สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
58.75 60.25 / 44.50 10.13 1.14 12,064.66 70,879.91
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ม.ค. 2561 17:12   TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (งบการเงินก่อนตรวจสอบ)
19 ม.ค. 2561 17:12   TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (งบการเงินก่อนตรวจสอบ)
19 ม.ค. 2561 17:11   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
19 ม.ค. 2561 17:10   งบการเงินรายปี 2560 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
19 ม.ค. 2561 17:09   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2217-8000, 0-2217-8199, 0-2217-8444
เบอร์โทรสาร 0-2217-8312
URL www.thanachart.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/11/1959 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/04/2518
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 30.00 : ใหม่ 10.00 @ 20/12/2532

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 02/07/2551
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร

ลักษณะธุรกิจ
เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกล่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
78.42% 13,712 78.70% 17,480
การถือครองหุ้นต่างด้าว 29.08% (ณ วันที่ 23/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  18.60% (ณ วันที่ 23/01/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 1.05 -0.54
20 วัน 3.98 -0.91 -1.11
60 วัน 14.08 3.13 5.41
120 วัน 25.00 8.08 7.38
YTD 4.44 -0.79 -0.01
P/E (X) 10.13 13.06 19.88
P/BV (X) 1.14 1.35 2.22
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.34 0.26 0.63

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ต.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 207,023,456 17.16
2. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 129,914,400 10.77
3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 59,995,469 4.97
4. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 41,350,000 3.43
5. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 23,327,600 1.93
6. CHASE NOMINEES LIMITED 20,273,100 1.68
7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 19,545,675 1.62
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 17,255,882 1.43
9. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 15,993,490 1.33
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 15,018,200 1.24

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ
2. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นาย วิชิต ญาณอมร กรรมการ
4. น.ส. สุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ
5. นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ
6. นาย ทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการ
7. นาง ศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย สมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ธีรพจน์ วัชราภัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ม.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,206.47  1,206.47  1,206.47 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 70,879.91  67,863.74  53,084.53 
ราคา (บาท/หุ้น) 58.75  56.25  44.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 51.56  51.56  47.84 
P/BV (X) 1.14  1.09  0.92 
P/E (X) 10.13  9.70  9.03 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.67  82.11  91.93 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 359.07  200.95  179.58 
Beta 1.16  1.15  0.83 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.44  27.84  20.55 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.40  3.56  4.09 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.34  0.34  0.37 
นโยบายเงินปันผล บริษัทฯจะพิจารณาถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.90 บาท 20 ต.ค. 2560 เงินปันผล
- 1.20 บาท 03 พ.ค. 2560 เงินปันผล
- 0.80 บาท 21 ต.ค. 2559 เงินปันผล
- 1.10 บาท 03 พ.ค. 2559 เงินปันผล
- 0.70 บาท 16 ต.ค. 2558 เงินปันผล
31 ธ.ค. 2557 1.00 บาท 30 เม.ย. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 9,309.45 10,212.81 12,077.05 13,337.37 16,605.43
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 84,454.51 86,867.71 48,734.08 58,138.24 66,037.89
เงินลงทุนสุทธิ 173,672.34 187,512.03 189,817.96 186,914.73 164,735.25
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 676,504.16 656,151.34 667,521.46 689,050.60 727,993.65
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 749,342.54 724,059.77 736,683.10 761,709.07 807,607.74
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 23,849.48 24,750.04 25,153.03 26,240.28 28,347.08
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 5,148.56 5,816.26 4,991.81 6,333.67 8,930.62
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,809.88 9,573.60 9,604.93 8,046.76 7,981.57
รวมสินทรัพย์ 996,713.12 993,724.23 966,866.99 997,580.84 1,025,630.37
เงินรับฝาก 703,294.38 691,572.59 676,455.82 669,454.48 696,948.51
เงินกู้ยืม - - - - -
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 870,513.56 876,401.74 847,015.62 886,257.73 921,354.75
ทุนจดทะเบียน 12,064.80 12,064.80 12,064.80 12,778.30 12,778.30
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 12,064.80 12,064.80 12,064.80 12,778.30 12,778.30
- หุ้นบุริมสิทธิ 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
- หุ้นสามัญ 12,064.67 12,064.67 12,064.67 12,778.16 12,778.16
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,065.64 2,065.64 2,065.64 2,065.64 2,065.64
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 2,994.12 2,877.13 2,449.90 2,085.95 2,682.19
กำไร(ขาดทุน)สะสม 44,346.31 40,130.42 41,710.45 40,542.24 37,225.32
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 1,399.91 1,399.91 1,399.91 4,798.37 3,398.45
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 60,070.96 55,738.08 56,890.88 52,673.76 51,353.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 66,128.60 61,584.41 62,960.49 58,649.35 52,922.62
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 33,426.16 34,218.76 45,208.31 48,639.86 52,940.25
- จากเงินให้สินเชื่อ 13,415.96 13,914.96 18,362.28 19,513.85 20,407.63
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 11,595.48 12,901.18 16,740.32 20,909.61 25,475.25
- จากเงินรับฝาก 6,418.82 7,407.66 9,525.13 12,830.79 16,165.26
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 21,830.68 21,317.57 28,468.00 27,730.24 27,465.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,917.27 4,851.52 6,209.86 8,600.15 7,090.12
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - 12.19
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,396.28 2,980.93 4,475.88 4,038.93 4,118.96
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 6,588.60 6,260.78 8,803.26 8,175.23 8,688.13
กำไรจากเงินลงทุน 1,127.14 849.68 1,060.79 1,956.37 1,175.06
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา 256.36 306.15 405.52 608.74 584.16
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 16,197.69 15,573.32 21,073.14 20,318.95 20,090.80
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 9,329.27 8,739.71 11,875.75 11,151.45 10,959.60
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 2,131.24 2,291.51 3,080.91 2,999.92 2,957.96
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 2,365.49 2,155.09 2,914.93 2,710.34 2,768.39
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - 58.31
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 11,222.26 9,565.31 13,463.70 11,285.58 12,994.05
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 5,065.69 4,319.19 6,012.73 5,436.58 5,120.20
กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.35 3.71 5.16 4.61 4.24
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -13,211.80 20,218.85 25,064.90 40,152.83 23,518.53
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 22,022.90 2,320.57 4,891.76 -23,259.34 -5,711.15
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -11,578.69 -25,663.97 -31,216.98 -20,161.55 -19,142.06
เงินสดสุทธิ -2,767.60 -3,124.55 -1,260.32 -3,268.07 -1,334.68
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.67 10.58 10.98 10.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.52 1.27 1.37 1.12
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.67 9.94 10.28 8.93

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ -3.59 -5.18 -5.90 -4.38
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก -13.35 -25.19 -25.76 -20.63
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 17.28 5.93 10.60 6.18


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TCAP-P

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น