สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
70.00 90.00 / 55.25 56.09 - 1,428.78 100,014.60 - 2,206.50 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ก.ย. 2563 08:04   แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติมข้อมูล)
31 ส.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2563
25 ส.ค. 2563 18:10   แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
14 ส.ค. 2563 19:07   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
14 ส.ค. 2563 17:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2207-4500
เบอร์โทรสาร 0-2108-2241-44
URL www.sritranggloves.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท 09/01/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/07/2563
ราคา IPO (บาท) 34.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  38.01% 9,971
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.58% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.12% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.56 0.50 1.89
  20 วัน -6.67 -1.20 -3.64
  60 วัน N/A N/A N/A
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 56.09 48.82 22.11
  P/BV (X) - 8.42 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.43 0.20 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 725,037,300 50.75
  2. บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด 77,663,400 5.44
  3. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 70,329,200 4.92
  4. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 53,376,900 3.74
  5. นางสาว พูนสุข เชิดเกียรติกำจาย 33,852,600 2.37
  6. Deutsche Bank AG London Prime Brokerage 28,085,000 1.97
  7. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 22,200,000 1.55
  8. Credit Suisse AG Dublin Branch 19,275,000 1.35
  9. UBS AG LONDON BRANCH 18,000,000 1.26
  10. นางสาว แคทรียา บีเวอร์ 16,322,000 1.14

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย กิติชัย สินเจริญกุล รองประธานกรรมการ
  4. น.ส. จริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  5. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
  6. น.ส. ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ กรรมการ
  7. นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการ
  8. นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ กรรมการ
  9. นาย ชี ปิง เฉีย กรรมการ
  10. นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมการอิสระ
  11. นาง อุณากร พฤฒิธาดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย วีรกร อ่องสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,428.78 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 100,014.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 70.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 56.09 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 126.66 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2,514.40 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 105.88 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสด 14,375.71 581.26
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,768.55 1,611.83
  สินค้าคงเหลือ 1,613.15 1,611.75
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 18,370.07 4,312.31
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,689.67 8,562.27
  รวมสินทรัพย์ 27,476.28 13,216.10
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 61.78 263.85
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,110.10 1,392.80
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 631.19 953.81
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,055.52 2,773.01
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,875.25 6,041.06
  รวมหนี้สิน 6,930.78 8,814.07
  ทุนจดทะเบียน 1,434.78 1,434.78
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,428.78 990.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 14,243.22 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 639.54 685.46
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,244.74 2,728.87
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 20,545.51 4,402.03
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ยอดขายสุทธิ 8,617.34 11,994.15
  รายได้อื่น 80.82 229.88
  รวมรายได้ 8,698.16 12,224.02
  ต้นทุนขาย 6,493.20 10,555.48
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 444.33 725.40
  รวมค่าใช้จ่าย 6,983.26 11,311.90
  EBITDA 2,206.50 1,707.66
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 491.61 795.54
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,714.90 912.12
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,478.66 634.30
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.49 0.83
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,576.40 1,342.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -613.63 -3,315.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 11,833.37 1,999.88
  เงินสดสุทธิ 13,796.14 27.44
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 13 ก.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น