สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.15 5.85 / 3.90 11.27 2.60 5,607.57 28,879.00 43,069.52 5,671.37 7.59
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 พ.ค. 2564 17:28   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
22 เม.ย. 2564 17:26   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19 มี.ค. 2564 17:12   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
25 ก.พ. 2564 12:34   สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของ TFG-W3 (แก้ไข)
25 ก.พ. 2564 12:33   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 36.1)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-8989
เบอร์โทรสาร 0-2513-9060
URL www.tfg.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 04/07/2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/10/2558
ราคา IPO (บาท) 1.95 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 03 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  15.16% 8,932 17.90% 8,163
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 32.28% (ณ วันที่ 11/05/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.64% (ณ วันที่ 11/05/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.89 0.27
  20 วัน -1.90 -2.30 -2.69
  60 วัน -4.63 -9.06 -8.89
  120 วัน 20.89 6.94 3.01
  YTD 5.97 -6.00 -2.73
  P/E (X) 11.27 31.28 40.44
  P/BV (X) 2.60 2.17 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 1.08 1.70

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 1,576,401,396 28.11
  2. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 1,067,000,000 19.03
  3. นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 991,244,459 17.68
  4. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 440,000,000 7.85
  5. นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 303,288,071 5.41
  6. น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ 195,054,300 3.48
  7. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 192,496,300 3.43
  8. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 184,099,159 3.28
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 51,209,611 0.91
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,187,044 0.72

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วีระศักดิ์ อึงขจรกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย เพชร นันทวิสัย กรรมการ
  4. น.ส. ศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ กรรมการ
  5. นาย เวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการอิสระ
  7. นาย อัสนี ทรัพยวณิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อุดมศักดิ์ นิติมนตรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  11 พ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,607.57  5,607.57  5,607.57 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 28,879.00  27,252.80  23,551.81 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.15  4.86  4.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.98  1.91  1.74 
  P/BV (X) 2.60  2.55  2.41 
  P/E (X) 11.27  12.04  17.84 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 17.76  71.93  25.99 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 64.01  72.75  24.00 
  Beta 0.92  1.09  1.20 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.97  15.71  38.16 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.65  5.56  1.81 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.19  0.57  0.35 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.055 บาท 12 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.03 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.145 บาท 22 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.055 บาท 10 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.07 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.013 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.07 บาท 07 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุจิตรา มะเสนา/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เชาวนี ไชยสง่า/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 783.77 398.77 210.08 1,105.32
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,963.86 1,860.67 - 223.65
  สินค้าคงเหลือ 3,350.36 2,836.26 3,276.38 2,891.80
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,955.56 8,440.80 9,092.48 8,798.80
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11,135.06 11,617.95 11,246.24 7,930.16
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16,135.20 14,345.79 13,618.57 10,094.91
  รวมสินทรัพย์ 26,090.76 22,786.59 22,711.06 18,893.71
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,376.96 5,713.76 6,654.79 4,858.94
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,605.18 2,636.91 - 1,157.78
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 650.70 1,815.72 605.25 820.27
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,384.62 10,455.11 11,275.12 8,953.50
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,565.85 2,445.66 3,600.59 2,569.07
  รวมหนี้สิน 14,950.48 12,900.76 14,875.71 11,522.57
  ทุนจดทะเบียน 6,138.16 6,138.16 6,138.16 6,138.16
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,607.57 5,607.57 5,113.31 5,109.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,742.60 1,742.60 1,096.18 995.33
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,537.74 2,317.16 1,336.99 1,291.88
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 228.56 218.48 288.86 -25.79
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -231.27 -231.27 -231.27 -253.22
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,116.47 9,885.80 7,835.33 7,370.82
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 23.81 0.02 0.02 0.32
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 31,338.66 28,919.19 27,986.36 25,789.40
  รายได้อื่น 282.67 115.86 325.72 32.52
  รวมรายได้ 31,702.08 29,105.51 28,374.05 25,897.96
  ต้นทุน 26,909.14 25,431.26 25,715.53 22,547.51
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,290.83 1,669.11 1,623.50 1,372.75
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 28,287.61 27,141.61 27,303.05 23,981.50
  EBITDA 5,671.37 3,655.15 2,406.32 3,103.87
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2,101.23 1,705.48 1,430.32 1,175.93
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 3,570.14 1,949.67 976.00 1,927.94
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,563.29 1,440.00 645.46 1,516.04
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.46 0.27 0.13 0.30
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,823.65 2,329.64 1,047.72 2,138.93
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,446.63 -1,291.89 -3,404.31 -1,460.20
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,992.02 -849.67 1,485.39 149.26
  เงินสดสุทธิ 385.00 188.07 -871.20 827.98
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.19 0.81 0.81
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 24.41 16.25 8.49
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.61 8.57 4.69
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.34 1.30 1.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.30 1.28 1.36
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.13 12.06 8.11
  EBIT Margin (%) 11.26 6.70 3.44
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.05 4.95 2.17

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 8.37 3.33 8.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 5.81 -1.11 14.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 8.92 2.58 9.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 4.22 -0.59 13.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 78.01 123.10 -57.42

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 16.39 14.68 16.47
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 22.27 24.87 22.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.70 8.32 8.34
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 41.96 43.87 43.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.62 7.94 7.50
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 42.33 45.96 48.64
  วงจรเงินสด (วัน) 21.90 22.77 17.30


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้