สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TBSP บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
38.00 43.43 / 7.77 N/A 8.20 204.22 7,760.37 8,463.61 213.48 32.45
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ม.ค. 2565 17:00   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10 ม.ค. 2565 08:06   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08 ธ.ค. 2564 07:23   แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
08 ธ.ค. 2564 07:22   การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
30 พ.ย. 2564 13:28   การได้มาซึ่งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การโอนทุนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2564 (แก้ไขหัวข้อข่าว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-4374-5, 0-2754-2650
เบอร์โทรสาร 0-2384-0917
URL www.tbsp.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/8/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/03/2539
ราคา IPO (บาท) 57.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/04/2560

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/01/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / การพิมพ์และสิ่งพิมพ์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจการผลิต การพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งได้แก่ เช็คธนาคาร แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 07 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  1.49% 377 2.77% 363
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 17/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.03% (ณ วันที่ 17/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -11.62 -14.88 -12.66
  20 วัน 88.57 72.42 84.62
  60 วัน 118.74 97.17 113.72
  120 วัน 173.43 125.86 156.71
  YTD 69.90 60.29 67.95
  P/E (X) N/A 50.99 21.06
  P/BV (X) 8.20 3.48 1.81
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 1.70 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 ธ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 150,193,458 73.54
  2. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 51,048,559 25.00
  3. นาย ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ 190,100 0.09
  4. นาย ศิริชัย เทนอุทัย 137,641 0.07
  5. น.ส. อรปราณี จรัสอรุณฉาย 106,600 0.05
  6. น.ส. เบญญาภา อภิโชครุ่งเรือง 97,700 0.05
  7. นาง นวลศรี อุทกธรรม 80,000 0.04
  8. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 73,000 0.04
  9. นาง สุภาภรณ์ ภูสุมาศ 59,100 0.03
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 58,440 0.03

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย วิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ
  5. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ
  6. น.ส. สุธิดา มงคลสุธี กรรมการ
  7. นาย ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง ปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วรานนท์ คงปฏิมากร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 204.22  204.22  204.22 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,760.37  5,258.67  2,552.75 
  ราคา (บาท/หุ้น) 38.00  22.37  10.86 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.83  5.56  4.41 
  P/BV (X) 8.20  4.63  2.83 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21  0.64  0.09 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.63  0.10  0.01 
  Beta -0.06  -0.26  0.22 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 69.90  106.00  -10.07 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  4.87 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.90 บาท 01 ต.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.45 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.68 บาท 02 ก.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 213.11 75.79 128.67 32.71 14.76
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,224.43 427.61 328.89 246.95 178.50
  สินค้าคงเหลือ 60.08 217.12 165.16 175.34 141.47
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,510.27 737.80 641.12 469.50 361.76
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 485.79 1,059.22 1,039.69 714.69 763.11
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 541.99 1,310.70 1,292.21 787.83 836.43
  รวมสินทรัพย์ 2,052.26 2,048.50 1,933.33 1,257.34 1,198.19
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 220.03 501.00 409.00 168.03 124.74
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 285.94 238.79 213.08 132.63 126.15
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 54.00 47.58 54.00 82.33 59.83
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 824.94 829.37 723.36 394.34 325.61
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 91.40 317.70 293.37 221.91 292.60
  รวมหนี้สิน 916.34 1,147.06 1,016.73 616.25 618.21
  ทุนจดทะเบียน 204.22 204.22 204.22 110.00 110.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 204.22 204.22 204.22 110.00 110.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,342.75 1,342.76 1,342.75 165.00 165.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -411.06 299.88 315.05 366.99 305.89
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - -945.42 -945.42 -0.91 -0.91
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -944.51 -944.52 - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,135.92 901.44 916.60 641.09 579.99
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,104.18 1,199.91 1,614.53 1,107.81 1,051.98
  รายได้อื่น 18.42 23.43 25.22 155.97 8.33
  รวมรายได้ 1,122.60 1,223.34 1,639.75 1,263.78 1,060.31
  ต้นทุน 769.02 922.27 1,234.09 908.48 872.98
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 263.88 293.13 392.46 180.51 163.00
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,032.90 1,215.40 1,626.55 1,088.99 1,035.98
  EBITDA 213.48 130.42 177.73 238.75 96.47
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 123.78 126.17 170.48 71.40 81.41
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 89.70 4.25 7.25 167.35 15.05
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -543.10 -18.69 -13.02 132.51 3.09
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -2.66 -0.12 -0.08 1.20 0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 226.56 93.27 298.24 58.10 197.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -154.24 -23.05 -27.95 70.12 -355.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 11.83 -55.96 -203.14 -110.27 143.13
  เงินสดสุทธิ 84.16 14.26 67.14 17.95 -14.77
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.83 0.89 0.89 1.19
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -52.76 -0.85 -1.67 21.70
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.52 1.31 0.45 13.63
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.81 1.27 1.11 0.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.75 0.90 1.03 1.03
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.35 23.14 23.56 17.99
  EBIT Margin (%) 7.99 0.35 0.44 13.24
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -48.38 -1.84 -1.03 10.49

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  09 มิ.ย. 2563 PP 94,220,357 204,220,357 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -7.98 44.80 45.74 5.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -16.62 34.57 35.84 4.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -8.24 24.46 29.75 19.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -15.02 46.86 49.36 5.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 4,188.29

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.84 4.30 5.61 5.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 198.51 84.82 65.09 70.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.80 5.73 7.25 5.74
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 46.81 63.74 50.35 63.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.12 6.03 7.14 7.02
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 88.60 60.58 51.12 51.99
  วงจรเงินสด (วัน) 156.72 87.99 64.32 81.75


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้