สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
STARK บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET100 / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.46 5.45 / 3.68 22.89 9.14 11,906.40 53,102.57 84,663.16 3,393.12 19.94
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ธ.ค. 2564 12:32   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
12 พ.ย. 2564 08:50   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
11 พ.ย. 2564 21:00   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
11 พ.ย. 2564 20:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564 20:11   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2680-5800
เบอร์โทรสาร -
URL www.starkcorporation.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/03/2548
ราคา IPO (บาท) 2.65 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.50 : ใหม่ 1.00 @ 29/12/2563

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 25/07/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลมามากกว่า 50 ปี นอกจากธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล STARK ยังมีบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 เม.ย. 2564 04 พ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.84% 21,128 20.84% 7,281
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 26.26% (ณ วันที่ 28/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.64% (ณ วันที่ 28/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.62 -0.20 -1.83
  20 วัน -7.08 -1.88 -6.97
  60 วัน 2.76 0.29 1.81
  120 วัน 2.76 0.49 -3.62
  YTD -5.91 -1.04 -4.87
  P/E (X) 22.89 24.46 20.59
  P/BV (X) 9.14 2.66 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.14 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 5,796,750,000 48.69
  2. Stark Investment Corporation Limited 2,500,000,000 21.00
  3. นาย รีวิน เพทายบรรลือ 519,758,533 4.37
  4. นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ 241,177,719 2.03
  5. MR. Vonnarat Tangkaravakoon 175,000,000 1.47
  6. นาย นเรศ งามอภิชน 111,000,000 0.93
  7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 108,500,000 0.91
  8. BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400 108,000,000 0.91
  9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 91,100,000 0.77
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 73,527,300 0.62

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ
  2. นาย ประกรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ
  4. นาย ชินวัฒน์ อัศวโภคี กรรมการ
  5. นาย ศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ กรรมการ
  6. นาย นิรุทธ เจียกวธัญญู กรรมการ
  7. นาย ทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย กุศล สังขนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย นิติ จึงนิจนิรันดร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 11,906.40  11,906.40  11,906.40 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 53,102.57  56,436.36  50,721.29 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.46  4.74  4.26 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.49  0.49  0.28 
  P/BV (X) 9.14  9.72  15.18 
  P/E (X) 22.89  24.33  41.03 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.76  169.41  71.97 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 221.58  369.84  139.60 
  Beta 0.60  0.96  0.37 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.91  11.27  0.47 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามที่ กฎหมายกำหนด เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง วิลาสินี กฤษณามระ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,134.76 449.82 1,156.03 1,431.14 10.00
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 14,063.97 5,585.26 6,041.75 3,464.59 165.59
  สินค้าคงเหลือ 10,977.76 7,746.12 8,618.00 3,671.42 455.42
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 27,201.23 14,509.93 16,330.92 8,707.07 632.98
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,507.61 4,225.97 4,212.54 2,603.58 83.48
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,301.22 11,055.54 10,985.57 3,947.62 147.98
  รวมสินทรัพย์ 38,502.45 25,565.47 27,316.49 12,654.69 780.96
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,321.71 7,923.29 7,107.24 1,706.30 179.77
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 17,637.47 8,497.65 10,247.60 4,840.80 213.94
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,737.81 990.18 1,056.84 666.27 18.10
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 23,085.42 18,334.69 19,649.17 8,137.51 441.81
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9,545.29 3,836.07 3,903.60 2,203.82 239.42
  รวมหนี้สิน 32,630.71 22,170.77 23,552.77 10,341.33 681.23
  ทุนจดทะเบียน 15,875.21 12,146.40 15,875.21 14,332.76 403.97
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 11,906.40 11,906.40 11,906.40 14,049.56 323.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - -1,711.14 33.85
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,722.24 2,487.23 2,935.11 964.68 -257.33
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -10,821.54 -11,051.80 -11,133.01 -11,035.37 -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -493.20 -493.20 -493.20 -493.20 -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,807.10 3,341.84 3,708.50 2,267.72 99.73
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 64.64 52.86 55.22 45.64 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 19,684.88 11,916.61 16,858.04 11,528.85 341.05
  รายได้อื่น 16.89 42.10 40.61 10.19 20.59
  รวมรายได้ 19,729.14 11,973.06 16,917.68 11,607.71 361.65
  ต้นทุน 15,866.00 9,792.89 13,869.41 10,102.65 425.24
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 790.58 550.85 865.59 607.44 104.25
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 16,497.63 10,355.98 14,720.23 10,872.54 529.49
  EBITDA 3,393.12 2,202.20 3,055.03 1,083.15 -140.68
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 318.14 262.18 357.43 192.77 27.16
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 3,074.98 1,940.02 2,697.60 890.38 -167.84
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,875.03 1,163.89 1,608.66 123.92 -183.65
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.05 0.14 0.01 -0.57
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,222.49 1,994.77 3,003.56 676.10 40.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -358.61 -6,763.81 -6,531.81 -620.13 25.87
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,345.02 3,788.09 3,272.85 720.07 -67.19
  เงินสดสุทธิ -236.08 -980.96 -255.40 776.04 -1.28
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.18 0.79 0.83 1.07
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 50.71 40.05 53.84 10.47
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.96 12.06 13.50 13.25
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.56 6.53 6.26 4.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.77 0.83 0.85 1.73
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.40 17.82 17.73 12.37
  EBIT Margin (%) 15.59 16.20 15.95 7.67
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.55 9.79 9.57 2.08

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 ธ.ค. 2563 PP 1 23,812,809,912 0.50
  27 ก.ย. 2562 XR 1,322,932,240 23,812,809,911 1.00
  09 ก.ค. 2562 PP 666,666,666 22,489,877,671 1.00
  09 ก.ค. 2562 PP 21,500,000,000 21,823,211,005 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 65.19 57.62 46.22 3,280.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 62.02 47.84 37.28 2,275.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 64.78 58.19 45.75 3,109.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 59.31 44.29 35.39 1,953.40
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 61.10 2,156.21 1,198.11 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.51 3.95 3.55 6.35
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 145.62 92.47 102.91 57.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.13 2.20 2.26 4.90
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 171.35 166.17 161.71 74.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.53 1.90 1.84 4.00
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 239.17 192.35 198.54 91.31
  วงจรเงินสด (วัน) 77.79 66.30 66.08 40.70


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ STARK-W1, STARK-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้