สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TH100 กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
4.15   0.02 N/A
  ข้อมูล ณ วันที่ 01 มี.ค. 2564  


นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุน เชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยลงทุนในตราสาร แห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็น ส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนี SET100 Index) ซึ่งรวมถึง หลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่ เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยกองทุนจะไม่ลงทุนใน หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ (Conflict of interest) ได้แก่ หลักทรัพย์ของผู้ดูแล สภาพคล่อง เป็นต้น และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THSE00070003
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 21 ก.พ. 2556
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 446,139,775
สินทรัพย์อ้างอิง SET100
ราคา IPO (บาท) 4.48
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888
เบอร์โทรสาร 0-2659-8860-1
URL www.one-asset.com
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.78%
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000,000

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
TH100 +1.72 +2.22 +10.67 +6.14 +2.98
ดัชนีอ้างอิง +1.65 +2.99 +12.31 +7.24 +3.67
* ดัชนี SET100

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 4.13 (01/03/2564)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 8.27 (01/03/2564)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 4.32 (08/06/2563)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 3.00 (13/03/2563)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) N/A  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 0.06  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 39.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.98  -12.77  -8.33 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธินั้นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 ก.พ. 2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1,118,000 37.27
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ไทยเด็กซ์) 878,000 29.27
3. นาย สุทธิศักดิ์ ภมรวิสิฐ 200,000 6.67
4. MR. LIN CHING-YOU 100,200 3.34
5. นาย สุพจน์ ถิรเจริญสกุล 100,000 3.33
6. นาง เภตรา โดสท์ 90,000 3.00
7. นาง เทียนทิพ สุพานิช 66,800 2.23
8. นาย วิทวัส นาเดช 40,400 1.35
9. MR. CHARLES PATRICK SYMONS 40,000 1.33
10. MR. TEEMU KALEVI PUUTIO 37,000 1.23

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/01
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
2561 
(01/02/60 
-31/01/61) 
2560 
(01/02/59 
-31/01/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 8.61 4.70 16.08 18.61
เงินสด 0.17 0.09 0.27 0.17
ลูกหนี้ 0.01 0.01 0.02 0.02
รวมสินทรัพย์ 8.82 4.82 16.39 18.82
เจ้าหนี้ - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - -
รวมหนี้สิน 0.06 0.05 0.07 0.07
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8.97 4.48 13.45 17.93
กำไร (ขาดทุน) สะสม -58.78 -58.02 -57.07 -59.13
สินทรัพย์สุทธิ 8.76 4.77 16.33 18.75
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 4.38 4.77 5.44 4.69
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
2561 
(01/02/60 
-31/01/61) 
2560 
(01/02/59 
-31/01/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 0.18 0.22 0.46 0.56
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 0.18 0.22 0.46 0.56
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.11 0.10 0.24 0.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.08 0.09 0.09 0.09
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 0.23 0.23 0.38 0.42
รายได้จากการลงทุนสุทธิ -0.05 -0.01 0.08 0.14
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
2561 
(01/02/60 
-31/01/61) 
2560 
(01/02/59 
-31/01/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -0.02 0.50 0.69 -0.12
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.10 -0.68 -0.58 0.00
เงินสดสุทธิ 0.08 -0.18 0.11 -0.12
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น