สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TAPAC บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.68 7.35 / 2.50 N/A 1.17 411.86 1,103.80 2,337.08 92.88 25.16
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ม.ค. 2564 07:22   การไม่ปรับสิทธิของ TAPAC-W4
25 ม.ค. 2564 07:21   เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, จ่ายปันผลเป็นเงินสด (แก้ไข)
22 ม.ค. 2564 17:38   เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, จ่ายปันผลเป็นเงินสด
18 ม.ค. 2564 18:56   คำชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขงบการเงินประจำปี 2563
18 ม.ค. 2564 18:55   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไข
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 789/40 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 0-3829-6339-41
เบอร์โทรสาร 0-3829-6342
URL www.tapaco.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/04/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/12/2547
ราคา IPO (บาท) 12.50 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 10/03/2549

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/07/2561
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ โดยมีบริษัทย่อย ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้ ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสวีเดน นอกจากนี้ ยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอางและลงทุนในบริษัทอื่นผ่านบริษัทย่อยอีกด้วย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.61% 1,997 52.16% 2,322
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.65% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.22% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.75 0.88 0.76
  20 วัน -4.29 -5.49 -9.07
  60 วัน -10.07 -13.08 -21.64
  120 วัน -30.21 -29.90 -40.20
  YTD - -2.26 -5.18
  P/E (X) N/A N/A 77.89
  P/BV (X) 1.17 0.91 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.26 0.26 0.25

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล 103,002,554 25.01
  2. นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ 40,050,000 9.72
  3. นาย อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา 35,350,559 8.58
  4. น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล 29,916,377 7.26
  5. นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล 28,800,000 6.99
  6. นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ 19,276,542 4.68
  7. นาง อรทัย แซ่ตั้ง 15,637,563 3.80
  8. น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล 10,618,436 2.58
  9. น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์ 7,980,770 1.94
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,742,890 1.15

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ ประธานกรรมการ
  2. นาย สุทธิพงศ์ พัวพันประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร
  3. นาย โสฬส ตั้งในธรรม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ศักดา เกิดรอด กรรมการ
  5. นาย นารุฮิซะ อาเบะ กรรมการ
  6. นางสาว จารุวัลย์ วงศ์เจษฎาสกุล กรรมการ
  7. นาย เชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วินัย นิยโมสถ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ไกรศรี ภูวะปัจฉิม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 411.86  411.86  419.42 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,103.80  1,103.80  2,663.34 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.68  2.68  6.35 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.29  2.55  2.47 
  P/BV (X) 1.17  1.05  2.57 
  P/E (X) N/A  85.32  25.65 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.47  32.19  57.46 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.96  2.60  6.26 
  Beta 0.66  0.67  0.97 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -57.80  15.45 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.37  2.24  1.70 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  1.91  0.44 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฏหมายของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562 0.06 บาท 24 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 พ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2561 0.11 บาท 22 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560 0.20 บาท 19 มี.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/10/2020)
  นาย สุรชัย ดำเนินวงศ์/บจก. อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
  นางสาว เลฮัม ชินพันธ์/บจก. อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
  นางสาว สุนิสา เสมา/บจก. อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/10
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/11/62 
  -31/10/63) 
  2562 
  (01/11/61 
  -31/10/62) 
  2561 
  (01/11/60 
  -31/10/61) 
  2560 
  (01/11/59 
  -31/10/60) 
  เงินสด 70.84 66.22 149.50 355.99
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 309.08 247.31 207.94 307.35
  สินค้าคงเหลือ 453.41 495.79 455.09 301.18
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 896.27 1,077.13 944.90 1,297.56
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 666.72 622.55 630.20 612.85
  รวมสินทรัพย์ 2,247.43 2,336.63 2,094.97 2,073.48
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 436.86 423.58 245.42 246.01
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 350.84 217.98 180.42 170.80
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 91.55 101.58 134.61 65.40
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 966.11 1,025.54 722.81 720.37
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 289.85 232.36 304.72 172.94
  รวมหนี้สิน 1,255.96 1,257.90 1,027.54 893.30
  ทุนจดทะเบียน 617.80 540.07 540.07 540.07
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 411.86 419.42 412.45 412.02
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 346.49 398.31 363.47 361.30
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 250.61 371.95 337.26 350.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - 59.38 58.28 -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 943.30 1,017.94 1,007.12 1,111.37
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 48.17 60.79 60.32 68.80
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/11/62 
  -31/10/63) 
  2562 
  (01/11/61 
  -31/10/62) 
  2561 
  (01/11/60 
  -31/10/61) 
  2560 
  (01/11/59 
  -31/10/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,765.54 1,815.71 2,051.40 2,347.75
  รายได้อื่น 13.08 20.35 10.71 37.61
  รวมรายได้ 1,801.90 1,851.83 2,063.59 2,385.36
  ต้นทุนขาย 1,533.82 1,446.91 1,724.48 1,869.97
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 217.11 264.21 239.40 227.24
  รวมค่าใช้จ่าย 1,823.48 1,720.04 1,966.96 2,097.21
  EBITDA 92.88 209.15 173.23 359.09
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 114.47 77.37 76.60 70.94
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -21.59 131.79 96.63 288.15
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -47.31 79.23 71.76 210.75
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.11 0.19 0.17 0.57
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/11/62 
  -31/10/63) 
  2562 
  (01/11/61 
  -31/10/62) 
  2561 
  (01/11/60 
  -31/10/61) 
  2560 
  (01/11/59 
  -31/10/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 221.63 30.38 -64.37 368.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -32.06 -159.29 -141.63 -202.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -188.80 49.05 36.72 113.67
  เงินสดสุทธิ 0.76 -79.86 -169.29 280.24
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.93 1.05 1.31
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -4.82 7.82 6.78
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.94 5.95 4.64
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.33 1.24 1.02
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.79 0.84 0.99
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.12 20.31 15.94
  EBIT Margin (%) -1.20 7.12 4.68
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -2.63 4.28 3.48

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -2.76 -11.49 -12.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 6.01 -16.10 -7.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.70 -10.26 -13.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.01 -12.55 -6.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 10.40 -65.95

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.35 7.98 7.96
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 57.51 45.76 45.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.23 3.04 4.56
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 112.94 119.94 80.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.39 7.26 9.82
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 67.68 50.25 37.17
  วงจรเงินสด (วัน) 102.77 115.44 88.71


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TAPAC-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น