สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SUSCO บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.98 3.22 / 1.50 17.33 0.87 1,100.01 3,278.02 5,342.58 451.54 9.11
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ม.ค. 2564 17:02   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 5 มกราคม 2564
04 ม.ค. 2564 17:01   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
04 ม.ค. 2564 12:47   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
30 ธ.ค. 2563 17:01   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
28 ธ.ค. 2563 17:00   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
เบอร์โทรศัพท์ 0-2428-0029
เบอร์โทรสาร 0-2427-6270, 0-2427-6460
URL www.susco.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/9/1977 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/08/2533
ราคา IPO (บาท) 21.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 08/10/2545

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และจำหน่ายสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการบิน การผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การขนส่งและบริการ ทั้งที่เป็นผู้ใช้โดยตรงและแก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่ซื้อน้ำมันไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรวมการจำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
60.09% 8,140 65.09% 8,391
การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.88% (ณ วันที่ 21/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  2.17% (ณ วันที่ 21/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 2.05 5.85 3.57
20 วัน 4.20 -3.44 -3.50
60 วัน 12.88 -12.86 -9.27
120 วัน 21.14 16.91 10.21
YTD 2.05 -1.67 -2.27
P/E (X) 17.33 39.52 30.22
P/BV (X) 0.87 1.62 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.28 0.52 1.44

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย มงคล สิมะโรจน์ 151,000,000 13.73
2. MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI 117,473,800 10.68
3. บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) 50,005,500 4.55
4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 43,223,800 3.93
5. นาย ภิมุข สิมะโรจน์ 38,000,000 3.45
6. นาย มาวีร์ สิมะโรจน์ 34,800,000 3.16
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,995,703 2.73
8. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 29,900,000 2.72
9. นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี 18,998,200 1.73
10. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 15,404,500 1.40

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย มงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นาย ภิมุข สิมะโรจน์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาย นพดล อัตวาวุฒิชัย กรรมการ
5. นาย พงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมการ
6. นาย มาวีร์ สิมะโรจน์ กรรมการ
7. นาย ณรงค์ จุลชาต กรรมการ
8. นาง พวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย ประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. คุณหญิง เสริมศรี บุนนาค กรรมการอิสระ
11. นาย สิทธิพันธ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
21 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,100.01  1,100.01  1,100.01 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,278.02  3,212.02  3,080.02 
ราคา (บาท/หุ้น) 2.98  2.92  2.80 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.29  3.29  3.42 
P/BV (X) 0.87  0.86  0.82 
P/E (X) 17.33  17.08  7.72 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.25  41.81  41.41 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 12.52  4.81  5.59 
Beta 0.77  0.78  0.80 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.05  4.29  15.70 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.69  6.79  4.86 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.79  0.79  0.45 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม นอกจากจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.02 บาท 25 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.11 บาท 11 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.08 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.08 บาท 13 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.05 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.09 บาท 08 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 505.09 396.62 283.93 453.02 389.74
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 551.44 1,054.20 1,017.07 1,061.33 792.64
สินค้าคงเหลือ 361.76 592.90 638.69 545.70 636.99
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,478.70 2,150.13 2,071.63 2,166.68 2,014.27
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,624.22 1,570.00 1,604.87 1,570.74 1,462.13
รวมสินทรัพย์ 6,000.09 5,783.46 5,673.87 5,868.06 5,785.94
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 200.00 120.24 171.79 530.00 230.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 704.15 1,480.03 1,333.94 1,456.29 1,101.05
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 228.79 102.03 101.92 1.82 182.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,179.76 1,781.25 1,675.24 2,069.87 1,807.51
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,389.89 414.64 385.37 222.02 386.10
รวมหนี้สิน 2,569.65 2,195.89 2,060.62 2,291.89 2,193.61
ทุนจดทะเบียน 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,100.01 1,100.01 1,100.01 1,100.00 1,100.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 45.02 45.02 45.02 45.00 45.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 273.06 400.56 369.96 400.89 244.46
กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,156.97 2,165.50 2,221.78 2,002.78 1,873.10
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 172.11 151.00 151.00 - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,430.44 3,587.57 3,613.26 3,576.17 3,592.33
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 12,616.32 20,761.29 27,732.69 27,882.07 23,095.52
รายได้อื่น 228.60 332.31 411.73 362.68 329.42
รวมรายได้ 12,844.92 21,093.60 28,144.42 28,244.75 23,424.94
ต้นทุนขาย 11,731.29 19,681.15 26,317.78 26,638.72 21,834.04
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 924.76 981.09 1,318.12 1,233.73 1,163.33
รวมค่าใช้จ่าย 12,657.24 20,664.75 27,640.28 27,875.48 22,999.54
EBITDA 451.54 609.39 744.36 605.16 647.75
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 263.86 180.54 240.23 235.89 222.35
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 187.68 428.85 504.13 369.27 425.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 118.53 334.72 388.16 283.68 222.55
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.31 0.36 0.26 0.20
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 493.33 448.68 391.85 558.83 376.95
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -156.17 -40.02 -109.55 -290.99 -211.93
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -116.00 -465.06 -451.38 -204.56 -187.94
เงินสดสุทธิ 221.16 -56.40 -169.09 63.28 -22.92
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.25 1.21 1.24 1.05
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.90 10.67 10.80 7.91
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.46 8.14 8.74 6.34
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.75 0.61 0.57 0.64
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 3.38 4.69 4.88 4.85
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.01 5.20 5.10 4.46
EBIT Margin (%) 1.46 2.03 1.79 1.31
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.92 1.59 1.38 1.00

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -39.23 -0.91 -0.54 20.73
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -40.39 -1.19 -1.20 22.01
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -39.11 -0.22 -0.36 20.58
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -38.75 -0.80 -0.84 21.20
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -64.59 40.93 36.83 27.47

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 24.40 25.76 26.69 30.08
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 14.96 14.17 13.68 12.14
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 38.48 41.96 44.44 45.05
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 9.49 8.70 8.21 8.10
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 16.82 16.72 18.86 20.83
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 21.70 21.83 19.35 17.52
วงจรเงินสด (วัน) 2.74 1.04 2.54 2.72


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น