สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TAKUNI บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.50 1.01 / 0.49 19.14 0.47 400.00 400.00 1,506.77 74.25 9.61
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ส.ค. 2562 19:21   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2562 19:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562 19:20   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
24 ก.ค. 2562 20:16   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
29 พ.ค. 2562 12:51   แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในบริษัทแห่งใหม่ - แก้ไข
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2455-2888
เบอร์โทรสาร 0-2455-2763
URL www.takunigroup.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/08/2557
ราคา IPO (บาท) 1.60 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัททาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 6 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จำหน่ายแก๊ส LPG บริษัทฯ เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ทำหน้าที่จัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 2.ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ขนส่งแก๊สLPG และแอมโมเนีย ทำหน้าที่ขนส่งก๊าซให้กับบริษัทและลูกค้า 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC)4. ธุรกิจติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV สำหรับยานยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด 6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.20% 2,853 48.60% 3,088
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 16.09% (ณ วันที่ 19/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.83% (ณ วันที่ 19/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.96 -1.46 -0.83
  20 วัน -5.66 -8.78 -5.22
  60 วัน -15.25 -8.55 -12.57
  120 วัน -36.71 -40.68 -33.95
  YTD -33.33 -40.61 -31.96
  P/E (X) 19.14 N/A 41.01
  P/BV (X) 0.47 1.35 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.29 0.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์ 152,610,002 19.08
  2. นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์ 129,880,301 16.24
  3. นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ 129,472,993 16.18
  4. นาย ภูรพัศ ลิ้มธรรมมหิศร 14,876,000 1.86
  5. นาย สมชาย กิตติดุษฎีธรรม 9,100,000 1.14
  6. นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 6,872,500 0.86
  7. นาย ธเนศร์ เจริญชัย 6,421,700 0.80
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,349,812 0.79
  9. น.ส. นิสิตา สิงห์สา 5,720,000 0.72
  10. นาย ปารเมศ ตั้งเฉลิมกุล 5,629,300 0.70

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. น.ส. กาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ
  4. น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ
  5. นาย สมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการ
  6. นาย เจริญ ประจำแท่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย กวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 800.00  800.00  800.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 400.00  600.00  704.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.50  0.75  0.88 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.06  0.99  0.98 
  P/BV (X) 0.47  0.76  0.89 
  P/E (X) 19.14  18.68  118.56 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 23.96  64.08  125.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.75  1.97  5.03 
  Beta 0.84  0.85  0.82 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -33.33  -14.77  -36.23 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.50  4.67  3.55 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.44  0.87  4.21 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆทั้งหมด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.0375 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.035 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.03125 บาท 25 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 149.50 284.14 212.68 347.12 286.51
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 323.19 341.72 255.88 349.82 310.19
  สินค้าคงเหลือ 249.85 143.56 308.56 31.94 31.62
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,334.39 816.47 1,134.05 791.60 710.72
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 560.50 546.13 564.97 524.06 519.55
  รวมสินทรัพย์ 2,108.22 1,510.63 1,913.62 1,536.12 1,358.96
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 95.31 - 59.18 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 628.82 424.14 731.29 385.98 162.74
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 41.45 40.86 41.09 42.28 46.85
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 797.93 479.24 857.80 451.33 226.36
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 164.88 180.82 166.98 207.78 274.97
  รวมหนี้สิน 962.81 660.06 1,024.78 659.12 501.33
  ทุนจดทะเบียน 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - 305.53 - 305.53 305.53
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 326.16 20.64 326.16 20.64 20.64
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 43.93 56.09 80.98 78.27 78.02
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 851.95 782.25 808.22 804.43 804.19
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 293.46 68.32 80.63 72.57 53.44
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 1,453.99 1,134.34 2,277.55 1,925.12 1,589.19
  รายได้อื่น 5.76 7.02 15.24 16.95 63.55
  รวมรายได้ 1,459.75 1,141.36 2,292.79 1,942.07 1,652.74
  ต้นทุนขาย 1,308.49 1,019.31 2,029.13 1,734.66 1,473.90
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 107.04 86.06 172.23 149.78 120.08
  รวมค่าใช้จ่าย 1,415.88 1,105.37 2,201.36 1,884.44 1,614.66
  EBITDA 74.25 58.66 141.23 99.60 69.22
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 30.39 22.67 49.80 41.96 31.14
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 43.86 35.98 91.43 57.64 38.08
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -3.70 7.54 32.13 25.35 16.50
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 0.01 0.04 0.03 0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -307.97 52.45 32.74 206.97 15.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -14.66 -42.77 -131.86 -66.53 -216.47
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 259.44 -72.66 -35.32 -79.82 397.76
  เงินสดสุทธิ -63.18 -62.98 -134.44 60.61 196.47
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.67 1.70 1.32 1.75
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.56 3.74 3.98 3.15
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.49 5.24 5.30 3.98
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.13 0.84 1.27 0.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.44 1.62 1.33 1.34
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 10.01 10.14 10.91 9.89
  EBIT Margin (%) 3.00 3.15 3.99 2.97
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.25 0.66 1.40 1.31

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  08 ม.ค. 2559 XR 400,000,000 800,000,000 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 28.18 47.60 18.31 21.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 28.37 47.62 16.98 17.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 27.90 46.61 18.06 17.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 28.09 45.58 16.82 16.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 107.69 26.74 53.69

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.81 7.55 7.52 5.83
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46.72 48.34 48.53 62.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.79 21.49 11.92 54.58
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 30.97 16.98 30.62 6.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.40 6.82 3.63 6.32
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 82.89 53.54 100.49 57.73
  วงจรเงินสด (วัน) -5.20 11.78 -21.33 11.52


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TAKUNI-W

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น