สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
T บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.04 0.06 / 0.02 N/A 2.88 10,948.44 437.94 583.63 -30.47 -3.60
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
27 ส.ค. 2563 21:08   รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
27 ส.ค. 2563 20:49   กำหนดวันหยุดชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
20 ส.ค. 2563 18:32   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
13 ส.ค. 2563 20:58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 20:57   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2018-7198
เบอร์โทรสาร 0-2018-7199
URL www.t-pcl.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/04/1981 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/09/2549
ราคา IPO (บาท) 2.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  รับเหมาก่อสร้างโดยครอบคลุมโครงการก่อสร้าง ทั้งที่เป็นอาคารโรงงาน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า อาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม รวมถึงงานระบบประกอบอาคาร งานสาธารณูปโภค งานติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ และกลุ่มปิโตรเคมี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มิ.ย. 2563 18 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  69.41% 5,006 71.48% 5,480
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 28/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.58% (ณ วันที่ 28/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 33.33 31.02 31.21
  20 วัน 33.33 33.28 30.02
  60 วัน - 0.87 -7.13
  120 วัน 100.00 78.23 34.68
  YTD -20.00 2.13 -22.27
  P/E (X) N/A N/A 34.26
  P/BV (X) 2.88 0.79 1.67
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.18 0.23

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง 1,250,000,000 12.36
  2. นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล 602,011,652 5.95
  3. นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์ 519,765,700 5.14
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 508,490,343 5.03
  5. นาย ราชวิทย์ ชุมวระ 434,630,900 4.30
  6. น.ส. พิชัญญา กัญจนาภรณ์ 315,000,000 3.11
  7. นาย จอย จาวลา 260,000,000 2.57
  8. น.ส. บุญธิดา เจริญสวัสดิ์ 232,000,000 2.29
  9. นาง อัญชัญ จงอัศญากุล 215,900,000 2.13
  10. นาย สุชัย สถาพรชัยสิทธิ์ 167,796,300 1.66

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย พิษณุ วิชิตชลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ทรรศิน จงอัศญากุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ธนเดช มหโภไคย กรรมการ
  5. นาย นนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์ กรรมการ
  6. น.ส. ปัทมกร บูรณสิน กรรมการ
  7. นาย อุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ชาตรี วรวณิชชานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชาญชัย สุวิสุทธะกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. ว่าที่ ร.ต. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 10,948.44  10,114.94  10,114.94 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 437.94  505.75  505.75 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.04  0.05  0.05 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.01  0.03  0.02 
  P/BV (X) 2.88  1.77  2.05 
  P/E (X) N/A  9.49  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.53  22.95  39.62 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.14  0.43  0.91 
  Beta 0.77  2.22  2.52 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.00  0.00  -16.67 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กรทอง เหลืองวิไล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 36.79 16.11 44.80 42.24 21.63
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3.17 100.68 60.93 181.65 109.41
  สินค้าคงเหลือ - 2.47 0.42 0.16 16.50
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 62.07 131.38 125.27 256.38 177.13
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 81.43 80.10 83.39 82.76 463.94
  รวมสินทรัพย์ 334.39 713.44 649.69 851.37 906.13
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 21.93
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 56.35 184.66 197.32 198.87 216.02
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.47 0.30 0.31 0.28 40.59
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 114.99 300.66 415.16 474.03 323.76
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 67.49 108.60 67.38 112.97 134.14
  รวมหนี้สิน 182.48 409.26 482.54 587.00 457.90
  ทุนจดทะเบียน 12,826.43 10,545.94 10,545.94 13,035.05 13,035.05
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 10,948.44 10,114.94 10,114.94 10,114.94 10,114.93
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -9,309.24 -8,500.75 -8,500.75 -8,500.75 -8,500.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 7.86 7.86 7.86 7.86 7.59
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,484.28 -1,305.90 -1,440.40 -1,350.50 -1,414.76
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 151.91 304.17 167.15 264.37 448.24
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 47.32 125.87 299.18 666.58 519.39
  รายได้อื่น 16.86 84.59 105.19 90.31 14.70
  รวมรายได้ 64.18 210.47 404.37 756.89 534.09
  ต้นทุนขาย 40.65 118.62 288.38 818.44 505.50
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 56.89 45.91 104.07 123.45 129.47
  รวมค่าใช้จ่าย 97.54 164.53 493.01 941.89 635.33
  EBITDA -30.47 48.71 -82.94 -174.13 -87.91
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2.89 2.77 5.70 10.87 13.33
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -33.36 45.93 -88.64 -185.01 -101.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -33.66 44.27 -91.01 -186.72 -119.18
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -34.38 -32.25 -3.28 -355.16 -83.33
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1.69 6.29 6.16 441.46 -3.47
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 24.68 -0.16 -0.33 -65.70 -76.41
  เงินสดสุทธิ -8.01 -26.13 2.56 20.61 -163.21
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.54 0.44 0.30 -
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -74.08 15.22 -54.45 N/A
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -32.05 4.50 -13.64 N/A
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.20 1.35 2.89 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.67 0.62 N/A
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.09 5.76 3.61 -22.78
  EBIT Margin (%) -51.98 21.83 -21.92 -24.44
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -52.45 21.03 -22.51 -24.67

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  26 พ.ค. 2563 PP 833,500,000 10,948,438,156 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -62.40 -66.23 -55.12 28.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -65.73 -77.37 -64.76 61.91
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -69.51 -48.58 -46.57 41.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -40.72 -71.91 -47.66 48.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.25 2.87 4.91 N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 85.91 126.96 74.33 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 170.27 101.40 689.09 N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 2.14 3.60 0.53 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.75 2.01 1.46 N/A
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 209.03 181.20 249.74 -
  วงจรเงินสด (วัน) -120.98 -50.64 -174.87 -


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 16 ส.ค. 2561 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น