สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
STANLY บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
180.00 212.00 / 142.00 8.47 0.72 383.12 13,792.50 14,142.44 860.82 3.99
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ก.ย. 2564 08:28   แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
30 ก.ค. 2564 17:18   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
30 ก.ค. 2564 17:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
30 ก.ค. 2564 17:18   แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
30 ก.ค. 2564 17:17   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2581-5462
เบอร์โทรสาร 0-2581-5397
URL www.thaistanley.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 5/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/05/2534
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 5.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 5.00 @ 15/06/2547

ลักษณะธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ได้แก่ หลอดไฟ ชุดโคมไฟ และแม่พิมพ์ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 พ.ค. 2564 01 มิ.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
34.30% 2,756 34.37% 3,246
การถือครองหุ้นต่างด้าว 45.54% (ณ วันที่ 25/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  5.02% (ณ วันที่ 25/10/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.12 -0.06 1.38
20 วัน -1.91 -1.35 -2.09
60 วัน 9.42 9.48 3.46
120 วัน 1.12 -6.68 -3.86
YTD 7.14 -10.33 -4.98
P/E (X) 8.47 12.64 20.87
P/BV (X) 0.72 1.10 1.76
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.21 1.29

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 ก.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD. 22,950,000 29.95
2. นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 4,500,036 5.87
3. นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล 4,486,956 5.86
4. STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD. 4,370,950 5.70
5. นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล 4,144,855 5.41
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,743,681 4.89
7. นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล 2,841,495 3.71
8. นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 2,831,195 3.69
9. บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด 2,556,074 3.34
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 1,970,600 2.57

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ
2. นาย โคอิจิ นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
4. นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ
5. นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
6. นาย โทรุ ทานาเบะ กรรมการ
7. นาย เอะทสึยะ คาวาชิมา กรรมการ
8. นาย เคอิสุเกะ อุเอะดะ กรรมการ
9. นาย โชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย กฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย สุชาติ พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย พิจารณ์ สุขภารังษี กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ต.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 76.62  76.62  76.62 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,792.50  12,873.00  13,792.50 
ราคา (บาท/หุ้น) 180.00  168.00  180.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 250.14  231.24  211.38 
P/BV (X) 0.72  0.73  0.85 
P/E (X) 8.47  11.35  6.81 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 14.49  13.85  4.84 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 10.18  6.66  3.09 
Beta 0.40  0.47  0.43 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 7.14  -6.67  -15.49 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.06  4.91  4.58 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.26  0.56  0.31 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 5.50 บาท 29 ก.ค. 2564 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563 8.25 บาท 29 ก.ค. 2563 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 8.25 บาท 26 ก.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2022)
นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
(01/04/64 
-30/06/64) 
3M/2564 
(01/04/63 
-30/06/63) 
2564 
(01/04/63 
-31/03/64) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,332.23 3,386.36 2,663.33 3,177.44 1,672.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,127.93 1,414.23 2,550.25 2,428.51 2,379.03
สินค้าคงเหลือ 607.21 900.96 476.68 942.13 1,099.78
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,465.95 6,724.70 8,000.16 7,990.14 9,033.80
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,243.95 9,675.21 9,402.86 9,517.13 7,703.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,383.18 13,571.53 13,542.45 12,379.79 10,220.70
รวมสินทรัพย์ 21,849.13 20,296.23 21,542.61 20,369.93 19,254.50
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,242.92 968.87 1,467.09 1,879.83 2,325.29
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,819.27 1,450.86 1,967.44 2,469.90 2,883.11
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 862.89 793.44 857.39 578.22 404.84
รวมหนี้สิน 2,682.16 2,244.30 2,824.83 3,048.11 3,287.94
ทุนจดทะเบียน 383.12 383.12 383.12 383.12 383.12
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 383.12 383.12 383.12 383.12 383.12
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 504.25 504.25 504.25 504.25 504.25
กำไร(ขาดทุน)สะสม 17,446.65 16,449.93 17,063.17 16,633.98 15,268.10
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 832.94 714.62 767.24 -199.54 -188.92
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 19,166.97 18,051.93 18,717.78 17,321.82 15,966.56
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
(01/04/64 
-30/06/64) 
3M/2564 
(01/04/63 
-30/06/63) 
2564 
(01/04/63 
-31/03/64) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,218.77 1,718.64 11,727.61 15,150.09 14,634.62
รายได้อื่น 15.47 9.03 57.07 107.16 103.97
รวมรายได้ 3,238.96 1,735.47 11,865.53 15,397.20 14,881.71
ต้นทุน 2,597.34 1,793.10 9,951.85 12,339.31 11,864.53
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 242.01 161.05 883.30 920.55 899.64
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,839.35 1,954.15 10,835.16 13,286.89 12,792.33
EBITDA 860.82 172.58 2,852.34 3,891.14 3,680.47
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 381.49 366.37 1,555.98 1,445.38 1,249.55
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 479.34 -193.79 1,296.36 2,445.76 2,430.91
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 383.48 -184.05 1,061.34 1,997.50 1,977.76
กำไรต่อหุ้น (บาท) 5.00 -2.40 13.85 26.07 25.81
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
(01/04/64 
-30/06/64) 
3M/2564 
(01/04/63 
-30/06/63) 
2564 
(01/04/63 
-31/03/64) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 791.41 737.58 2,872.90 3,075.06 2,503.77
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,126.91 -527.47 -2,762.65 -939.37 -2,308.22
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - -632.16 -631.62 -536.37
เงินสดสุทธิ -335.50 210.11 -521.90 1,504.07 -340.83
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.65 4.63 4.07 3.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.75 8.62 5.89 12.00
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.35 9.28 6.19 12.34
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 0.12 0.15 0.18
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.63 0.69 0.57 0.78
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.31 -4.33 15.14 18.55
EBIT Margin (%) 14.80 -11.17 10.93 15.88
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.84 -10.61 8.94 12.97

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 87.29 -49.73 -22.59 3.52
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 44.85 -38.02 -19.35 4.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 86.63 -49.99 -22.94 3.46
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 45.30 -37.74 -18.45 3.87
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -46.87 1.00

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.47 7.51 4.71 6.30
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 48.87 48.60 77.48 57.91
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 14.26 10.31 14.03 12.09
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 25.59 35.42 26.02 30.20
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.73 7.63 5.95 5.87
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 37.53 47.82 61.38 62.19
วงจรเงินสด (วัน) 36.93 36.20 42.12 25.92


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้