สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TDEX กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
9.32   0.14 N/A
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2563  


นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อ"ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THSE50070002
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 06 ก.ย. 2550
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 1,760,563,380
สินทรัพย์อ้างอิง SET50
ราคา IPO (บาท) 5.68
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888
เบอร์โทรสาร 0-2659-8860-1
URL www.one-asset.com
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.40%
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000,000

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
TDEX +21.20 +10.04 +2.19 -11.49 -12.65
ดัชนีอ้างอิง +21.55 +10.24 +1.31 -11.68 -12.86
* ดัชนี SET50

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 9.32 (03/12/2563)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 3,121.69 (03/12/2563)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 10.81 (03/01/2563)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 6.40 (13/03/2563)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.90  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 11.62  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 227.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -12.65  2.30  -6.96 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.90  1.87  2.78 
นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@18 ก.พ. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 95,539,800 31.85
2. ธนาคาร ออมสิน 85,946,600 28.65
3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฟรีลี่ เอสเอเอ) 20,007,300 6.67
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ไทยเด็กซ์) 15,264,500 5.09
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 13,786,800 4.60
6. Principal Balanced Income Fund 3,508,300 1.17
7. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2,819,000 0.94
8. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กองทุนคุ้มครอง-ฟรีลี่ เอสเอเอ) 2,569,100 0.86
9. นาย ทรงชัย โสตถิภาพกุล 2,100,000 0.70
10. มหาวิทยาลัยมหิดล 2,000,000 0.67

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.27 บาท 28 ก.พ. 2563 เงินปันผล
- 0.20 บาท 26 ก.พ. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.29 บาท 13 ก.พ. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินลงทุน - สุทธิ 3,043.52 2,812.58 2,602.71 2,321.37
เงินสด 38.54 76.78 51.15 35.06
ลูกหนี้ 45.38 36.45 108.73 51.44
รวมสินทรัพย์ 3,144.63 2,941.35 2,808.71 2,469.60
เจ้าหนี้ 23.17 59.79 105.18 74.11
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - -
รวมหนี้สิน 41.83 76.68 152.55 136.88
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,652.76 1,567.57 1,340.39 1,374.46
กำไร (ขาดทุน) สะสม 1,216.74 1,119.41 1,351.61 956.08
สินทรัพย์สุทธิ 3,102.80 2,864.66 2,656.17 2,332.72
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.66 10.38 11.25 9.64
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
รายได้จากเงินลงทุน 93.72 81.92 77.98 78.71
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 93.72 81.92 77.98 78.71
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 15.17 13.48 11.67 10.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.86 0.76 0.66 0.61
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.33 0.22 0.21 0.40
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 16.84 14.87 12.91 12.15
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 76.89 67.05 65.07 66.56
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 21.31 77.71 96.63 65.55
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -59.55 -52.07 -80.55 -90.17
เงินสดสุทธิ -38.24 25.63 16.09 -24.62
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น