สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TEAMG บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.06 2.60 / 1.50 10.55 1.56 340.00 1,400.80 2,040.76 157.94 9.63
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ม.ค. 2564 17:43   รายงานการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
28 ธ.ค. 2563 20:37   การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน และการลงนามในสัญญาโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ธ.ค. 2563 17:40   ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์รูฟท็อป) กับ บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด
12 พ.ย. 2563 18:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 18:34   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2509-9000
เบอร์โทรสาร 0-2509-9090
URL www.teamgroup.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/07/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/07/2561
ราคา IPO (บาท) 2.42 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/07/2563
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / บริการเฉพาะกิจ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดทำรายงาน บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 06 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  53.79% 2,550 51.68% 3,195
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 22/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.19% (ณ วันที่ 22/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.96 1.47 0.44
  20 วัน - -0.19 -4.91
  60 วัน -3.74 -14.38 -22.01
  120 วัน -1.90 8.72 -11.13
  YTD -0.96 -0.86 -4.17
  P/E (X) 10.55 51.85 29.89
  P/BV (X) 1.56 1.00 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.29 1.46

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ประเสริฐ ภัทรมัย 73,098,800 10.75
  2. นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น 40,966,200 6.02
  3. นาย อำนาจ พรหมสูตร 38,430,200 5.65
  4. นาย ชวลิต จันทรรัตน์ 38,278,400 5.63
  5. นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ 23,587,000 3.47
  6. นาง สิรินิมิตร บุญยืน 23,122,200 3.40
  7. นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย 21,627,900 3.18
  8. นาย กิตติพล บุลนิม 20,400,000 3.00
  9. นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช 20,275,000 2.98
  10. นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี 17,007,600 2.50

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศานิต ร่างน้อย ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ประเสริฐ ภัทรมัย รองประธานกรรมการ
  4. นาย อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  5. นาย วีระ สุธีโสภณ กรรมการ
  6. นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการ
  7. นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการ
  8. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 680.00  680.00  680.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,400.80  1,414.40  1,550.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.06  2.08  2.28 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.32  1.32  1.35 
  P/BV (X) 1.56  1.58  1.69 
  P/E (X) 10.55  10.65  15.26 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.05  118.74  58.60 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.81  7.41  3.52 
  Beta 0.66  0.67  0.62 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.96  -8.77  27.37 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.34  5.29  6.58 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.87  0.87  0.84 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.11 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.06 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.027 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.023 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.075 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.075 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 481.48 317.11 350.88 246.03 99.66
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 433.49 534.60 472.71 473.20 329.82
  สินค้าคงเหลือ - - - - 0.66
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,477.39 1,364.70 1,346.79 1,328.77 831.06
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 197.19 188.72 182.55 195.08 209.87
  รวมสินทรัพย์ 2,017.13 1,908.34 1,886.24 1,827.97 1,305.14
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 14.43 14.16 6.74 4.62 80.46
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 216.89 190.42 212.36 212.80 230.13
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 18.34 11.28 9.97 14.76 17.85
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 797.14 711.36 663.17 692.99 619.52
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 319.05 274.50 295.19 207.73 213.60
  รวมหนี้สิน 1,116.19 985.85 958.36 900.72 833.13
  ทุนจดทะเบียน 340.00 340.00 340.00 340.00 250.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 340.00 340.00 340.00 340.00 250.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 424.32 424.32 424.32 424.32 94.74
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -44.76 -29.84 -44.76 -29.84 -29.84
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 176.16 182.48 202.91 186.80 150.91
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 895.69 916.96 922.42 921.29 465.81
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5.25 5.53 5.46 5.96 6.20
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,298.68 1,362.86 1,836.02 1,654.24 1,590.19
  รายได้อื่น 12.84 8.22 10.11 12.27 16.30
  รวมรายได้ 1,312.21 1,371.22 1,846.27 1,667.67 1,607.96
  ต้นทุนขาย 950.47 968.15 1,291.80 1,107.11 1,033.93
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 238.69 301.94 408.85 418.03 447.54
  รวมค่าใช้จ่าย 1,189.16 1,270.08 1,700.65 1,525.15 1,481.47
  EBITDA 157.94 130.12 184.05 182.17 165.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 34.90 28.98 38.44 39.64 39.04
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 123.04 101.14 145.62 142.53 126.49
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 97.74 80.67 115.69 113.53 98.68
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.12 0.17 0.19 45.74
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 259.31 188.01 234.55 -64.89 -133.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4.87 -29.74 -31.34 -22.13 -23.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -123.95 -87.63 -98.34 233.39 12.47
  เงินสดสุทธิ 130.48 70.64 104.88 146.38 -143.98
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.85 1.92 2.03 1.92
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.65 11.25 12.55 16.37
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.53 6.89 7.84 9.10
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.25 1.08 1.04 0.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.91 0.95 0.99 1.06
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.81 28.96 29.64 33.07
  EBIT Margin (%) 9.38 7.38 7.89 8.55
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.45 5.88 6.27 6.81

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -4.71 9.41 10.99 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -1.83 17.50 16.68 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -4.30 9.36 10.71 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -6.37 11.49 11.51 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 21.15 -12.87 1.90 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.66 3.59 3.88 4.12
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 99.71 101.60 94.02 88.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A 3,365.40
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - 0.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.26 6.19 6.08 5.00
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 58.34 58.98 60.07 73.01
  วงจรเงินสด (วัน) 41.37 42.62 33.96 15.69


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น