สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
SET100 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
26.75 32.75 / 9.00 19.05 1.31 1,536.00 41,088.00 60,895.00 4,125.97 10.16
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ส.ค. 2563 18:15   รายการเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทย่อย
14 ส.ค. 2563 17:28   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 17:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 17:27   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
07 ก.ค. 2563 17:05   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7434-4663
เบอร์โทรสาร 0-7434-4676, 0-7434-4677, 0-7423-7423
URL www.sritranggroup.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/4/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/08/2534
ราคา IPO (บาท) 60.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 06/07/2553

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำการทำสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน้ำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS) และน้ำยางข้น (Concentrated Latex) รวมถึงธุรกิจปลายน้ำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยาง และสินค้าสำเร็จรูป อาทิ ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 พ.ค. 2563 25 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  54.63% 11,225 55.12% 10,357
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 21.44% (ณ วันที่ 22/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  13.65% (ณ วันที่ 22/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.83 -0.32 -0.40
  20 วัน -2.73 -0.42 -0.30
  60 วัน -7.76 -2.46 -1.61
  120 วัน 145.41 35.51 118.23
  YTD 167.50 78.07 233.38
  P/E (X) 19.05 27.49 21.74
  P/BV (X) 1.31 1.16 1.43
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.47 0.15 0.84

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 343,790,629 22.38
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 155,149,291 10.10
  3. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 132,987,509 8.66
  4. THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 71,910,116 4.68
  5. นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล 45,000,000 2.93
  6. บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด 35,300,000 2.30
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,961,179 1.89
  8. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล 27,656,747 1.80
  9. นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล 27,656,500 1.80
  10. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL 26,378,735 1.72

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาย ไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการ
  3. นาย กิติชัย สินเจริญกุล กรรมการ
  4. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
  5. นาย พอล สุเมธ ลี กรรมการ
  6. นาย ภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการ
  7. นาย เฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการ
  8. พลเอก ธนสร ป้องอาณา กรรมการ
  9. นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล กรรมการ
  10. นาย เกรียง ยรรยงดิลก กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สมัชชา โพธิ์ถาวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. น.ส. อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,536.00  1,536.00  1,536.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 41,088.00  15,360.00  21,657.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 26.75  10.00  14.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 20.46  15.67  15.96 
  P/BV (X) 1.31  0.64  0.88 
  P/E (X) 19.05  N/A  9.05 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 363.50  121.27  136.21 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 726.20  97.37  127.23 
  Beta 0.90  1.67  1.20 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 167.50  -29.08  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.31  6.50  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.25  N/A  0.16 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.35 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.40 บาท 29 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.25 บาท 28 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 16,532.71 2,623.18 2,381.82 4,197.30 2,241.90
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 4,704.57 5,490.61 4,978.43 5,692.01 7,212.31
  สินค้าคงเหลือ 8,998.11 10,739.62 13,493.55 12,311.42 17,122.98
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 32,243.27 20,313.82 22,542.81 23,839.49 28,349.37
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 27,230.74 27,110.80 27,801.52 24,456.05 24,189.69
  รวมสินทรัพย์ 67,773.30 55,326.05 58,330.87 55,748.11 59,707.78
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 12,288.66 14,881.11 16,948.94 15,616.39 21,786.03
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,997.76 2,388.16 2,528.64 2,674.04 2,614.84
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,308.09 1,652.12 2,642.49 2,086.25 1,033.82
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 19,947.84 19,240.81 22,472.40 20,771.98 25,856.48
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,876.61 10,785.59 10,370.08 9,876.35 10,574.41
  รวมหนี้สิน 25,824.45 30,026.40 32,842.48 30,648.33 36,430.89
  ทุนจดทะเบียน 1,536.00 1,536.00 1,536.00 1,536.00 1,536.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,536.00 1,536.00 1,536.00 1,536.00 1,536.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 10,851.95 10,851.95 10,851.95 10,851.95 10,851.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 9,962.93 4,331.98 4,260.41 3,940.75 3,892.74
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 10,064.60 8,269.88 8,566.75 9,172.70 7,293.41
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 31,433.58 23,983.33 24,119.03 24,705.19 22,908.03
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 10,515.26 1,316.31 1,369.36 394.58 368.86
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 32,737.15 30,021.81 60,286.37 73,492.80 89,386.99
  รายได้อื่น 170.54 432.79 884.96 1,471.53 1,750.80
  รวมรายได้ 33,029.61 30,528.23 61,303.68 75,188.03 91,267.64
  ต้นทุนขาย 27,801.06 27,515.86 55,431.99 66,385.27 85,610.56
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,437.40 2,284.98 4,570.60 5,247.87 5,859.06
  รวมค่าใช้จ่าย 30,262.68 30,314.45 60,480.73 71,885.38 91,469.62
  EBITDA 4,125.97 1,441.32 3,309.22 5,686.15 1,650.40
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,359.04 1,227.54 2,486.28 2,383.50 1,852.39
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,766.93 213.78 822.94 3,302.65 -201.99
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,947.85 -357.64 -148.54 2,064.36 -1,437.05
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.27 -0.23 -0.10 1.34 -1.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 8,651.18 2,653.26 1,575.97 10,728.31 3,936.41
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -740.01 -1,968.09 -3,921.92 -2,571.36 -5,240.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,118.23 -2,088.62 783.96 -6,034.75 1,871.84
  เงินสดสุทธิ 14,029.39 -1,403.45 -1,561.99 2,122.20 567.28
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.62 1.06 1.00 1.15
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.78 1.17 -0.61 8.67
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.49 2.26 1.44 5.72
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.82 1.25 1.36 1.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.04 1.22 1.07 1.30
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.08 8.35 8.05 9.67
  EBIT Margin (%) 8.38 0.70 1.34 4.39
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.90 -1.17 -0.24 2.75

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  06 ต.ค. 2560 XR 255,999,998 1,535,999,998 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 9.04 -19.82 -17.97 -17.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 1.04 -18.28 -16.50 -22.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 8.19 -20.74 -18.47 -17.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.17 -16.37 -15.87 -21.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 12.36 11.07 11.30 11.39
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 29.53 32.97 32.30 32.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.65 5.36 4.30 4.51
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 64.65 68.14 84.96 80.92
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 20.69 23.33 21.31 25.10
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 17.64 15.64 17.13 14.54
  วงจรเงินสด (วัน) 76.54 85.46 100.13 98.42


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น