สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TCJ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.38 6.25 / 3.14 N/A 0.32 1,055.96 462.51 1,818.12 151.57 8.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 พ.ย. 2564 17:14   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 17:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564 17:13   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 18:02   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 18:01   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา- ตราด กม 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2312-6699
เบอร์โทรสาร 0-2312-6711
URL www.tcjasia.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/1/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/11/2538
ราคา IPO (บาท) 87.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เครื่องมือและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  ลักษณะธุรกิจ
  1.นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง รถยกหรือยานยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการจัดการคลังสินค้า เครนติดหลังรถบรรทุก 2.นำเข้า ส่งออก แปรรูป จำหน่ายและติดตั้ง สินค้าประเภทเหล็กกล้าไร้สนิม ประเภท ท่อแบน แผ่น เพลา อุปกรณ์และเหล็กรูปพรรณ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มี.ค. 2564 19 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  68.52% 1,162 68.52% 1,266
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 25/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.81% (ณ วันที่ 25/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.23 -0.42 -0.97
  20 วัน -4.37 3.41 -4.48
  60 วัน -5.19 -6.86 -5.48
  120 วัน - -3.79 -5.73
  YTD -2.67 2.59 -1.57
  P/E (X) N/A 24.41 20.57
  P/BV (X) 0.32 2.65 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09 0.24 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส 23,162,446 21.93
  2. นาง อนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส 4,769,424 4.52
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,189,093 3.97
  4. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 3,030,058 2.87
  5. น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล 2,771,141 2.62
  6. นาย วรพงษ์ ลาดเสนา 2,705,966 2.56
  7. น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส 2,703,961 2.56
  8. นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล 2,613,750 2.48
  9. นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ 2,613,750 2.48
  10. นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 2,371,500 2.25

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการ
  5. นาย ธาดา พฤฒิธาดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สุรชัย ชมภูไพสร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 105.60  105.60  105.60 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 462.51  475.18  346.36 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.38  4.50  3.28 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.71  13.71  13.79 
  P/BV (X) 0.32  0.33  0.24 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.39  94.43  93.58 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.41  1.97  1.27 
  Beta 0.86  0.68  0.35 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.67  37.20  -11.35 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วหากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว อริสา ชุมวิสูตร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58.39 37.81 33.64 62.68 61.70
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 405.23 329.47 333.09 245.87 300.15
  สินค้าคงเหลือ 264.68 221.65 206.01 207.11 217.45
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 839.67 663.12 674.96 587.19 659.02
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,456.92 1,291.32 1,272.76 2,125.02 2,254.28
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,021.60 2,157.58 2,119.94 2,193.80 2,369.38
  รวมสินทรัพย์ 2,861.27 2,820.70 2,794.91 2,780.99 3,028.40
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 257.90 179.09 174.81 200.39 222.09
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 233.86 206.17 199.24 174.60 174.14
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 19.29 18.50 19.35 9.31 10.93
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 676.83 538.11 524.66 561.00 609.64
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 376.21 484.22 467.69 443.80 575.68
  รวมหนี้สิน 1,053.04 1,022.33 992.34 1,004.80 1,185.32
  ทุนจดทะเบียน 1,055.96 1,383.88 1,383.88 1,383.88 1,383.88
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,055.96 1,055.96 1,055.96 1,055.96 1,055.96
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 84.14 84.14 84.14 84.14 84.14
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 307.16 316.26 316.98 305.71 373.61
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - 0.20 0.05
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,447.27 1,456.36 1,457.08 1,446.01 1,513.77
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 360.96 342.01 345.48 330.18 329.32
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 987.93 857.99 1,173.94 1,070.85 1,168.91
  รายได้อื่น 11.24 12.04 18.66 25.29 13.88
  รวมรายได้ 999.17 870.02 1,192.60 1,096.15 1,182.79
  ต้นทุน 840.56 710.19 975.81 913.26 928.86
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 112.28 111.33 151.28 199.82 159.69
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 952.83 821.51 1,127.09 1,113.08 1,088.55
  EBITDA 151.57 164.17 219.85 129.69 233.19
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 114.50 115.66 154.35 146.63 138.95
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 37.07 48.51 65.51 -16.94 94.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -11.62 10.98 11.70 -66.56 14.51
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.11 0.10 0.11 -0.63 0.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 48.26 85.50 142.86 235.53 254.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2.89 -23.92 -50.61 -12.57 -3.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -20.62 -86.46 -121.29 -221.97 -253.63
  เงินสดสุทธิ 24.75 -24.87 -29.04 0.98 -3.00
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.24 1.23 1.29 1.05
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.75 -1.80 0.81 -4.50
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.90 1.21 2.35 -0.58
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.58 0.57 0.55 0.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.47 0.40 0.43 0.38
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.92 17.23 16.88 14.72
  EBIT Margin (%) 3.71 5.58 5.49 -1.55
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.39 2.62 2.26 -5.99

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 15.14 4.43 9.63 -8.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 18.36 0.51 6.85 -1.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 14.84 3.53 8.80 -7.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.99 -2.59 1.26 2.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.55 3.63 4.06 3.92
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 102.83 100.42 90.00 93.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.55 4.27 4.72 4.30
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 80.23 85.48 77.26 84.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.03 4.91 5.22 5.24
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 72.60 74.27 69.92 69.69
  วงจรเงินสด (วัน) 110.47 111.63 97.35 108.21


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้