สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SVOA บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.86 3.22 / 1.17 15.78 1.16 707.00 2,022.02 6,271.47 205.66 19.82
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ธ.ค. 2564 17:16   วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
17 พ.ย. 2564 12:37   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
11 พ.ย. 2564 17:03   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 17:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564 17:02   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-3000
เบอร์โทรสาร 0-2682-6300
URL www.svoa.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/09/1981 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/09/2536
ราคา IPO (บาท) 85.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 11/12/2546

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศและมีฐานการผลิตของตนเองภายใต้ชื่อทางการค้า SVOA รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาวางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายขนาดใหญ่ (Mainframe) จัดหาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์เสริม ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และสถาบันการศึกษาต่างๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 03 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  63.56% 4,749 63.83% 3,975
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.98% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.82% (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.30 -6.70 -3.96
  20 วัน 33.64 20.56 35.64
  60 วัน 45.92 32.75 51.63
  120 วัน 18.18 -5.85 20.37
  YTD 142.37 84.77 121.18
  P/E (X) 15.78 33.35 19.82
  P/BV (X) 1.16 3.04 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.60 0.68 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ 189,633,150 26.82
  2. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 62,461,740 8.83
  3. นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต 35,160,000 4.97
  4. นาย วิจิตร โภคะกุล 31,445,600 4.45
  5. นาย เขต หวั่งหลี 14,500,000 2.05
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,760,100 1.80
  7. บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด 10,200,000 1.44
  8. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 9,000,000 1.27
  9. นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี 7,000,000 0.99
  10. บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด 6,320,830 0.89

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. น.ส. กุลภา อิงค์ธเนศ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ปัง เทียง ฮวี กรรมการ
  4. นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ
  5. นาย เฮนรี่ โก๊ะ กรรมการ
  6. นาย กฤช กุลทรัพย์ไพศาล กรรมการ
  7. นาย อนันต์พล นนทพันธุ์ กรรมการ
  8. นาย อนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ประพนธ์ ผาสุขยืด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 707.00  707.00  707.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,022.02  834.26  699.93 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.86  1.18  0.99 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.46  2.33  2.38 
  P/BV (X) 1.16  0.51  0.42 
  P/E (X) 15.78  12.29  9.25 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 818.24  253.14  27.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 59.02  9.14  0.94 
  Beta 0.97  0.70  0.52 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 142.37  19.19  -17.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.75  3.39  3.03 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.21  0.31  0.21 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.05 บาท 28 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.04 บาท 28 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.03 บาท 24 เม.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พัชรวรรณ คูณะรังษี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 353.95 478.79 841.37 411.81 646.78
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,485.95 2,029.57 1,756.90 1,568.94 1,746.02
  สินค้าคงเหลือ 1,128.75 1,321.81 931.61 839.88 1,020.83
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,665.00 4,285.58 4,006.92 3,333.87 4,063.91
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 179.39 262.66 184.62 188.01 136.98
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,031.32 1,611.91 1,978.61 1,524.69 1,638.34
  รวมสินทรัพย์ 6,696.32 5,897.48 5,985.53 4,858.55 5,702.25
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,848.45 1,355.07 1,374.21 1,131.85 1,742.46
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,183.33 1,131.92 1,313.88 693.99 793.56
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,255.43 3,569.25 3,592.21 2,524.72 3,479.78
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 107.96 120.92 115.31 57.02 41.52
  รวมหนี้สิน 4,363.40 3,690.16 3,707.52 2,581.74 3,521.30
  ทุนจดทะเบียน 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,288.90 1,163.30 1,233.99 1,232.79 1,136.94
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 96.55 - - 96.55
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,332.92 2,207.32 2,278.01 2,276.81 2,180.96
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 6,148.45 5,509.29 7,599.46 7,107.04 7,532.11
  รายได้อื่น 119.37 134.39 213.64 289.50 230.68
  รวมรายได้ 6,294.32 5,653.23 7,829.82 7,396.54 7,782.89
  ต้นทุน 5,576.95 4,997.57 6,845.02 6,447.77 6,881.02
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 582.20 533.96 738.27 792.65 762.18
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 6,171.84 5,535.91 7,604.28 7,240.42 7,643.20
  EBITDA 205.66 162.52 273.33 227.12 238.08
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 50.72 47.77 53.12 24.00 27.22
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 154.94 114.76 220.21 203.12 210.87
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 102.26 69.51 138.88 123.01 114.43
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.07 0.15 0.13 0.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -865.83 -96.93 279.19 448.71 373.27
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -23.76 0.12 -26.40 -40.25 6.87
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 402.17 163.78 176.76 -643.43 -244.94
  เงินสดสุทธิ -487.42 66.98 429.56 -234.97 135.20
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.10 1.20 1.12 1.32
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.56 4.08 6.10 5.52
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.14 2.54 4.06 3.85
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.87 1.67 1.63 1.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.35 1.23 1.44 1.40
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.30 9.29 9.93 9.28
  EBIT Margin (%) 2.46 2.03 2.81 2.75
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.62 1.23 1.77 1.66

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 11.60 -5.08 6.93 -5.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 11.59 -5.48 6.16 -6.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.34 -5.71 5.86 -4.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 11.49 -5.62 5.03 -5.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 47.12 -31.58 12.90 7.50

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.65 3.28 4.57 4.29
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 100.03 111.24 79.87 85.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.06 5.44 7.73 6.93
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 60.24 67.15 47.23 52.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.41 5.81 6.82 8.67
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 56.91 62.82 53.53 42.10
  วงจรเงินสด (วัน) 103.35 115.57 73.57 95.69


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้