สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET100 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
20.30 21.70 / 13.60 16.76 2.48 1,576.37 32,000.32 45,498.96 2,526.63 13.26
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2562 17:08   การลาออกของกรรมการผู้จัดการใหญ่และการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ (เพิ่มเติมตามอักษรสีนำ้เงิน)
14 ส.ค. 2562 08:37   การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่
13 ส.ค. 2562 18:33   การต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (เพิ่ม template)
13 ส.ค. 2562 17:50   การต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2562 17:49   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2273-6000
เบอร์โทรสาร 0-2273-6030
URL http://www.tipcoasphalt.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/6/1979 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/03/2534
ราคา IPO (บาท) 65.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 22/04/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม (?กลุ่มบริษัทฯ?) เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลง ของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มี.ค. 2562 02 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.56% 14,516 39.25% 14,412
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 35.66% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 39.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.53% (ณ วันที่ 20/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.98 3.59 0.58
  20 วัน 11.54 10.79 10.81
  60 วัน 3.57 13.74 8.74
  120 วัน 29.30 40.93 28.62
  YTD 40.00 42.34 33.81
  P/E (X) 16.76 15.78 18.65
  P/BV (X) 2.48 1.80 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.24 0.06 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS 490,731,040 31.13
  2. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 369,881,660 23.46
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 79,052,109 5.01
  4. นาย สมจิตต์ เศรษฐิน 31,000,000 1.97
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 21,016,628 1.33
  6. น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร 19,400,000 1.23
  7. นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 17,000,000 1.08
  8. นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ 16,862,000 1.07
  9. น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร 13,860,000 0.88
  10. น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร 10,500,000 0.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  3. นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย สมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ
  5. นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
  6. นาย จ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการ
  7. นาย แอร์ฟเว่ เลอบุค กรรมการ
  8. นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ กรรมการ
  9. นาย เฟรเดริค ชอง ปิแอร์ การ์เดส กรรมการ
  10. นาย โก บัน เฮ็ง กรรมการอิสระ
  11. นาย นิพนธ์ สุทธิมัย กรรมการอิสระ
  12. นาย นพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย พีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  14. นาย ปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. นาง แอนน์ แมรี มาร์เชท์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,576.37  1,573.82  1,562.46 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 32,000.32  22,820.41  34,842.96 
  ราคา (บาท/หุ้น) 20.30  14.50  22.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.20  7.41  8.04 
  P/BV (X) 2.48  1.96  2.78 
  P/E (X) 16.76  23.14  12.12 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 113.72  101.11  260.63 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 188.97  116.41  395.17 
  Beta 1.18  1.34  1.16 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 40.00  -34.98  17.37 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.48  8.22  4.01 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.58  1.43  0.49 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.40 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.30 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.90 บาท 25 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  - 0.30 บาท 06 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.60 บาท 28 เม.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,512.66 674.85 1,103.71 1,025.41 1,333.23
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 6,184.82 3,946.76 5,041.90 3,667.90 3,491.35
  สินค้าคงเหลือ 10,324.90 4,827.40 7,321.72 3,892.14 3,769.64
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 18,456.63 10,066.14 14,390.49 9,253.97 9,360.93
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7,759.80 8,491.54 8,127.64 8,558.66 8,690.38
  รวมสินทรัพย์ 27,935.52 20,296.22 24,253.47 19,512.70 19,502.62
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 5,585.12 4,163.09 6,936.13 2,026.72 1,468.29
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 8,591.14 3,023.05 4,015.40 2,982.45 4,053.19
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 96.39 219.94 131.62 324.86 378.50
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,606.74 7,913.62 11,480.02 6,225.12 6,311.66
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 241.14 316.00 236.35 358.34 925.89
  รวมหนี้สิน 14,847.88 8,229.63 11,716.36 6,583.46 7,237.55
  ทุนจดทะเบียน 1,579.88 1,579.88 1,579.88 1,579.34 1,579.34
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,575.57 1,564.86 1,573.82 1,562.46 1,553.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,131.26 1,056.54 1,118.47 1,046.88 1,008.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 11,633.53 10,198.57 10,335.37 11,181.07 10,045.86
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 12,924.22 11,915.03 12,382.14 12,800.99 12,154.44
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 163.42 151.56 154.96 128.25 110.63
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 17,875.22 11,029.41 27,631.92 28,260.33 24,037.77
  รายได้อื่น 251.30 76.10 232.62 582.13 256.98
  รวมรายได้ 18,206.08 11,169.50 27,962.74 28,982.24 24,392.47
  ต้นทุนขาย 15,790.69 9,903.65 25,268.13 24,781.82 19,348.22
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 597.46 670.99 1,346.12 1,336.42 1,304.85
  รวมค่าใช้จ่าย 16,123.48 10,576.64 26,978.76 25,948.68 20,500.05
  EBITDA 2,526.63 1,081.63 1,985.19 4,040.65 4,718.65
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 444.02 488.78 1,001.21 1,007.09 826.22
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,082.61 592.86 983.98 3,033.55 3,892.43
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,770.56 425.27 564.47 2,537.11 3,110.13
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.12 0.27 0.36 1.63 2.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,646.06 -586.31 -2,620.74 2,354.91 4,835.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -318.87 -239.12 -563.73 -1,166.49 -2,738.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,835.54 524.88 3,330.25 -1,368.16 -2,146.43
  เงินสดสุทธิ 491.66 -300.55 145.78 -179.75 -50.11
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.26 1.27 1.25 1.49
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.38 11.24 4.48 20.33
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.26 8.54 4.50 15.55
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.15 0.69 0.95 0.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.45 1.19 1.28 1.49
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.66 10.21 8.55 12.31
  EBIT Margin (%) 11.44 5.31 3.52 10.47
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.73 3.81 2.02 8.75

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 62.07 -33.40 -2.22 17.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 59.44 -31.46 1.96 28.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 63.00 -34.16 -3.52 18.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 52.44 -29.52 3.97 26.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 316.34 -73.11 -77.75 -18.42

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.81 5.93 6.35 7.89
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.63 61.50 57.53 46.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.11 4.74 4.51 6.47
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 88.76 77.04 80.99 56.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.37 7.06 7.22 7.04
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 68.03 51.70 50.54 51.81
  วงจรเงินสด (วัน) 74.35 86.84 87.98 50.84


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น