สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TACC บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 01 มี.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.45 9.00 / 2.42 24.04 6.27 152.00 4,529.60 4,614.85 258.98 17.82
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ก.พ. 2564 07:20   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
18 ก.พ. 2564 19:07   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
18 ก.พ. 2564 19:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
18 ก.พ. 2564 19:05   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
18 ก.พ. 2564 19:04   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 9/231-233 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน 23 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2717-2898
เบอร์โทรสาร 0-2717-2899
URL www.tacconsumer.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/03/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/12/2558
ราคา IPO (บาท) 2.88 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  TACC ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ และสินค้าไลฟสไตล์ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ เครื่องดื่มในโถกดในร้าน 7-Eleven, เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงที่จัดจำหน่ายให้กับร้าน All Cafe ในร้าน 7-Eleven และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนาเพื่อจำหน่ายเป็นครั้งคราวหรือตามฤดูกาล, เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ ชาเขียวพร้อมดื่มตรา "เชนย่า" (Zenya), เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา "ณ อรุณ" (Na-Arun) และตรา "สวัสดี" (Sawasdee), เครื่องดื่มช็อกโกแลต ตรา "เฮอร์ชี่", ธุรกิจคาแร็คเตอร์์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 20 ส.ค. 2563 11 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.96% 6,086 57.88% 4,208
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.80% (ณ วันที่ 01/03/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  11.49% (ณ วันที่ 01/03/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -16.29 -13.03 -14.91
  20 วัน 6.43 2.42 0.68
  60 วัน 12.88 -0.31 -2.09
  120 วัน 17.32 -0.75 -4.66
  YTD 22.13 13.77 8.59
  P/E (X) 24.04 36.09 84.17
  P/BV (X) 6.27 3.04 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.15 0.58 0.51

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@20 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ชัชชวี วัฒนสุข 150,631,064 24.77
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 67,297,027 11.07
  3. นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ 61,831,843 10.17
  4. นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ 14,098,700 2.32
  5. นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ 12,000,000 1.97
  6. น.ส. ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ 10,700,000 1.76
  7. นาง นันทนา สุวรรณพรินทร์ 8,933,572 1.47
  8. นาย วศิน เดชกิจวิกรม 7,150,000 1.18
  9. นาย ชาย มโนภาส 6,988,000 1.15
  10. นาง พิณพอน ทับทิมจรูญ 6,282,800 1.03

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการ
  4. นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง กรรมการ
  5. นาง พักตรา สุริยาปี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย กิตติ สิริพัลลภ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  01 มี.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 608.00  608.00  608.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,529.60  3,708.80  2,663.04 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.45  6.10  4.38 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.19  1.10  1.08 
  P/BV (X) 6.27  5.52  4.04 
  P/E (X) 24.04  20.40  20.99 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 105.26  255.74  150.58 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 122.33  35.12  17.03 
  Beta 1.57  1.44  1.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 22.13  39.27  73.81 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.03  3.93  2.97 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.87  0.90  0.91 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.13 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.14 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.10 บาท 10 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.09 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.04 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.09 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 203.57 80.00 88.66
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 241.62 317.79 361.11
  สินค้าคงเหลือ 34.92 63.40 54.52
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 879.44 856.92 806.33
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 98.35 89.83 103.67
  รวมสินทรัพย์ 1,011.51 961.51 947.71
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 214.43 269.62 243.15
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4.99 2.15 2.14
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 254.52 288.34 264.64
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34.30 16.04 17.89
  รวมหนี้สิน 288.82 304.38 282.53
  ทุนจดทะเบียน 152.00 152.00 152.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 152.00 152.00 152.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 426.99 426.99 426.99
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 143.70 78.15 86.19
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 722.69 657.14 665.18
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,314.74 1,520.28 1,289.59 1,281.70
  รายได้อื่น 3.99 9.68 5.99 7.79
  รวมรายได้ 1,318.73 1,529.96 1,295.58 1,289.49
  ต้นทุนขาย 869.49 1,053.37 918.77 894.33
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 213.22 265.83 281.29 254.84
  รวมค่าใช้จ่าย 1,082.85 1,325.77 1,202.97 1,149.17
  EBITDA 258.98 222.73 111.68 157.86
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 23.09 18.54 19.07 17.54
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 235.88 204.19 92.62 140.32
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 188.38 162.09 68.39 112.47
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.27 0.11 0.18
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 234.45 232.35 152.95 -20.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 122.36 -177.79 -79.67 61.00
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -169.34 -118.47 -81.95 -105.45
  เงินสดสุทธิ 187.47 -63.90 -8.67 -64.78
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.46 - 2.97
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 26.07 N/A 10.34
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 23.32 N/A 9.70
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.40 - 0.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.30 N/A 1.36
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.87 30.71 28.76
  EBIT Margin (%) 17.89 13.35 7.15
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.29 10.59 5.28

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -13.52 17.89 0.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -17.46 14.65 2.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -13.81 18.09 0.47
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -18.32 10.21 4.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 16.22 137.00 -39.19

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.44 N/A 3.80
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 67.08 - 96.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 24.90 N/A 15.58
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 14.66 - 23.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.05 N/A 3.58
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 90.01 - 101.85
  วงจรเงินสด (วัน) -8.28 - 17.65


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น