สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TC บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.10 7.90 / 4.38 20.17 1.14 330.00 2,343.00 2,864.49 214.07 11.97
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ม.ค. 2565 17:12   แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2565
24 ธ.ค. 2564 17:10   แจ้งการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริษัท
20 ธ.ค. 2564 12:57   แจ้งประธานกรรมการบริษัทถึงแก่กรรม
13 ธ.ค. 2564 12:57   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565
01 ธ.ค. 2564 17:06   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1/1 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7427-3600
เบอร์โทรสาร 0-7427-3691-4
URL www.tropical.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/3/1979 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/01/2533
ราคา IPO (บาท) 220.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/05/2553

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและซอง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ1)กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Regular Tuna Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาทูน่าในน้ำแร่ ปลาทูน่าในน้ำเกลือ ปลาทูน่าในน้ำมัน2)กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมทานบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Ready-To-Serve Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ปลาทูน่าแปรรูปพร้อมทาน ปลาแซลมอนแปรรูปพร้อมทาน3)กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Pet Food) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบปลาซาร์ดีน อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบปลาทูน่า และ อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบเครื่องในสัตว์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.39% 1,510 44.53% 1,010
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 46.27% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.77% (ณ วันที่ 21/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 9.23 11.08 10.55
  20 วัน 21.37 17.69 19.13
  60 วัน 16.39 18.55 15.74
  120 วัน 24.56 30.19 16.13
  YTD 17.36 17.46 17.70
  P/E (X) 20.17 46.77 20.74
  P/BV (X) 1.14 2.13 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.67 0.54 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. MR. TAN BOON PIN 81,130,000 24.58
  2. MR. TAN SEOW PHOR 44,931,500 13.62
  3. นาย อุยจง แซ่เบ้ 19,004,000 5.76
  4. นาย กัมพล วัชระนิมิต 15,005,000 4.55
  5. MR. SAU KWENG TAN 15,000,000 4.55
  6. น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล 11,131,100 3.37
  7. น.ส. อภิสรา ลือชัยประสิทธิ์ 8,300,000 2.52
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,716,000 2.34
  9. นาง สมพิศ ก่อเกียรติพิทักษ์ 6,507,000 1.97
  10. น.ส. อภิชญา ลือชัยประสิทธิ์ 6,240,000 1.89

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ตัน เซา ปอ ประธานกรรมการบริษัท (รักษาการ)
  2. นาย กัมพล วัชระนิมิต กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย สมชาย ดีประเสริฐกุล กรรมการ
  4. นาย ฉลอง อภิชาติโชติ กรรมการ
  5. นาย ชาน วา ชอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย วิจิตร ตั้งสินมั่นคง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 330.00  330.00  330.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,343.00  1,996.50  1,419.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.10  6.05  4.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.22  6.22  6.12 
  P/BV (X) 1.14  0.97  0.70 
  P/E (X) 20.17  17.19  5.97 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.41  65.57  62.02 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 13.90  5.21  3.46 
  Beta 0.63  0.75  0.25 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 17.36  40.70  32.72 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.52  4.13  2.79 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.71  0.71  0.17 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 25% ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.25 บาท 27 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.12 บาท 28 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.15 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 168.91 128.66 156.36 141.42 64.02
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 562.44 819.08 729.63 775.32 802.53
  สินค้าคงเหลือ 1,238.78 953.22 1,002.49 802.17 1,060.50
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,972.13 1,951.91 1,909.72 1,721.01 1,943.57
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 562.76 558.58 567.98 455.86 429.79
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 772.51 758.35 766.23 661.16 614.22
  รวมสินทรัพย์ 2,744.64 2,710.26 2,675.94 2,382.17 2,557.79
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 124.72 2.44 5.89 33.19 141.14
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 358.07 392.36 344.55 333.84 469.22
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 490.46 479.24 447.83 375.00 670.58
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 199.93 210.43 204.92 191.54 114.23
  รวมหนี้สิน 690.39 689.67 652.75 566.54 784.81
  ทุนจดทะเบียน 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 420.49 420.49 420.49 420.49 420.49
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,303.75 1,270.10 1,272.70 1,065.14 1,022.49
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,054.24 2,020.59 2,023.19 1,815.63 1,772.98
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - 0.00 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,011.32 3,770.20 4,956.63 4,898.67 5,004.09
  รายได้อื่น 12.21 6.91 10.59 11.93 7.90
  รวมรายได้ 3,023.54 3,777.86 4,968.01 4,910.60 5,012.80
  ต้นทุน 2,734.26 3,352.63 4,452.79 4,553.85 4,643.97
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 201.29 166.80 232.11 230.84 220.07
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,935.55 3,518.08 4,680.92 4,784.69 4,864.04
  EBITDA 214.07 362.12 387.29 161.09 221.31
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 70.45 55.23 77.59 52.35 52.45
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 143.62 306.89 309.70 108.74 168.85
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 113.55 244.56 247.16 107.36 167.59
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.34 0.74 0.75 0.33 0.51
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 65.14 191.77 249.90 317.67 79.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -80.99 -129.12 -159.68 -79.78 -37.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 28.39 -75.41 -75.28 -160.49 -29.82
  เงินสดสุทธิ 12.55 -12.76 14.94 77.40 12.09
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.02 4.07 4.26 4.59
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.70 12.33 12.88 5.98
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.37 11.04 12.25 4.40
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.34 0.34 0.32 0.31
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.54 1.82 1.96 1.99
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.20 11.08 10.16 7.04
  EBIT Margin (%) 4.75 8.12 6.23 2.21
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.76 6.47 4.97 2.19

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -20.13 0.60 1.18 -2.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -18.44 -2.92 -2.22 -1.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -19.97 0.56 1.17 -2.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -16.56 -2.91 -2.17 -1.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -53.57 114.26 130.21 -35.93

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.08 5.41 6.59 6.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 60.06 67.41 55.41 58.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.50 4.70 4.93 4.89
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 104.33 77.67 73.96 74.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.22 10.47 13.13 11.34
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 35.72 34.86 27.80 32.18
  วงจรเงินสด (วัน) 128.67 110.23 101.57 101.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้