สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
STANLY บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
146.50 185.50 / 119.00 7.59 0.62 383.12 11,225.56 10,083.51 172.58 3.05
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ส.ค. 2563 12:42   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไขปี )
03 ส.ค. 2563 07:54   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไขความเห็นผู้สอบบัญชี)
31 ก.ค. 2563 18:19   แจ้งการทำสัญญา Software License เพิ่มเติมรายการบริการ กับ บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
31 ก.ค. 2563 18:19   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข Template)
31 ก.ค. 2563 17:40   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2581-5462
เบอร์โทรสาร 0-2581-5397
URL www.thaistanley.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 5/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/05/2534
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 5.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 5.00 @ 15/06/2547

ลักษณะธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ได้แก่ หลอดไฟ ชุดโคมไฟ และแม่พิมพ์ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มิ.ย. 2563 04 มิ.ย. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
34.37% 3,246 34.37% 2,636
การถือครองหุ้นต่างด้าว 46.82% (ณ วันที่ 21/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  3.19% (ณ วันที่ 21/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.03 -2.45 0.81
20 วัน -1.01 -8.13 0.86
60 วัน -13.82 -15.90 -7.36
120 วัน 10.15 -5.27 -2.63
YTD -18.61 -7.70 0.84
P/E (X) 7.59 28.32 21.88
P/BV (X) 0.62 0.84 1.44
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.56 0.84

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD. 22,950,000 29.95
2. นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 4,500,036 5.87
3. นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล 4,486,956 5.86
4. STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD. 4,370,950 5.70
5. นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล 4,144,855 5.41
6. นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล 2,838,895 3.70
7. นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 2,831,195 3.69
8. บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด 2,556,074 3.34
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,309,326 3.01
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 1,970,600 2.57

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
2. นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ
3. นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
4. นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
5. นาย โคอิจิ นางาโนะ กรรมการ
6. นาย โทรุ ทานาเบะ กรรมการ
7. นาย คะซึโทชิ อีโนะ กรรมการ
8. นาย เอะทสึยะ คาวาชิมา กรรมการ
9. นาย โชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย กฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย สุชาติ พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย พิจารณ์ สุขภารังษี กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
21 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 76.62  76.62  76.62 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 11,225.56  13,792.50  16,321.12 
ราคา (บาท/หุ้น) 146.50  180.00  213.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 235.59  211.38  194.35 
P/BV (X) 0.62  0.85  1.10 
P/E (X) 7.59  6.81  8.74 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.08  4.84  5.83 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.64  3.09  4.53 
Beta 0.48  0.43  0.50 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -18.61  -15.49  -4.05 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.63  4.58  3.29 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.43  0.31  0.29 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563 8.25 บาท 29 ก.ค. 2563 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 8.25 บาท 26 ก.ค. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 7.00 บาท 26 ก.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2021)
นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
(01/04/63 
-30/06/63) 
3M/2563 
(01/04/62 
-30/06/62) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
เงินสด 3,386.36 2,146.50 3,177.44 1,672.00 2,012.03
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,414.23 2,167.87 2,428.51 2,379.02 2,240.22
สินค้าคงเหลือ 900.96 1,280.12 942.13 1,099.78 674.73
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,724.70 8,458.31 7,990.14 9,033.80 9,290.06
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,675.21 8,395.70 9,517.13 7,703.01 5,564.81
รวมสินทรัพย์ 20,296.23 19,341.41 20,369.93 19,254.50 16,938.77
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 569.93 1,094.78 1,073.05 1,151.28 1,013.03
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,450.86 2,618.64 2,469.90 2,883.11 2,066.18
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 793.44 464.03 578.22 404.84 341.21
รวมหนี้สิน 2,244.30 3,082.68 3,048.12 3,287.94 2,407.39
ทุนจดทะเบียน 383.12 383.12 383.12 383.12 383.12
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 383.12 383.12 383.12 383.12 383.12
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 504.25 504.25 504.25 504.25 504.25
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 16,449.93 15,602.16 16,633.98 15,268.10 13,826.72
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18,051.93 16,258.74 17,321.82 15,966.56 14,531.38
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
(01/04/63 
-30/06/63) 
3M/2563 
(01/04/62 
-30/06/62) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
ยอดขายสุทธิ 1,718.64 3,418.67 15,150.09 14,634.62 13,220.45
รายได้อื่น 21.57 53.78 263.73 275.31 198.87
รวมรายได้ 1,760.35 3,551.93 15,732.66 15,226.11 13,714.08
ต้นทุนขาย 1,793.10 2,892.99 12,339.31 11,864.54 10,775.58
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 161.05 239.33 920.55 899.64 863.42
รวมค่าใช้จ่าย 1,954.15 3,138.64 13,286.89 12,795.20 11,665.53
EBITDA 172.58 754.57 3,891.14 3,680.47 3,314.82
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 366.37 341.28 1,445.38 1,249.55 1,266.27
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -193.79 413.29 2,445.76 2,430.92 2,048.55
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -184.05 334.05 1,997.50 1,977.76 1,658.66
กำไรต่อหุ้น (บาท) -2.40 4.36 26.07 25.81 21.65
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
(01/04/63 
-30/06/63) 
3M/2563 
(01/04/62 
-30/06/62) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 737.58 668.09 3,075.06 2,503.77 2,732.70
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -527.47 -191.02 -939.37 -2,308.22 -1,423.64
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - -631.62 -536.37 -383.12
เงินสดสุทธิ 210.11 477.08 1,504.07 -340.83 925.93
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.63 3.23 3.24 3.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.62 12.36 12.00 12.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.28 12.83 12.34 13.43
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.12 0.19 0.18 0.21
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.70 0.83 0.79 0.84
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -4.33 15.38 18.55 18.93
EBIT Margin (%) -11.01 11.64 15.55 15.97
อัตรากำไรสุทธิ (%) -10.46 9.40 12.70 12.99

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -49.73 3.52 3.52 10.70
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -38.02 6.12 4.00 10.11
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -50.44 3.72 3.33 11.03
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -37.74 6.38 3.84 9.68
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -12.55 1.00 19.24

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.51 6.53 6.30 6.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 48.60 55.89 57.91 57.60
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.31 11.61 12.09 13.37
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 35.42 31.45 30.20 27.30
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 13.50 10.50 11.09 10.96
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 27.03 34.75 32.90 33.29
วงจรเงินสด (วัน) 56.99 52.59 55.21 51.61


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น