สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SUC บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
42.75 49.00 / 42.25 8.97 0.63 3,000.00 12,825.00 16,070.74 1,216.29 6.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2562 17:21   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 17:20   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
20 มิ.ย. 2562 17:41   รายการที่เกี่ยวโยงกัน
23 พ.ค. 2562 08:04   แจ้งวันหยุดกรณีพิเศษ
15 พ.ค. 2562 17:29   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2311-5111-9
เบอร์โทรสาร 0-2311-6867
URL www.sahaunion.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/08/1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/06/2518
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 07/02/2534

ลักษณะธุรกิจ
เป็นบริษัทแกนนำของกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน โดยกลุ่มบริษัทแบ่งการดำเนินธุรกิจ เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (1) ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต : สิ่งทอและอุปกรณ์ตัดเย็บ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยางและโลหะ (2) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ (3) ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและอื่นๆ ในประเทศจีน (4) ธุรกิจโรงแรม และ (5) ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 เม.ย. 2562 05 เม.ย. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
56.81% 2,789 56.50% 2,975
การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.73% (ณ วันที่ 16/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 20.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.26% (ณ วันที่ 16/08/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -2.29 -1.59 -0.27
20 วัน -4.47 -3.14 1.19
60 วัน -5.00 -1.67 -5.97
120 วัน -9.04 -3.64 -8.73
YTD -6.56 2.18 -10.42
P/E (X) 8.97 14.90 18.55
P/BV (X) 0.63 0.62 1.81
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.12 1.22

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด 29,850,000 9.95
2. บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด 29,174,000 9.72
3. บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด 27,011,240 9.00
4. บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด 17,988,300 6.00
5. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 15,010,000 5.00
6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,325,000 4.11
7. DBS BANK LTD 12,141,900 4.05
8. MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI 11,865,400 3.96
9. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 9,711,234 3.24
10. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,121,000 2.37

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. น.ส. ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ
2. นาย ชุตินธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ
3. นาง จันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
4. นาย ปรีชา ชุณหวาณิชย์ กรรมการ
5. นาย ฐิติวัฒน์ สืบแสง กรรมการ
6. นาย สุภกิจ พ่วงบัว กรรมการ
7. นาง พินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ
8. นาย บวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ
9. นาย วัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ
10. นาย นันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ
11. น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. น.ส. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. นาง บุศราคำ นีลวัชระ กรรมการอิสระ
14. นาง สุทธิมา ชำนาญเวช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
16 ส.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00  300.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 12,825.00  13,725.00  13,050.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 42.75  45.75  43.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 67.93  67.79  66.19 
P/BV (X) 0.63  0.67  0.66 
P/E (X) 8.97  11.09  12.01 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.42  9.75  4.90 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.28  5.19  2.53 
Beta 0.24  0.30  0.34 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -6.56  5.17  10.83 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.68  4.37  4.60 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.42  0.48  0.55 
นโยบายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 2.00 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
- 2.00 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
- 2.00 บาท 21 เม.ย. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 2,120.46 4,028.20 3,246.23 3,956.38 4,439.89
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,209.08 1,880.49 1,938.97 2,051.04 1,652.83
สินค้าคงเหลือ 1,123.85 1,092.38 1,125.72 1,013.52 1,211.37
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,203.87 8,099.45 7,992.23 8,297.04 8,515.52
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6,561.76 7,081.12 6,779.07 7,063.26 6,311.61
รวมสินทรัพย์ 25,512.26 25,512.96 25,891.54 25,540.85 24,020.93
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 822.01 562.74 397.27 450.91 428.78
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,236.48 1,388.50 1,466.03 1,498.76 1,552.55
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 246.69 215.05 253.28 207.77 276.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,423.22 2,393.09 2,301.98 2,335.69 2,514.45
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,148.87 1,337.13 1,218.86 1,495.21 561.08
รวมหนี้สิน 3,572.09 3,730.22 3,520.84 3,830.90 3,075.53
ทุนจดทะเบียน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 684.63 694.06 835.49 548.87 378.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม 14,708.29 13,854.26 14,636.55 13,697.30 12,933.13
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 234.40 234.40 234.40 - 234.40
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 20,146.06 19,972.05 20,478.74 19,878.68 19,069.36
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,794.12 1,810.68 1,891.97 1,831.27 1,876.04
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
ยอดขายสุทธิ 5,362.35 5,239.86 10,956.97 10,689.70 10,939.92
รายได้อื่น 332.84 428.93 719.74 928.40 1,150.65
รวมรายได้ 5,994.10 5,974.01 12,416.38 12,073.57 12,241.99
ต้นทุนขาย 4,648.54 4,463.76 9,304.00 9,262.92 9,330.96
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 551.34 536.62 1,126.09 1,069.46 1,024.57
รวมค่าใช้จ่าย 5,200.98 5,073.17 10,524.28 10,381.05 10,367.63
EBITDA 1,216.29 1,299.52 2,752.23 2,464.15 2,645.34
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 423.16 398.68 860.13 771.63 770.97
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 793.13 900.84 1,892.10 1,692.52 1,874.37
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 650.93 702.56 1,481.79 1,344.13 1,323.02
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.24 2.42 5.11 4.64 4.56
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 106.48 544.28 1,326.72 986.07 1,343.12
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -738.46 120.39 -1,041.83 -1,229.56 970.90
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -403.08 -602.66 -913.20 -96.62 -530.55
เงินสดสุทธิ -1,035.07 62.01 -628.31 -340.11 1,783.47
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.97 3.38 3.47 3.55
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.13 6.19 7.34 6.90
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.99 6.32 7.36 6.83
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.18 0.19 0.17 0.19
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.49 0.48 0.49
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.31 14.81 15.09 13.35
EBIT Margin (%) 13.23 15.08 15.24 14.02
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.86 11.76 11.93 11.13

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.34 3.99 2.50 -2.29
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 4.14 3.03 0.44 -0.73
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 0.34 1.38 2.84 -1.38
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 2.52 4.14 1.38 0.13
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -7.35 -15.95 10.24 1.59

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.42 6.39 5.49 5.77
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 67.36 57.16 66.46 63.23
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.56 8.34 8.70 8.33
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 42.63 43.79 41.96 43.84
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.23 7.27 6.28 6.07
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 50.49 50.22 58.16 60.12
วงจรเงินสด (วัน) 59.50 50.73 50.26 46.95


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น