สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.12 7.00 / 3.54 23.66 2.91 5,113.31 21,066.82 34,199.18 803.36 14.06
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ต.ค. 2561 17:53   แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการ
08 ส.ค. 2561 19:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
08 ส.ค. 2561 19:02   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2561 19:02   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
13 ก.ค. 2561 08:26   หุ้นเพิ่มทุนของ TFG เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-8989
เบอร์โทรสาร 0-2513-9060
URL www.tfg.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 04/07/2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/10/2558
ราคา IPO (บาท) 1.95 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  15.92% 5,314 16.28% 7,075
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 32.29% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.42% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.48 1.63 1.82
  20 วัน -1.44 4.01 2.17
  60 วัน 15.73 14.08 12.49
  120 วัน -12.71 -4.19 -8.11
  YTD -27.72 -12.94 -24.68
  P/E (X) 23.66 20.72 16.65
  P/BV (X) 2.91 2.20 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.42 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 1,592,166,596 31.14
  2. นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 998,204,832 19.52
  3. NEWSAGA LIMITED 970,000,000 18.97
  4. Star Capital (H.K.) Limited 400,000,000 7.82
  5. นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 268,256,871 5.25
  6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 192,496,300 3.76
  7. น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ 68,000,000 1.33
  8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) 34,940,000 0.68
  9. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 28,990,000 0.57

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการ
  2. นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย เชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการ
  4. นาย ประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการ
  5. นาย เวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย วีระศักดิ์ อึงขจรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,113.31  5,109.40  5,100.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 21,066.82  29,123.56  35,955.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.12  5.70  7.05 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.42  1.48  1.21 
  P/BV (X) 2.91  3.86  5.84 
  P/E (X) 23.66  19.65  34.78 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.09  31.94  122.17 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.44  43.31  105.15 
  Beta 0.75  0.95  1.90 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -27.72  -19.15  357.79 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.43  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.57  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทภายหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.05 บาท 09 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.05 บาท 03 พ.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุจิตรา มะเสนา/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 378.05 711.22 1,105.33 308.70 203.59
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,034.65 813.42 1,094.52 815.04 576.93
  สินค้าคงเหลือ 3,139.11 2,922.70 2,891.80 2,708.09 3,471.43
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,469.55 7,904.05 8,798.81 7,073.63 6,131.89
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,881.83 6,865.55 7,930.16 6,321.20 5,615.06
  รวมสินทรัพย์ 20,749.34 16,984.05 18,893.71 15,596.27 12,705.57
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 6,015.15 5,910.94 4,858.94 5,588.08 4,873.76
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,900.89 1,203.47 1,928.04 1,347.11 1,740.34
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 916.30 584.20 966.32 459.65 491.98
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,122.31 8,806.54 8,953.50 8,242.02 7,111.30
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,416.88 1,319.10 2,569.07 1,227.18 941.99
  รวมหนี้สิน 13,539.19 10,125.64 11,522.57 9,469.20 8,053.28
  ทุนจดทะเบียน 6,138.16 6,138.16 6,138.16 5,610.00 5,400.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,112.91 5,108.66 5,109.40 5,100.00 5,100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,000.60 994.23 995.33 981.24 981.24
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -253.22 -254.16 -253.22 -231.27 -231.27
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,147.62 768.15 1,291.88 31.31 -1,444.08
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,238.94 6,850.54 7,370.82 6,127.05 4,652.29
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -28.78 7.87 0.32 0.02 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 13,197.30 12,052.54 25,789.40 20,625.84 17,364.69
  รายได้อื่น 169.34 107.67 123.72 153.75 143.38
  รวมรายได้ 13,366.98 12,160.21 25,913.12 20,779.59 17,508.07
  ต้นทุนขาย 12,335.18 10,501.94 22,547.51 18,005.14 18,106.45
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 711.32 684.14 1,372.75 945.29 905.71
  รวมค่าใช้จ่าย 13,219.45 11,224.33 23,985.18 18,989.92 19,075.00
  EBITDA 803.36 1,475.06 3,103.87 2,687.07 -1,054.77
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 655.83 539.18 1,175.93 897.40 512.15
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 147.52 935.87 1,927.94 1,789.67 -1,566.92
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 111.38 736.84 1,516.04 1,446.80 -1,574.31
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.14 0.30 0.28 -0.37
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -266.85 650.89 2,138.93 503.54 -197.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,784.35 -269.00 -1,460.20 -582.53 -461.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,329.57 36.40 149.26 184.34 561.52
  เงินสดสุทธิ -721.63 418.29 827.98 105.35 -97.93
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.84 0.90 0.98 0.86
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.64 21.03 22.46 26.84
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.04 10.92 11.18 12.65
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.87 1.48 1.56 1.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.44 1.50 1.50 1.47
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.53 12.87 12.57 12.71
  EBIT Margin (%) 1.10 7.70 7.44 8.61
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.83 6.06 5.85 6.96

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 9.50 27.78 25.03 18.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 17.46 24.93 25.23 -0.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 9.92 23.19 24.70 18.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 17.77 27.11 26.30 -0.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -84.88 -15.46 4.79 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 29.15 33.87 27.01 29.64
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 12.52 10.78 13.51 12.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.04 8.38 8.05 5.83
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 45.38 43.54 45.33 62.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.71 16.08 13.77 11.66
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 23.24 22.70 26.51 31.29
  วงจรเงินสด (วัน) 34.66 31.61 32.33 43.66


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TFG-W1, TFG-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น