สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SUPEREIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
11.70 12.00 / 10.10 - 1.10 5,129.40 6,025.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 พ.ย. 2564 18:56   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
26 พ.ย. 2564 17:29   การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ประจำปี 2565
15 พ.ย. 2564 08:26   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
15 พ.ย. 2564 08:25   รายละเอียดทรัพย์สิน - 30 ก.ย. 64
15 พ.ย. 2564 08:25   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2674-6488
เบอร์โทรสาร 0-2679-5996
URL http://www.supereif.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 07/08/2019 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/08/2562
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.96 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 9.96 @ 02/04/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (17AYH) และบริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (HPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) โดยระยะเวลาการลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิประมาณ 22 ปี (วันสิ้นสุดสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิคือวันที่ 26 ธันวาคม 2584)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 เม.ย. 2564 09 เม.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  79.98% 7,463 79.97% 7,811
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.16% (ณ วันที่ 29/11/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 29/11/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.85 2.80 2.89
  20 วัน - 4.55 2.12
  60 วัน 1.74 3.71 3.12
  120 วัน 8.33 10.85 7.81
  YTD 7.34 6.39 -2.14
  P/E (X) - 15.05 19.82
  P/BV (X) 1.10 1.49 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.11 0.77 1.67

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 103,000,000 20.00
  2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 57,440,600 11.15
  3. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 50,528,800 9.81
  4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 48,788,700 9.47
  5. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 16,261,800 3.16
  6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,152,300 2.36
  7. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 8,142,700 1.58
  8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 5,468,200 1.06
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 4,336,300 0.84
  10. นาย สุนทร จารุชนะพงศ์ธร 3,749,300 0.73

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  29 พ.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 515.00  515.00  515.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,025.50  5,613.50  5,819.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.70  10.90  11.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.62  10.74  10.03 
  P/BV (X) 1.10  1.01  1.13 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 29.26  24.99  32.99 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 7.72  5.81  22.54 
  Beta 0.30  0.54  0.25 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.73  (ข้อมูล ณ วันที่ 29/11/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 7.34  -3.54  13.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.44  2.11  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.16839 บาท 14 ธ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.25204 บาท 07 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.267 บาท 09 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.15343 บาท 26 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.21479 บาท 15 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.23765 บาท 16 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.26515 บาท 10 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  07 ส.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.23038 บาท 19 มี.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุชาดา ตันติโอฬาร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (07/08/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10.29 15.06 28.89 6.57
  เงินลงทุน 7,754.98 8,021.97 7,858.00 7,960.78
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 122.84 136.69 128.03 125.98
  รวมสินทรัพย์ 8,047.48 8,361.14 8,194.92 8,243.02
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 9.99 - -
  หนี้สินระยะยาว 2,568.87 - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
  รวมหนี้สิน 2,576.95 2,825.86 2,756.40 2,974.37
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 5,129.40 5,129.40 5,129.40 5,150.00
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 341.13 405.88 309.12 118.65
  สินทรัพย์สุทธิ 5,470.53 5,535.28 5,438.52 5,268.65
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 10.62 10.75 10.56 10.23
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (07/08/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 639.03 660.14 843.66 302.88
  รายได้อื่น 1.69 - - -
  รวมรายได้ 640.72 660.14 843.66 302.88
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 16.45 16.78 22.37 8.87
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 2.37 2.42 3.22 1.28
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 19.50 - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 134.39 151.33 196.99 82.23
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 506.33 508.82 646.68 220.65
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (07/08/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 577.98 714.53 924.11 -7,901.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -596.58 -706.04 -901.80 7,907.66
  เงินสดสุทธิ -18.60 8.49 22.32 6.57
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.79 0.77 0.77 0.73
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.32 0.34 0.34 0.36

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) -8.81 -5.49 -7.33 N/A
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -3.75 2.49 -0.58 N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้