สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET100 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
24.80 31.25 / 10.10 30.22 5.71 847.36 21,014.56 26,209.49 242.51 28.60
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ก.ค. 2564 17:57   แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
12 พ.ค. 2564 19:17   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พ.ค. 2564 19:16   การจัดตั้งบริษัทย่อย
12 พ.ค. 2564 19:15   แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่ (F24-1)
12 พ.ค. 2564 19:11   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2553-8888
เบอร์โทรสาร 0-2578-8181
URL http://www.synnex.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 05/04/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/06/2551
ราคา IPO (บาท) 2.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และมีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์ เครื่องเขียน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2564 08 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  20.30% 10,432 25.31% 5,267
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 40.72% (ณ วันที่ 27/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.97% (ณ วันที่ 27/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.69 -3.81 -2.54
  20 วัน -5.52 -6.70 -2.76
  60 วัน -6.42 -8.37 -5.10
  120 วัน 44.19 36.37 40.48
  YTD 65.33 55.48 55.84
  P/E (X) 30.22 24.88 29.20
  P/BV (X) 5.71 2.46 1.69
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21 0.65 1.17

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 326,355,876 38.51
  2. King's Eye Investments Ltd. 296,450,000 34.99
  3. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 42,489,513 5.01
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,037,843 3.19
  5. น.ส. สุธิดา มงคลสุธี 5,800,016 0.68
  6. นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต 5,000,000 0.59
  7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,114,200 0.49
  8. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3,006,400 0.35
  9. นาย พิชญ์ เทวอักษร 2,970,100 0.35
  10. กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ 2,865,100 0.34

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ
  2. น.ส. สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ชู วู ตู กรรมการ
  4. นาย พุฒิพันธ์ เตยะราชกุล กรรมการ
  5. นาย ตู ซู เฉวียน กรรมการ
  6. นาย หลิน ไท่ หยาง กรรมการ
  7. นาย จื้อ ชิ่ง ซู กรรมการ
  8. น.ส. ยี่ จู เฉิน กรรมการ
  9. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ
  11. นาง ลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 847.36  847.36  847.36 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 21,014.56  12,710.42  6,355.21 
  ราคา (บาท/หุ้น) 24.80  15.00  7.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.34  3.88  3.65 
  P/BV (X) 5.71  3.86  2.06 
  P/E (X) 30.22  21.33  10.84 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 121.44  101.56  26.21 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 171.37  43.95  9.34 
  Beta 0.83  0.85  1.18 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 65.33  100.00  -27.63 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.18  3.13  6.55 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.66  0.65  0.66 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.40 บาท 14 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.14 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.32 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.15 บาท 02 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 10.00 : 1.00 หุ้น 10 พ.ค. 2562 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.34 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.20 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 321.34 166.11 164.09 166.06 256.85
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 4,940.09 4,771.09 5,078.29 5,911.60 6,254.18
  สินค้าคงเหลือ 2,280.97 2,735.77 2,044.58 3,253.85 3,498.37
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,951.04 8,411.28 7,703.95 10,177.43 10,745.31
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 333.12 349.83 338.18 357.38 377.92
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,246.61 1,206.50 1,180.88 1,164.42 955.39
  รวมสินทรัพย์ 9,197.65 9,617.78 8,884.84 11,341.85 11,700.71
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,588.12 3,344.58 1,945.76 5,104.12 4,291.66
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,412.63 2,466.42 3,007.50 2,492.71 3,523.42
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 108.41 - 161.18 211.08
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,430.71 6,202.52 5,324.47 8,057.75 8,379.78
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 85.56 92.08 89.63 71.43 236.01
  รวมหนี้สิน 5,516.27 6,294.60 5,414.09 8,129.17 8,615.79
  ทุนจดทะเบียน 880.00 880.00 880.00 880.00 800.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 847.36 847.36 847.36 847.36 770.33
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 350.87 350.87 350.87 350.87 350.87
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,371.10 2,063.96 2,185.95 1,946.47 1,888.59
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 112.05 60.99 86.56 67.98 75.13
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,681.38 3,323.18 3,470.74 3,212.68 3,084.91
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 8,636.46 7,330.64 32,148.70 34,804.31 38,196.00
  รายได้อื่น 26.06 28.88 95.74 83.56 56.65
  รวมรายได้ 8,662.51 7,359.52 32,244.44 34,887.87 38,252.66
  ต้นทุน 8,239.88 7,017.81 30,740.99 33,475.32 36,577.56
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 223.21 208.63 850.73 833.44 870.70
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 8,463.08 7,226.44 31,591.72 34,308.76 37,448.26
  EBITDA 242.51 181.25 855.16 764.74 992.83
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.38 13.58 51.41 45.69 43.11
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 230.13 167.67 803.75 719.06 949.72
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 185.15 131.68 641.95 523.93 721.49
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.16 0.76 0.64 0.94
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 526.11 1,725.76 3,504.58 100.93 -71.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -7.95 102.56 245.44 -327.14 -199.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -362.24 -1,829.97 -3,751.94 136.72 323.46
  เงินสดสุทธิ 155.92 -1.66 -1.92 -89.49 52.67
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.46 1.36 1.45 1.26
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.86 14.29 19.21 16.64
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.21 5.82 7.95 6.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.50 1.89 1.56 2.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 3.57 2.97 3.19 3.03
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 4.59 4.27 4.38 3.82
  EBIT Margin (%) 2.66 2.28 2.49 2.06
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.14 1.79 1.99 1.50

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  10 พ.ค. 2562 XD 77,032,557 847,361,206 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 17.81 -23.27 -7.63 -8.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 17.41 -23.34 -8.17 -8.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 17.70 -23.10 -7.58 -8.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 17.11 -22.91 -7.92 -8.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 40.60 -28.49 22.53 -27.38

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.10 5.87 5.85 5.72
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51.39 62.13 62.39 63.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.74 9.55 11.60 9.92
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 28.64 38.21 31.46 36.81
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.43 10.31 11.18 11.13
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 31.94 35.40 32.65 32.80
  วงจรเงินสด (วัน) 48.10 64.95 61.19 67.81


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้