สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TGH บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
26.00 41.00 / 24.80 N/A 1.59 7,520.98 19,554.54
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 พ.ย. 2564 08:37   การดำเนินการการลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
30 พ.ย. 2564 08:36   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
25 พ.ย. 2564 08:38   แจ้งความคืบหน้าแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขประเด็นสำคัญของ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
15 พ.ย. 2564 08:38   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 21:10   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2631-1311
เบอร์โทรสาร -
URL https://www.tgh.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/06/2018 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/07/2562
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  TGH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน (ลีสซิ่งและสินเชื่อองค์กร) โดยมีบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELIC) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 03 พ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  19.16% 321 19.16% 295
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.45% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.02% (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.97 0.33 2.40
  20 วัน -10.34 -15.11 -9.01
  60 วัน -17.46 -23.28 -14.23
  120 วัน -21.21 -21.21 -19.76
  YTD -20.00 -27.64 -26.99
  P/E (X) N/A 36.59 19.82
  P/BV (X) 1.59 1.47 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.17 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด 338,444,024 45.00
  2. บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 236,126,778 31.40
  3. บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด 37,500,000 4.99
  4. บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด 37,367,000 4.97
  5. บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด 37,000,000 4.92
  6. UBS AG SINGAPORE BRANCH 33,437,144 4.45
  7. DBS BANK LTD 22,618,800 3.01
  8. บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3,600,000 0.48
  9. สำนักงานพระคลังข้างที่ 765,672 0.10
  10. ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม 648,494 0.09

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ
  2. นาย โชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  3. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท
  4. นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการบริษัท
  5. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ รองประธานกรรมการบริษัท
  6. นาง อาทินันท์ พีชานนท์ กรรมการ
  7. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
  8. นาย สมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ
  9. นาย อภิชัย บุญธีรวร กรรมการ
  10. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ
  11. นาง กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย ผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ
  15. นาย วัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 752.10  752.10  752.10 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 19,554.54  24,443.18  28,015.64 
  ราคา (บาท/หุ้น) 26.00  32.50  37.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 16.31  17.53  21.94 
  P/BV (X) 1.59  1.85  1.70 
  P/E (X) N/A  N/A  16.11 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07  90.29  3.33 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.07  73.68  8.77 
  Beta 0.57  0.23  0.34 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.00  -12.75  N/A 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.31  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังกำไรหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563 0.60 บาท 05 ก.พ. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,132.30 3,964.90 3,755.42 4,901.07 4,910.01
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 1,324.34 1,831.28 1,475.76 1,599.94 2,488.73
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ - - - - -
  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 6,615.90 4,754.23 4,737.91 5,048.40 6,376.21
  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 424.19 - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15,435.25 16,322.54 15,732.42 17,548.67 15,184.84
  รวมสินทรัพย์ 92,633.00 90,623.42 92,562.47 90,992.67 87,570.15
  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 55,812.97 53,545.62 54,655.74 52,074.30 50,233.57
  เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ 4,315.79 3,635.76 3,599.67 3,620.75 3,230.36
  เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า - - - - -
  รวมหนี้สิน 80,174.01 77,278.11 78,692.46 75,761.37 74,377.35
  ทุนจดทะเบียน 12,033.57 12,033.57 12,033.57 7,536.40 7,536.40
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 7,520.98 7,520.98 7,520.98 7,520.98 7,536.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 18,224.27 18,224.27 18,224.27 18,224.27 15,547.61
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 6,354.30 7,243.37 7,310.12 6,286.60 5,911.12
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 12,269.71 13,184.83 13,705.40 15,134.85 13,120.95
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 14,458.36 10,461.22 14,584.96 15,561.61 21,818.60
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 730.62 - - - -
  รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (ค่าคอมมิชชั่น) 1,347.81 1,326.33 1,873.62 840.36 1,532.45
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,295.19 1,439.26 1,859.40 3,085.53 3,022.63
  รวมรายได้ 27,241.98 16,619.89 23,161.27 23,401.54 30,436.50
  สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) 688.23 1,524.03 2,593.09 3,007.36 9,560.47
  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 23,272.47 8,204.42 11,101.63 12,748.51 12,334.25
  หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 4,266.28 1,854.42 2,631.23 3,724.80 4,482.89
  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,512.91 1,528.32 2,083.87 2,695.25 2,306.51
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 4,227.26 1,600.30 2,336.41 2,362.50 2,832.11
  รวมค่าใช้จ่าย 28,154.30 15,803.33 22,229.38 23,026.03 29,020.42
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ -912.31 816.56 931.89 375.52 1,416.08
  ภาษีเงินได้ -687.93 221.20 192.54 96.54 420.84
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -269.54 586.21 728.45 304.92 998.10
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.37 0.78 0.97 0.41 1.32
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,348.68 1,047.10 1,429.57 3,539.07
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,726.95 -1,834.08 -2,230.71 -3,841.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 5,383.09 -182.53 -351.03 296.09
  เงินสดสุทธิ 2,307.46 -969.51 -1,152.17 -6.05
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1.00 -2.33 5.05 2.16
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.40 0.08 1.51 0.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.44 5.79 5.67 4.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.37 0.23 0.25 0.26
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.82 3.58 3.19 1.19

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน 508.53 -48.71 -36.52 -2.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 104.38 -14.53 -9.61 -22.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 164.16 -6.93 -1.10 -16.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -52.60 138.90 -69.45


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้