สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
STARK บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.62 5.50 / 2.84 44.50 16.46 11,906.40 55,007.59 76,781.40 2,202.20 28.78
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ม.ค. 2564 08:26   สรุปข้อสนเทศ STARK-W1
14 ม.ค. 2564 08:25   ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STARK-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มกราคม 2564
12 ม.ค. 2564 17:11   การเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) บนเว็บไซต์ของบริษัท
07 ม.ค. 2564 13:18   แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข Template)
06 ม.ค. 2564 17:02   แบบรายงานผลการขายของ STARK-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2680-5800
เบอร์โทรสาร -
URL www.starkcorporation.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/03/2548
ราคา IPO (บาท) 2.65 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.50 : ใหม่ 1.00 @ 29/12/2563

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 25/07/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าสำหรับระบบการส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้า และสายไฟฟ้าทั่วไป มีกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการทดสอบระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 พ.ย. 2563 01 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  20.84% 7,281 11.40% 2,214
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 23.40% (ณ วันที่ 22/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.72% (ณ วันที่ 22/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.86 -0.14 0.55
  20 วัน -5.33 -1.95 -9.97
  60 วัน 17.26 0.97 -4.99
  120 วัน 5.96 -0.82 -4.00
  YTD 8.45 1.31 4.94
  P/E (X) 44.50 57.59 29.89
  P/BV (X) 16.46 3.04 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.22 0.45 1.46

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 ม.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 6,748,750,000 56.68
  2. Stark Investment Corporation Limited 2,500,000,000 21.00
  3. นาย รีวิน เพทายบรรลือ 578,333,333 4.86
  4. นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ 294,828,619 2.48
  5. MR. Vonnarat Tangkaravakoon 175,000,000 1.47
  6. BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400 108,000,000 0.91
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 80,284,100 0.67
  8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 79,550,000 0.67
  9. นาย นเรศ งามอภิชน 76,500,000 0.64
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 51,241,497 0.43

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ
  2. นาย ประกรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย นิรุทธ เจียกวธัญญู กรรมการ
  4. นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ
  5. นาย ชินวัฒน์ อัศวโภคี กรรมการ
  6. นาย ศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ กรรมการ
  7. นาย ทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. ม.ล. พิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย กุศล สังขนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 11,906.40  11,906.40  23,812.81 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 55,007.59  50,721.29  50,483.16 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.62  4.26  4.24 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.28  0.28  0.12 
  P/BV (X) 16.46  15.18  17.83 
  P/E (X) 44.50  41.03  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 12.48  71.97  8.88 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 466.52  139.60  9.39 
  Beta 0.38  0.37  0.56 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.45  0.47  -15.73 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามที่ กฎหมายกำหนด เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง วิลาสินี กฤษณามระ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 449.82 2,655.12 1,431.14 10.00 11.28
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 5,585.26 2,462.92 3,464.59 165.59 216.47
  สินค้าคงเหลือ 7,746.12 4,338.29 3,671.42 455.42 551.74
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,509.93 9,564.34 8,707.07 632.98 793.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,225.97 2,445.46 2,603.58 81.02 118.55
  รวมสินทรัพย์ 25,565.47 13,064.56 12,654.69 780.96 972.66
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 7,923.29 1,114.53 1,706.30 179.77 219.64
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 8,497.65 5,403.61 4,787.54 213.94 182.00
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,056.26 761.64 684.04 18.10 6.01
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 18,334.69 7,869.66 8,137.51 441.81 436.75
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,836.07 2,327.14 2,203.82 239.42 253.63
  รวมหนี้สิน 22,170.77 10,196.80 10,341.33 681.23 690.38
  ทุนจดทะเบียน 12,146.40 24,626.42 14,332.76 403.97 403.97
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 11,906.40 23,812.81 14,049.56 323.21 323.18
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - -11,474.39 -1,711.14 33.85 33.83
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -493.20 147.08 -493.20 - -1.05
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,487.23 888.81 964.68 -257.33 -73.68
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,341.84 2,832.12 2,267.72 99.73 282.28
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 52.86 35.64 45.64 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 11,916.61 7,560.13 11,528.85 341.05 439.04
  รายได้อื่น 377.28 115.27 230.82 20.59 11.62
  รวมรายได้ 12,296.00 7,677.97 11,762.92 361.65 450.66
  ต้นทุนขาย 9,792.89 6,623.80 10,102.65 425.24 359.42
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 550.85 390.96 607.44 104.25 125.15
  รวมค่าใช้จ่าย 10,355.98 7,177.21 10,872.54 529.49 484.57
  EBITDA 2,202.20 617.23 1,083.15 -140.68 12.79
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 262.18 116.47 192.77 27.16 46.70
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,940.02 500.76 890.38 -167.84 -33.91
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,163.89 51.59 123.92 -183.65 -78.75
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.00 0.01 -0.57 -0.24
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,994.77 823.08 676.10 40.04 9.85
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -6,763.81 136.71 -620.13 25.87 -13.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,788.09 1,079.03 720.07 -67.19 0.48
  เงินสดสุทธิ -980.96 2,038.83 776.04 -1.28 -3.36
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.79 1.22 1.07 1.43
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 40.05 -1.87 10.47 -96.15
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.06 6.14 13.25 -19.14
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.63 3.60 4.56 6.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.85 1.12 1.75 0.41
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.82 12.39 12.37 -24.69
  EBIT Margin (%) 15.78 6.52 7.57 -46.41
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.47 0.67 1.05 -50.78

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 ธ.ค. 2563 PP 1 23,812,809,912 0.50
  27 ก.ย. 2562 XR 1,322,932,240 23,812,809,911 1.00
  09 ก.ค. 2562 PP 666,666,666 22,489,877,671 1.00
  09 ก.ค. 2562 PP 21,500,000,000 21,823,211,005 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 57.62 2,887.24 3,280.39 -22.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 47.84 2,326.00 2,275.73 18.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 60.15 2,787.07 3,152.61 -19.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 44.29 1,888.35 1,953.40 9.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 2,156.21 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.95 5.81 6.35 1.79
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 92.46 62.79 57.47 204.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.20 2.78 4.90 0.84
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 166.17 131.12 74.55 432.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.91 2.41 4.04 2.15
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 191.16 151.47 90.35 169.92
  วงจรเงินสด (วัน) 67.48 42.44 41.67 466.76


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ STARK-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น