สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TFI บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.06 1.43 / 0.79 N/A 3.35 2,047.50 2,170.35 3,614.89 93.40 38.70
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 เม.ย. 2560 17:07   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
17 มี.ค. 2560 17:01   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24 ก.พ. 2560 13:01   แจ้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
20 ก.พ. 2560 17:05   งดจ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
20 ก.พ. 2560 17:05   การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.13 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2316-9558 , 0-2750-1350-67
เบอร์โทรสาร 0-2316-9687,0-2316-6225
URL www.thaifilmind.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 3/3/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/12/2532
ราคา IPO (บาท) 36.50 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 8.50 : ใหม่ 1.00 @ 18/11/2546

ลักษณะธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจผลิตฟิลม์ประเภทบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ ได้แก่ BOPP Film, Polyester Film, CPP Film และ Metallized Film เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2559 27 มี.ค. 2558
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
15.39% 2,574 15.39% 2,757
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.19% (ณ วันที่ 28/04/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.05% (ณ วันที่ 28/04/2560)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 1.13 0.24
20 วัน 6.00 9.50 6.70
60 วัน -13.82 -8.95 -12.47
120 วัน 4.95 -4.27 0.13
YTD -8.62 -11.87 -9.98
P/E (X) N/A 14.81 17.32
P/BV (X) 3.35 1.80 1.92
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.11 0.31

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 มี.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
1. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 707,725,644 34.57
2. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 337,064,559 16.46
3. น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ 303,697,894 14.83
4. บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด 229,637,046 11.22
5. นาง สุวิมล มหากิจศิริ 118,508,817 5.79
6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 100,339,564 4.90
7. นาย ไพศาล แซ่ล่อ 26,067,249 1.27
8. บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด 18,982,576 0.93
9. นาย จีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 15,000,000 0.73
10. นาง สุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ 12,700,000 0.62

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ
2. นาง สุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ
3. นาย อำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาย ชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กรรมการ
5. นาย สมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการ
6. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ
7. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
8. นาง กิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย ประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย วัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
28 เม.ย. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
2558
30 ธ.ค. 2558
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,047.50  2,047.50  2,047.50 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,170.35  2,375.10  2,047.50 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.06  1.16  1.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.32  0.35  0.43 
P/BV (X) 3.35  3.30  2.31 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 20.84  27.20  48.92 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.51  2.60  6.54 
Beta 1.50  0.96  1.34 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.62  16.00  -24.81 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร และบริษัทฯไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
เงินสด 72.69 5.55 7.32 10.78
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 252.85 304.86 413.81 529.24
สินค้าคงเหลือ 284.33 327.91 275.39 343.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 632.99 668.18 784.55 941.46
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,464.14 2,178.53 1,867.38 1,990.52
รวมสินทรัพย์ 2,165.33 2,914.74 2,775.14 3,110.56
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 983.63 833.16 672.93 169.66
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 219.42 294.26 505.96 725.71
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 130.59 197.96 177.96 197.96
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,334.28 1,326.25 1,357.99 1,101.81
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 182.95 312.30 437.58 668.66
รวมหนี้สิน 1,517.23 1,638.54 1,795.56 1,770.47
ทุนจดทะเบียน 2,661.75 2,661.75 2,847.50 2,847.50
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,047.50 2,047.50 2,047.50 2,047.50
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -88.75 -88.75 -88.75 -88.75
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - 418.23 -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,500.48 -1,377.27 -1,397.41 -1,187.63
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 648.10 1,276.20 979.58 1,340.09
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
ยอดขายสุทธิ 1,921.13 2,868.24 3,674.46 4,299.28
รายได้อื่น 19.18 16.32 37.29 22.11
รวมรายได้ 1,940.30 2,884.55 3,711.76 4,321.38
ต้นทุนขาย 1,710.21 2,598.47 3,622.83 4,148.65
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 239.41 186.90 221.32 248.69
รวมค่าใช้จ่าย 1,949.62 2,785.37 3,844.15 4,397.33
EBITDA 93.40 210.66 6.26 68.59
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 102.72 111.48 138.65 144.54
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -9.32 99.18 -132.40 -75.95
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -132.04 20.13 -209.78 -187.84
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 0.01 -0.10 -0.14
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 47.17 101.80 -108.42 171.59
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -20.23 -16.61 -116.77 -73.86
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 40.20 -86.96 221.73 -88.20
เงินสดสุทธิ 67.14 -1.77 -3.46 9.53
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2559  2558  2557 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.47 0.50 0.58
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -13.72 1.79 -18.09
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.37 3.49 -4.50
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.34 1.28 1.83
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.76 1.01 1.26
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 10.98 9.41 1.41
EBIT Margin (%) -0.48 3.44 -3.57
อัตรากำไรสุทธิ (%) -6.81 0.70 -5.65

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2559  2558  2557 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -33.02 -21.94 -14.53
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -34.18 -28.28 -12.67
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -32.73 -22.29 -14.11
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -30.00 -27.54 -12.58
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2559  2558  2557 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.89 7.98 7.79
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 52.98 45.73 46.84
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.59 8.61 11.71
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 65.33 42.37 31.16
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.66 6.49 5.88
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 54.82 56.20 62.05
วงจรเงินสด (วัน) 63.50 31.90 15.96


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น