สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TDEX กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
9.78   -0.06 N/A
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2565  


นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อ"ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THSE50070002
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 06 ก.ย. 2550
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 1,760,563,380
สินทรัพย์อ้างอิง SET50
ราคา IPO (บาท) 5.68
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888
เบอร์โทรสาร 0-2659-8860-1
URL www.one-asset.com
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.40%
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000,000

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
TDEX +1.03 -0.31 +5.16 +3.71 +0.10
ดัชนีอ้างอิง +1.00 -0.35 +4.80 +4.00 -0.32
* ดัชนี SET50

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 9.77 (18/01/2565)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 3,636.06 (18/01/2565)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 9.92 (07/09/2564)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 8.94 (06/08/2564)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.04  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 0.19  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 3.04  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.10  8.56  -15.65 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.04  2.05  3.00 
นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.พ. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 171,534,300 45.26
2. ธนาคาร ออมสิน 85,946,600 22.68
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ไทยเด็กซ์) 17,264,500 4.56
4. มหาวิทยาลัยมหิดล 6,000,000 1.58
5. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4,051,700 1.07
6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,079,500 0.81
7. นาย คมกาจ ประกอบผล 2,705,000 0.71
8. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฟรีลี่ เอสเอเอ) 2,600,000 0.69
9. PHILLIP SECURITIES PTE LTD 2,505,900 0.66
10. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 2,216,100 0.58

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.20 บาท 23 ก.พ. 2564 เงินปันผล
- 0.27 บาท 28 ก.พ. 2563 เงินปันผล
- 0.20 บาท 26 ก.พ. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29.96 38.54 76.78 51.15
เงินลงทุน 3,400.64 3,043.52 2,812.58 2,602.71
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 262.63 45.38 36.45 108.73
รวมสินทรัพย์ 3,714.73 3,144.63 2,941.35 2,808.71
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 239.11 23.17 59.79 105.18
หนี้สินระยะยาว - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
รวมหนี้สิน 262.15 41.83 76.68 152.55
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2,163.93 1,652.76 1,567.57 1,340.39
กำไร (ขาดทุน)สะสม 778.17 1,216.74 1,119.41 1,351.61
สินทรัพย์สุทธิ 3,452.58 3,102.80 2,864.66 2,656.17
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 9.06 10.66 10.38 11.25
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากเงินลงทุน 73.68 93.72 81.92 77.98
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 73.68 93.72 81.92 77.98
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 13.17 15.17 13.48 11.67
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.75 0.86 0.76 0.66
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 0.33 0.22 0.21
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 15.93 16.84 14.87 12.91
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 57.75 76.89 67.05 65.07
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 21.31 77.71 96.63
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -59.55 -52.07 -80.55
เงินสดสุทธิ -38.24 25.63 16.09
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้