สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
7.50 10.30 / 7.25 - 0.64 45,503.03 34,275.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 พ.ย. 2564 12:42   การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564
29 พ.ย. 2564 18:48   การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564
18 พ.ย. 2564 17:37   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 12
16 พ.ย. 2564 17:31   รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
16 พ.ย. 2564 17:15   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100
เบอร์โทรสาร 0-2670-0430
URL www.tffif.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/11/2016 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/10/2561
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.9569 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.9753 : ใหม่ 9.9569 @ 01/10/2562

  ลักษณะธุรกิจ
  TFFIF ลงทุนในสิทธิที่จะได้รับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 29 ตุลาคม 2561 (วันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 ม.ค. 2564 08 ม.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  90.00% 35,160 92.19% 35,989
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.63% (ณ วันที่ 30/11/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 30/11/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.60 6.51 2.23
  20 วัน -3.85 4.03 -0.49
  60 วัน -5.06 4.59 -1.12
  120 วัน -10.71 -5.98 -9.96
  YTD -22.68 -21.18 -28.56
  P/E (X) - N/A 19.56
  P/BV (X) 0.64 3.26 1.68
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.98 1.92

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. กระทรวงการคลัง 457,000,000 10.00
  2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 186,035,300 4.07
  3. มหาวิทยาลัยมหิดล 120,958,300 2.65
  4. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 113,398,800 2.48
  5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 105,238,100 2.30
  6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 88,945,200 1.95
  7. สำนักงานประกันสังคม 82,527,300 1.81
  8. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 77,287,100 1.69
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 73,994,400 1.62
  10. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 60,000,000 1.31

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 พ.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,570.00  4,570.00  4,570.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 34,275.00  44,329.00  55,754.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.50  9.70  12.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.63  11.74  11.88 
  P/BV (X) 0.64  0.83  1.03 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 28.31  33.65  43.50 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 49.08  68.41  96.94 
  Beta 0.24  0.57  0.07 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 11.64  (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -22.68  -20.49  20.79 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.23  4.10  3.22 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว และในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสม กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.06 บาท 17 ธ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.0685 บาท 15 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.0873 บาท 16 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.1012 บาท 17 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.1014 บาท 21 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.0771 บาท 16 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.1032 บาท 16 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.1163 บาท 16 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.1195 บาท 19 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.0962 บาท 16 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1025 บาท 14 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.0744 บาท 15 มี.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2021)
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุชาดา ตันติโอฬาร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 77.18 90.78 54.18
  เงินลงทุน 53,100.78 53,283.57 53,648.80
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 9.16 12.44 26.21
  รวมสินทรัพย์ 53,214.98 53,708.43 54,345.87
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16.07 12.32 14.72
  หนี้สินระยะยาว - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - -
  รวมหนี้สิน 31.07 12.32 14.72
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 45,503.03 45,503.03 45,503.03
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 7,680.87 8,193.08 8,828.12
  สินทรัพย์สุทธิ 53,183.91 53,696.12 54,331.15
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 11.64 11.75 11.89
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 1,549.53 1,917.21 2,054.00
  รายได้อื่น - - -
  รวมรายได้ 1,549.53 1,917.21 2,054.00
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 45.72 46.35 36.99
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7.43 7.53 6.50
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 293.86 - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 393.94 391.85 353.81
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,155.59 1,525.36 1,700.20
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,624.14 1,938.16 -42,458.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,637.74 -1,901.57 42,394.03
  เงินสดสุทธิ -13.60 36.60 -64.81
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2564  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.75 0.80 0.83
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.00 0.00 0.00

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2564  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 152.24 -16.31 N/A
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -0.92 -1.17 N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้