.71
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 11,687.54 11,552.23 10,394.07 11,704.95 10,358.26
  สินค้าคงเหลือ 4,771.59 5,022.48 4,947.02 4,999.85 4,986.78
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 50,580.99 50,796.89 49,548.01 51,515.56 59,374.47
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 173,079.66 189,271.90 179,598.69 188,102.61 194,891.35
  รวมสินทรัพย์ 261,986.15 281,956.05 268,721.20 280,774.55 283,123.87
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,000.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5,961.03 5,895.82 5,167.61 5,042.63 4,951.41
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 19,053.45 22,331.84 22,863.10 24,825.19 22,966.34
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 87,158.97 88,741.55 88,908.44 105,450.41 87,520.77
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 157,974.38 161,893.17 159,356.43 143,311.34 162,014.91
  รวมหนี้สิน 245,133.35 250,634.72 248,264.86 248,761.75 249,535.67
  ทุนจดทะเบียน 26,989.01 26,989.01 26,989.01 26,989.01 26,989.01
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 21,827.72 21,827.72 21,827.72 21,827.72 21,827.72
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,862.98 25,545.32 25,545.32 25,545.32 25,545.32
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -13,788.90 -21,758.50 -33,215.75 -21,548.32 -19,475.90
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 16,756.25 31,217.72 20,329.04 31,911.08 33,501.37
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 96.55 103.61 127.29 101.71 86.82
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 91,513.93 98,167.18 195,965.14 189,856.98 178,312.50
  รายได้อื่น 3,036.12 2,783.26 4,620.80 677.65 3,133.71
  รวมรายได้ 94,550.05 100,950.44 200,585.94 190,534.63 181,446.21
  ต้นทุนขาย 79,202.45 79,305.64 106,388.00 149,665.15 140,708.74
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,319.69 5,257.08 67,435.64 11,215.23 9,404.41
  รวมค่าใช้จ่าย 98,517.67 100,199.13 207,684.33 188,712.36 177,524.46
  EBITDA 4,459.66 8,663.77 11,946.97 18,843.74 21,912.57
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 8,427.28 7,912.45 19,045.36 17,021.47 17,990.83
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -3,967.62 751.31 -7,098.39 1,822.27 3,921.74
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -6,438.37 -381.63 -11,625.17 -2,107.35 15.14
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -2.95 -0.17 -5.33 -0.97 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,715.87 10,963.59 17,399.54 23,691.86 24,558.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -751.32 -298.89 -2,098.50 -3,105.93 -3,826.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,329.81 -11,916.76 -16,846.17 -18,676.94 -28,170.56
  เงินสดสุทธิ -365.26 -1,252.06 -1,545.13 1,908.99 -7,438.37
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.58 0.57 0.56 0.49
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -73.71 -1.39 -44.51 -6.44
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.35 0.87 -2.58 0.65
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 14.63 8.03 12.21 7.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.71 0.69 0.73 0.68
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.45 19.21 45.71 21.17
  EBIT Margin (%) -4.20 0.74 -3.54 0.96
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -6.81 -0.38 -5.80 -1.11

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.78 4.69 3.22 6.47
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.13 7.78 -28.92 6.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.34 7.18 5.28 5.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.68 6.47 10.05 6.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 16.29 17.62 17.74 17.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 22.40 20.72 20.58 21.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 21.70 31.12 21.39 29.97
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 16.82 11.73 17.06 12.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 17.93 28.44 20.84 29.95
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 20.36 12.83 17.51 12.19
  วงจรเงินสด (วัน) 18.86 19.61 20.13 21.20


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น