สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SSTRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
5.35 6.20 / 4.84 - 0.66 1,160.86 835.94
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ส.ค. 2563 17:08   แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
13 ส.ค. 2563 17:46   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
13 ส.ค. 2563 17:38   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 17:36   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 17:34   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ที่อยู่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2318-5514-5
เบอร์โทรสาร 0-2318-3490-1
URL www.sstrm.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/12/2017 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/12/2560
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 7.4295 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 7.7007 : ใหม่ 7.4295 @ 11/04/2561

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารคลังเอกสาร 5 อาคาร ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  69.27% 1,352 84.39% 817
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.59% (ณ วันที่ 21/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 21/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.04 -0.22
  20 วัน -2.73 -4.74 -0.89
  60 วัน - 12.68 7.50
  120 วัน 4.90 5.18 -7.27
  YTD -10.08 14.87 11.40
  P/E (X) - N/A 21.88
  P/BV (X) 0.66 1.15 1.44
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.02 0.84

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) 37,050,006 23.71
  2. Principal asset management Berhad 10,471,450 6.70
  3. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 7,425,000 4.75
  4. บริษัท กิจกมลสุโกศล จำกัด 1,787,400 1.14
  5. นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์ 1,599,000 1.02
  6. นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์ 1,500,000 0.96
  7. นาย หลักชัย สุมะนัสชัย 1,497,180 0.96
  8. นาง วิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์ 1,407,500 0.90
  9. นาง ปัทมา เล้าวงษ์ 1,263,000 0.81
  10. นาย อดิเรก พิพัฒน์ปัทมา 1,169,270 0.75

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 156.25  82.00  82.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 835.94  487.90  500.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.35  5.95  6.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.08  7.59  7.57 
  P/BV (X) 0.66  0.78  0.81 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.15  9.45  5.23 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.10  0.19  0.12 
  Beta 0.15  -0.01  0.02 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 8.08  (ข้อมูล ณ วันที่ 21/09/2563) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -10.08  -2.46  -14.08 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.94  8.84  0.23 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.2192 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562 0.2606 บาท 23 ม.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.2428 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.2625 บาท 29 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.2633 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  13 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0138 บาท 29 มี.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว ชื่นตา ชมเมิน/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (13/12/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 1,431.26 830.20 1,434.57 832.15 822.01
  เงินสด 5.96 3.00 8.95 1.28 12.01
  ลูกหนี้ 64.43 36.52 38.99 35.75 61.86
  รวมสินทรัพย์ 1,555.79 910.93 1,545.29 912.42 911.45
  เจ้าหนี้ - - 21.36 - -
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50
  รวมหนี้สิน 292.98 279.60 320.39 279.48 278.86
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,160.86 609.22 1,160.86 609.22 631.46
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 41.99 22.11 4.08 23.72 1.14
  สินทรัพย์สุทธิ 1,262.81 631.33 1,224.90 632.94 632.59
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 8.08 7.70 7.84 7.72 7.71
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (13/12/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 58.93 33.56 68.76 67.65 2.42
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 58.93 33.56 68.76 67.65 2.42
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ - 1.80 - 3.63 0.13
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5.55 1.98 7.70 - -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.33 0.26 0.52 0.49 0.21
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 17.71 11.71 23.78 23.49 1.28
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 41.22 21.85 44.98 44.17 1.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (13/12/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 12.24 28.11 58.76 39.61 -8.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -15.22 -26.39 -51.09 -50.33 20.07
  เงินสดสุทธิ -2.99 1.72 7.67 -10.72 12.01
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  26 ธ.ค. 2562 PP 74,250,000 156,250,000 7.4295


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น