สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SUN บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.10 6.15 / 5.05 18.67 - 215.00 2,193.00 2,315.62 194.67 11.90
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ก.พ. 2561 09:04   การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (แก้ไข)
20 ก.พ. 2561 08:57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (แก้ไข)
19 ก.พ. 2561 22:31   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
19 ก.พ. 2561 22:04   แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
19 ก.พ. 2561 21:31   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
เบอร์โทรศัพท์ 0-5310-6538-40
เบอร์โทรสาร 0-5310-6541
URL www.sunsweetthai.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/12/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/12/2560
ราคา IPO (บาท) 5.85 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท "KC" และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า รวมทั้งธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 ธ.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.01% 4,801
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.03% (ณ วันที่ 20/02/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.21% (ณ วันที่ 20/02/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -8.11 -4.62 -7.67
  20 วัน -8.93 -11.03 -8.12
  60 วัน N/A N/A N/A
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD -6.42 -6.50 -3.55
  P/E (X) 18.67 N/A 110.79
  P/BV (X) - 3.81 2.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.55 0.32 0.31

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ธ.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. นาง จิราพร แซ่ลิ้ม 299,999,600 69.77
  2. นาย ภมร พลเทพ 2,040,000 0.47
  3. PHILLIP SECURITIES PTE LTD - A/C CLIENTS 2,000,000 0.47
  4. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1,750,000 0.41
  5. นาย อรุณ กวีเวชศาสตร์ 1,600,000 0.37
  6. นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ 1,543,200 0.36
  7. นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 1,320,000 0.31
  8. นาง เกษร วงศ์ไวโรจน์ 800,000 0.19
  9. นาย พิชิต ชินวิทยากุล 780,000 0.18
  10. นางสาว เจติกาน์ พลายงาม 694,500 0.16

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย พิชัย คชมิตร รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. น.ส. มรกต กิตติคุณชัย รองประธานกรรมการ
  5. นาง จิราพร แซ่ลิ้ม กรรมการ
  6. นาง ศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ กรรมการ
  7. นาย ชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการ
  8. นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อนุชา ดำรงมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.พ. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 430.00  430.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,193.00  2,343.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.10  5.45 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A  N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 18.67  17.64 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 84.90  43.10 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 57.49  512.37 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -6.42  -6.84 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 119.66 15.46
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 105.25 74.48
  สินค้าคงเหลือ 191.84 66.29
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 534.48 168.78
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 559.41 506.73
  รวมสินทรัพย์ 1,178.43 770.03
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 0.95 384.92
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 107.43 139.48
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 31.70 44.88
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 149.54 573.07
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 92.74 47.49
  รวมหนี้สิน 242.28 620.56
  ทุนจดทะเบียน 215.00 108.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 215.00 102.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 665.53 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -20.64 -2.80
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 81.16 50.27
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 936.15 149.47
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 1,646.24 1,709.29
  รายได้อื่น 40.76 16.66
  รวมรายได้ 1,687.00 1,725.95
  ต้นทุนขาย 1,331.70 1,391.17
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 206.24 180.44
  รวมค่าใช้จ่าย 1,537.94 1,571.61
  EBITDA 194.67 202.56
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 45.60 48.22
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 149.06 154.34
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 117.49 111.67
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.44 111.54
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 14.94 348.63
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -196.02 -136.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 284.84 -229.89
  เงินสดสุทธิ 103.75 -17.78
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.57
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.64
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 15.30
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.73
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.11
  EBIT Margin (%) 8.84
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.96

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 18.32
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 19.93
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.32
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 35.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.79
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 33.84
  วงจรเงินสด (วัน) 21.46


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น