สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET50
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
37.25 49.00 / 31.12 4.44 2.58 1,431.63 106,656.49 90,099.63 11,163.29 3.26
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ก.ค. 2564 17:53   แจ้งความคืบหน้าของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปีที่ 1 ภายใต้โครงการ STGT ESOP
21 ก.ค. 2564 08:11   หุ้นเพิ่มทุนของ STGT เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
15 ก.ค. 2564 17:37   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) ภายใต้โครงการ STGT ESOP
05 ก.ค. 2564 18:22   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และระยะเวลาเสนอขาย สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP
28 พ.ค. 2564 18:06   ข้อชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด-19 ในโรงงานของบริษัทฯ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2207-4500
เบอร์โทรสาร 0-2108-2241-44
URL www.sritranggloves.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 09/01/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/07/2563
ราคา IPO (บาท) 34.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 05/01/2564

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มี.ค. 2564 01 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.33% 38,071 38.01% 9,971
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.96% (ณ วันที่ 27/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.75% (ณ วันที่ 27/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.10 -0.75 -3.96
  20 วัน -9.70 -1.93 -7.05
  60 วัน -13.87 -2.50 -12.66
  120 วัน -9.70 -2.71 -12.02
  YTD -1.97 -1.59 -7.60
  P/E (X) 4.44 5.35 29.20
  P/BV (X) 2.58 2.37 1.69
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.19 0.79 1.17

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 1,450,074,600 50.75
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 196,436,919 6.87
  3. บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด 155,326,800 5.44
  4. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 136,418,400 4.77
  5. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 106,753,800 3.74
  6. STATE STREET EUROPE LIMITED 22,589,633 0.79
  7. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 22,073,812 0.77
  8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 15,131,953 0.53
  9. นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 14,000,000 0.49
  10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 13,158,900 0.46

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วีรกร อ่องสกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย กิติชัย สินเจริญกุล รองประธานกรรมการ
  4. น.ส. จริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  5. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
  6. น.ส. ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ กรรมการ
  7. นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการ
  8. นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ กรรมการ
  9. นาย ชี ปิง เฉีย กรรมการ
  10. นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมการอิสระ
  11. นาง อุณากร พฤฒิธาดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,863.26  1,428.78 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 106,656.49  108,587.28 
  ราคา (บาท/หุ้น) 37.25  38.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 14.44  17.48 
  P/BV (X) 2.58  4.35 
  P/E (X) 4.44  17.91 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 137.46  234.46 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,214.63  2,094.30 
  Beta -0.33  -0.55 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.97  11.76 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.03  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.49  0.29 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 1.50 บาท 10 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 2.00 บาท 28 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1.25 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29,453.71 516.21 24,188.75 581.26
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 8,024.34 1,923.05 4,906.96 1,611.83
  สินค้าคงเหลือ 4,143.58 1,754.82 3,033.59 1,611.75
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 42,063.70 4,718.27 33,138.12 4,312.31
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,854.66 8,669.97 9,521.41 8,562.27
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,103.82 9,070.29 10,155.29 8,903.79
  รวมสินทรัพย์ 54,167.52 13,788.56 43,293.41 13,216.10
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 100.00 89.85 - 263.85
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,454.29 1,784.85 3,573.45 1,392.80
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 886.19 1,035.55 774.22 947.49
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,227.37 3,250.14 5,825.26 2,773.01
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,669.48 5,710.35 5,770.66 6,041.06
  รวมหนี้สิน 12,896.84 8,960.48 11,595.91 8,814.07
  ทุนจดทะเบียน 1,434.78 1,434.78 1,434.78 1,434.78
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,428.78 990.00 1,428.78 990.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 14,243.22 - 14,243.22 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 25,438.66 3,184.76 15,382.52 2,728.87
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 160.01 653.31 642.97 683.15
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 80.31 649.41 641.41 685.46
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 41,270.68 4,828.08 31,697.50 4,402.03
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 15,433.67 3,760.56 30,405.12 11,994.15
  รายได้อื่น 42.87 18.49 248.12 140.25
  รวมรายได้ 15,499.84 3,779.21 30,692.41 12,139.69
  ต้นทุน 4,013.18 3,053.93 13,602.33 10,555.48
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 447.55 211.81 1,100.34 725.40
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,460.73 3,382.14 14,765.10 11,311.90
  EBITDA 11,163.29 716.18 17,160.44 1,707.66
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 342.30 225.04 1,071.81 795.54
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 10,820.99 491.14 16,088.62 912.12
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,051.57 421.89 14,400.87 634.30
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.52 0.43 5.94 0.83
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 8,005.92 672.62 13,610.62 1,342.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,662.50 -325.25 -2,051.37 -3,315.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -236.08 -423.87 12,035.46 1,999.88
  เงินสดสุทธิ 5,107.34 -76.50 23,594.71 27.44
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.82 1.45 5.69 1.56
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 104.26 18.64 79.78 14.41
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 77.75 8.55 56.94 6.90
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 1.86 0.37 2.00
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.25 0.94 1.09 0.92
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 74.00 18.79 55.26 11.99
  EBIT Margin (%) 69.81 13.00 52.42 7.51
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 64.85 11.16 46.92 5.06

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  14 ก.ค. 2564 PP 5,701,410 2,863,261,410 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 310.41 N/A 153.50 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 31.41 N/A 28.87 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 310.13 N/A 152.83 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 31.89 N/A 30.53 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 2,282.49 N/A 2,170.37 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.46 6.65 9.33 7.44
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.14 54.85 39.13 49.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.94 6.27 5.86 6.55
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 73.92 58.19 62.33 55.73
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.56 6.17 5.48 7.58
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 65.66 59.19 66.63 48.16
  วงจรเงินสด (วัน) 51.41 53.85 34.82 56.62


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้