สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET100 / SETCLMV / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
20.40 29.00 / 14.30 9.36 2.21 1,578.36 32,198.58 38,723.25 4,282.01 7.11
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ม.ค. 2564 20:22   แจ้งผลการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เสนอระเบียบวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
14 ม.ค. 2564 18:44   สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
14 ม.ค. 2564 18:26   การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
21 ธ.ค. 2563 08:05   แจ้งการถึงแก่กรรมของกรรมการบริษัท
23 พ.ย. 2563 17:25   แจ้งยุติการจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซูเอลา ภายในช่วงระยะเวลา wind down
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2273-6000
เบอร์โทรสาร 0-2273-6030
URL http://www.tipcoasphalt.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/6/1979 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/03/2534
ราคา IPO (บาท) 65.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 22/04/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม (?กลุ่มบริษัทฯ?) เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลง ของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มี.ค. 2563 04 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.44% 12,498 39.56% 14,516
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 37.48% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 39.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.73% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 8.51 6.84 9.75
  20 วัน 7.37 5.14 4.41
  60 วัน 37.84 19.06 12.78
  120 วัน -25.14 -26.38 -33.26
  YTD 16.57 11.93 11.22
  P/E (X) 9.36 15.54 30.34
  P/BV (X) 2.21 1.59 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.35 0.49 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS 490,731,040 31.09
  2. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 369,881,660 23.43
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 120,268,085 7.62
  4. นาย สมจิตต์ เศรษฐิน 31,400,000 1.99
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 21,349,028 1.35
  6. น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร 19,800,000 1.25
  7. นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 17,250,000 1.09
  8. น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร 13,860,000 0.88
  9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 13,462,800 0.85
  10. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 11,764,800 0.75

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย โก บัน เฮ็ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  3. นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย สมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ
  5. นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
  6. นาย จ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการ
  7. นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ กรรมการ
  8. นาย เฟรเดริค ชอง ปิแอร์ การ์เดส กรรมการ
  9. นาย อูกส์ เดอชองส์ กรรมการ
  10. น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ
  11. นาย ฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์ กรรมการ
  12. นาย นิพนธ์ สุทธิมัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย นพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย พีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,578.36  1,578.36  1,576.76 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 32,198.58  27,621.33  33,427.38 
  ราคา (บาท/หุ้น) 20.40  17.50  21.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.21  9.21  8.24 
  P/BV (X) 2.21  1.90  2.57 
  P/E (X) 9.36  8.03  12.78 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 37.23  393.53  147.67 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,156.67  489.12  184.75 
  Beta 0.77  0.82  1.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 16.57  -17.45  46.21 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.35  8.56  1.41 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.64  0.64  0.42 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.30 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.10 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.40 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.30 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.90 บาท 25 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 2,537.03 1,627.21 1,999.42 1,103.71 1,025.41
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 5,117.78 5,762.46 5,234.00 5,041.90 3,667.90
  สินค้าคงเหลือ 4,916.99 8,133.90 7,466.94 7,321.72 3,892.14
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 13,069.80 16,029.96 15,162.31 14,390.49 9,253.97
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,480.95 7,845.40 8,285.71 8,127.64 8,558.66
  รวมสินทรัพย์ 23,606.24 25,571.33 25,261.90 24,253.47 19,512.70
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 4,969.18 4,676.78 4,013.13 6,936.13 2,026.72
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,731.06 7,037.14 6,316.11 4,015.40 2,982.46
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 97.17 35.69 37.61 131.62 324.86
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,448.79 12,185.24 11,472.51 11,480.02 6,225.12
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 438.62 239.03 210.74 236.35 358.34
  รวมหนี้สิน 8,887.42 12,424.27 11,683.24 11,716.36 6,583.46
  ทุนจดทะเบียน 1,579.88 1,579.88 1,579.88 1,579.88 1,579.34
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,578.36 1,576.37 1,576.76 1,573.82 1,562.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,152.39 1,137.32 1,140.29 1,118.47 1,046.88
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 12,924.19 11,715.11 12,355.15 10,335.37 11,181.07
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 14,544.53 12,982.49 13,407.23 12,382.14 12,800.99
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 174.29 164.57 171.43 154.96 128.25
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 20,228.75 27,324.53 36,892.97 27,631.92 28,260.33
  รายได้อื่น 151.42 438.90 600.53 232.62 582.13
  รวมรายได้ 20,455.79 27,862.25 37,626.33 27,962.74 28,982.24
  ต้นทุนขาย 15,811.76 24,164.48 32,718.49 25,268.13 24,781.82
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 977.89 932.67 1,253.31 1,346.12 1,336.42
  รวมค่าใช้จ่าย 16,909.69 24,884.64 33,767.46 26,978.76 25,948.68
  EBITDA 4,282.01 3,571.59 4,733.74 1,985.19 4,040.65
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 735.91 593.99 874.87 1,001.21 1,007.09
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,546.10 2,977.61 3,858.86 983.98 3,033.56
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,797.55 2,482.64 3,123.28 564.47 2,537.11
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.77 1.58 1.98 0.36 1.63
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,267.85 4,519.98 6,322.74 -2,620.74 2,354.91
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -450.81 -470.82 -1,219.50 -563.73 -1,166.49
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,315.23 -3,431.17 -4,099.08 3,330.25 -1,368.16
  เงินสดสุทธิ 501.81 617.99 1,004.15 145.78 -179.75
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.55 1.32 1.32 1.25
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 24.98 21.25 24.22 4.48
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 18.01 13.52 15.59 4.50
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 0.96 0.87 0.95
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.23 1.56 1.52 1.28
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.84 11.56 11.32 8.55
  EBIT Margin (%) 17.34 10.69 10.26 3.52
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.68 8.91 8.30 2.02

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -25.97 51.29 33.52 -2.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -34.57 49.83 29.49 1.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -26.58 52.87 34.56 -3.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -32.05 42.05 25.16 3.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 12.68 475.31 453.32 -77.75

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.48 7.14 7.18 6.35
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.64 51.10 50.83 57.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.73 4.45 4.42 4.51
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 97.75 82.02 82.49 80.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.99 6.37 6.33 7.22
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 73.16 57.32 57.63 50.54
  วงจรเงินสด (วัน) 91.23 75.80 75.69 87.98


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น