สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
9.50 13.00 / 8.70 - 0.81 45,503.03 43,415.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ส.ค. 2563 18:03   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 7
13 ส.ค. 2563 18:40   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
13 ส.ค. 2563 18:37   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13 ส.ค. 2563 18:32   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 17:23   รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินค่า ณ 30 มิถุนายน 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100
เบอร์โทรสาร 0-2670-0430
URL www.tffif.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/11/2016 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/10/2561
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.9569 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.9753 : ใหม่ 9.9569 @ 01/10/2562

  ลักษณะธุรกิจ
  TFFIF ลงทุนในสิทธิที่จะได้รับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 29 ตุลาคม 2561 (วันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 ม.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  92.19% 35,989
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.27% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.04 -1.13 -1.72
  20 วัน -5.00 2.98 -0.77
  60 วัน -9.52 -2.72 1.17
  120 วัน -9.52 2.91 -5.93
  YTD -22.13 7.21 1.37
  P/E (X) - N/A 20.95
  P/BV (X) 0.81 2.82 1.38
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.26 1.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. กระทรวงการคลัง 457,000,000 10.00
  2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 182,385,300 3.99
  3. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 125,158,300 2.74
  4. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 113,398,800 2.48
  5. มหาวิทยาลัยมหิดล 110,898,300 2.43
  6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 98,316,000 2.15
  7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 92,356,300 2.02
  8. สำนักงานประกันสังคม 83,027,300 1.82
  9. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 76,500,000 1.67
  10. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 75,749,600 1.66

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,570.00  4,570.00  4,570.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 43,415.00  55,754.00  46,157.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.50  12.20  10.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.79  11.88  N/A 
  P/BV (X) 0.81  1.03 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 29.93  43.50  12.86 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 75.48  96.94  145.91 
  Beta 0.60  0.07 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 11.80  (ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2563) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -22.13  20.79  1.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.13  3.22  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนรวม มีกำไรสะสมเพียงพอ ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.0771 บาท 16 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.1032 บาท 16 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.1163 บาท 16 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.1195 บาท 19 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.0962 บาท 16 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1025 บาท 14 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.0744 บาท 15 มี.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2020)
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุชาดา ตันติโอฬาร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/10/62 
  -30/06/63) 
  9M/2562 
  (01/10/61 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 53,406.18 45,219.96 53,648.80
  เงินสด 113.97 85.18 54.18
  ลูกหนี้ 13.72 33.97 26.21
  รวมสินทรัพย์ 53,933.73 46,034.78 54,345.87
  เจ้าหนี้ 15.78 7.25 14.72
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - -
  รวมหนี้สิน 15.78 7.25 14.72
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 45,503.03 45,587.12 45,503.03
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 8,414.92 440.41 8,828.12
  สินทรัพย์สุทธิ 53,917.95 46,027.53 54,331.15
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 11.80 10.07 11.89
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/10/62 
  -30/06/63) 
  9M/2562 
  (01/10/61 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  รายได้จากเงินลงทุน 1,431.28 1,485.31 2,054.00
  รายได้อื่น - - -
  รวมรายได้ 1,431.28 1,485.31 2,054.00
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 34.76 26.47 36.99
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5.65 4.79 6.50
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 295.54 257.21 353.81
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,135.74 1,228.10 1,700.20
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/10/62 
  -30/06/63) 
  9M/2562 
  (01/10/61 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,609.01 -42,951.56 -42,458.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,549.22 42,917.75 42,394.03
  เงินสดสุทธิ 59.79 -33.81 -64.81
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น