สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
STAR บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/
mai
CG Report:   -
NC 18 ส.ค. 2564
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.06 4.16 / 0.64 N/A 1.90 238.64 361.36 419.49 -12.87 -2.36
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ต.ค. 2564 17:42   แจ้งความคืบหน้าการติดตามการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ (แก้ไข)
18 ต.ค. 2564 08:22   แจ้งความคืบหน้าการติดตามการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
04 ต.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2564
27 ก.ย. 2564 07:26   แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และการอนุมัติและปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
20 ก.ย. 2564 06:30   ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ STAR ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. 64 - 25 ต.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 486 โครงการพีเพิล พาร์ค ห้องเลขที่ E2-302 ชั้น 3 ตึก E2 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2121-7819
เบอร์โทรสาร 0-2121-7819
URL http://www.staruniversalnetwork.com/
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/08/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/09/2548
ราคา IPO (บาท) 3.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.70 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.70 @ 22/12/2551

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  รีไซเคิล จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วิศวกรรมบริการ และสื่อโฆษณา

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 เม.ย. 2564 18 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  62.48% 542 63.39% 560
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 21.49% (ณ วันที่ 19/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.29% (ณ วันที่ 19/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -17.83 -16.82 -16.89
  20 วัน -61.31 -64.18 -61.30
  60 วัน -69.71 -75.54 -72.28
  120 วัน -51.82 -63.45 -59.96
  YTD -50.00 -71.98 -69.65
  P/E (X) N/A N/A 58.06
  P/BV (X) 1.90 1.64 2.88
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.05 2.04 1.24

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อีเอสทีโฮลดิ้งส์ จำกัด 49,864,600 18.41
  2. บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) 18,900,200 6.98
  3. น.ส. ยุวดี วชิรปภา 15,849,155 5.85
  4. นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต 15,111,700 5.58
  5. นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 11,000,000 4.06
  6. นาง ปิยมา ชรินธร 10,790,100 3.98
  7. น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์ 9,704,700 3.58
  8. นาย ประดิษ เวชสุวรรณ์ 9,415,540 3.48
  9. MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN 8,500,000 3.14
  10. นาย นนทฉัตร กุลประภา 8,300,000 3.06

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ส. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  3. พล.ต.ต. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ กรรมการ
  4. พลเอก ธนสร ป้องอาณา กรรมการ
  5. นาย ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 340.91  270.91  270.91 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 361.36  574.33  1,072.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.06  2.12  3.96 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.56  0.61  1.16 
  P/BV (X) 1.90  3.48  3.42 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 89.76  9.20  39.34 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.01  0.29  1.34 
  Beta 0.47  0.30  1.74 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -50.00  -46.46  -13.91 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย บุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  นางสาว รุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  นางสาว ปิยนุช เกษมศุภกร/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.84 4.63 14.56 1.30 3.38
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 10.97 50.06 47.82 68.63 106.10
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 44.56 262.63 113.03 366.23 408.15
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1.86 299.37 206.96 334.22 388.26
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 210.20 299.61 214.76 335.04 529.49
  รวมสินทรัพย์ 254.76 562.24 327.80 701.27 937.63
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 132.00 79.00 142.00 145.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1.33 141.85 118.87 147.45 137.25
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 61.91 294.15 212.16 302.80 293.65
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3.05 44.75 19.10 53.42 98.90
  รวมหนี้สิน 64.96 338.91 231.25 356.22 392.55
  ทุนจดทะเบียน 238.64 322.95 322.95 322.95 322.95
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 238.64 189.64 189.64 189.64 189.64
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 405.44 304.64 304.64 304.63 304.63
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -417.11 -270.04 -384.28 -135.40 -22.89
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -37.17 -47.43 -43.88 -47.91 -37.56
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 189.80 176.80 66.12 310.96 433.83
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 46.53 30.42 34.09 111.25
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - - - 3.89 66.17
  รายได้อื่น 6.17 13.40 28.72 43.46 33.29
  รวมรายได้ 6.17 13.40 28.72 47.35 99.45
  ต้นทุน - - - 2.45 61.15
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 11.95 173.15 363.76 254.20 204.16
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 11.06 173.15 363.76 256.65 265.31
  EBITDA -12.87 -150.20 -314.97 -186.89 -136.79
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1.08 9.55 20.07 22.41 29.06
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -13.96 -159.76 -335.03 -209.30 -165.86
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -16.63 -134.82 -249.06 -112.51 -110.36
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 -0.50 -0.92 -0.41 -0.41
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -13.98 -13.15 -41.45 -41.73 -141.47
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 28.46 24.37 143.97 43.97 38.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -22.18 -7.01 -78.41 -16.51 92.44
  เงินสดสุทธิ -7.70 4.21 24.11 -14.28 -10.51
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.72 0.89 0.53 1.21
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -71.40 -43.41 -132.10 -30.21
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -46.32 -20.17 -65.11 -25.54
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.34 1.52 2.40 1.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.05 0.07 0.06 0.06
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) N/A N/A N/A 36.95
  EBIT Margin (%) -226.10 -1,192.60 -1,166.36 -442.01
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -269.40 -1,166.07 -1,084.95 -385.75

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  23 เม.ย. 2564 PP 70,000,000 340,909,972 0.70

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A -100.00 -100.00 -94.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A -100.00 -100.00 -95.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -53.92 -21.07 -39.34 -52.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -93.61 -32.77 41.73 -3.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) - 0.01 - 0.04
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) N/A 70,360.60 N/A 8,205.72
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) - 0.00 - 0.02
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) N/A 154,319.93 N/A 21,206.19
  วงจรเงินสด (วัน) - -83,959.33 - -13,000.47


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 09 ส.ค. 2564 -
  C 03 มี.ค. 2564 18 ส.ค. 2564

  Market Alert (ล่าสุด)
  Investor Alert 03 ส.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้