สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SSTPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
6.80 6.90 / 6.20 - 0.67 660.83 459.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2562 20:09   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) (แก้ไข)
13 ส.ค. 2562 19:06   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
13 ส.ค. 2562 18:52   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2562 17:11   แจ้งวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)
08 ส.ค. 2562 08:43   ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี -
ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด, 44 อาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 16 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL -
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/4/2011 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/05/2554
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 9.79 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 9.79 @ 31/10/2559

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนซื้อกรรมสิทธิ์ (freehold) ในอาคารคลังเอกสาร 9 หลัง เพื่อนำไปให้เช่า ตั้งอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์ สมุทรปราการ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 4.62 5.87 4.27
20 วัน 4.62 2.42 11.66
60 วัน -1.45 -9.91 -2.51
120 วัน 4.62 -11.06 5.89
YTD 7.94 -10.50 3.84
P/E (X) - N/A 18.49
P/BV (X) 0.67 1.53 1.81
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.04 1.05

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) 22,500,000 33.33
2. CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD 9,519,500 14.10
3. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 6,750,000 10.00
4. นาย หลักชัย สุมะนัสชัย 1,006,700 1.49
5. นาย ปรีชา จันทิวาสน์ 821,000 1.22
6. นาย ฑีฆวัชร์ อรุณอโณทัย 800,000 1.19
7. นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์ 690,000 1.02
8. นาง อารยา เกรียงไกรกุล 500,000 0.74
9. นาง วิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์ 500,000 0.74
10. นางสาว กระแสร์สินธุ์ เคียงศิริ 500,000 0.74

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
20 ส.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 67.50  67.50  67.50 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 459.00  425.25  486.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 6.80  6.30  7.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.12  9.88  9.83 
P/BV (X) 0.67  0.64  0.73 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.40  3.77  4.85 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.04  0.07  0.11 
Beta -0.13  -0.11  0.13 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.13  (ข้อมูล ณ วันที่ 20/08/2562) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 7.94  -12.50  -19.10 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.91  7.50  3.06 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำรอบปีที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.19 บาท 29 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.28 บาท 26 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.20 บาท 29 มี.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.2725 บาท 27 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.22 บาท 29 มี.ค. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินลงทุน - สุทธิ 625.30 628.50 625.30 628.50 652.12
เงินสด 31.69 23.14 24.34 17.31 9.94
ลูกหนี้ - - - - -
รวมสินทรัพย์ 685.85 683.80 678.97 678.44 695.27
เจ้าหนี้ - - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
รวมหนี้สิน 2.16 2.26 2.35 4.08 2.92
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 660.83 660.83 660.83 660.83 660.83
กำไร (ขาดทุน) สะสม 22.86 20.71 15.80 13.53 31.52
สินทรัพย์สุทธิ 683.68 681.54 676.62 674.36 692.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.13 10.10 10.02 9.99 10.26
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
รายได้จากเงินลงทุน 23.32 23.31 47.02 47.01 49.17
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 23.32 23.31 47.02 47.01 49.17
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.69 1.62 3.33 3.56 3.74
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.40 0.40 0.81 0.86 0.46
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 3.43 2.63 9.15 8.14 5.67
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 19.89 20.68 37.87 38.87 43.49
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 20.17 19.33 39.43 40.62 46.85
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -12.82 -13.50 -32.40 -33.24 -38.00
เงินสดสุทธิ 7.35 5.83 7.03 7.37 8.86
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น