สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SST บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.54 6.30 / 3.98 59.15 0.91 455.81 2,069.37 5,212.93 147.58 15.31
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ส.ค. 2562 18:01   แจ้งแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย
14 ส.ค. 2562 19:59   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 19:58   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 19:55   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2562 20:41   รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ต่ออายุสัญญาเช่า) และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SSTRT
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2318-5514-6
เบอร์โทรสาร 0-2318-3490
URL http://www.subsrithai.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1976 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/08/2530
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 25/05/2549

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 02/07/2556
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน ให้เช่าและบริหารพื้นที่เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้า รับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า กิจการท่าเทียบเรือ รวมทั้งลงทุนในกิจการอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าแฟชั่นผ่านการถือหุ้นของบริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
35.28% 2,079 36.48% 2,220
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.02% (ณ วันที่ 23/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.81% (ณ วันที่ 23/08/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.73 -2.30 -2.64
20 วัน -4.22 -3.20 0.33
60 วัน 1.34 -7.41 -0.93
120 วัน 5.09 -5.12 5.89
YTD 8.61 -10.44 3.15
P/E (X) 59.15 24.22 18.73
P/BV (X) 0.91 2.26 1.83
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.31 0.95

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ 89,587,465 19.65
2. นาย ศุภชัย สุขะนินทร์ 47,928,147 10.51
3. นาง อินทิรา สุขะนินทร์ 47,385,885 10.40
4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 34,293,400 7.52
5. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 25,604,170 5.62
6. น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 25,104,296 5.51
7. นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ 22,183,332 4.87
8. นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์ 16,644,546 3.65
9. นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์ 14,031,410 3.08
10. น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์ 13,143,572 2.88

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
3. นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์ กรรมการ
4. นาง อินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการ
5. น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
6. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
7. นาย สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาง จิตรา ถาวระ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ทศพร ซิมตระการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ส.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 455.81  455.81  455.81 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,069.37  1,905.28  3,965.53 
ราคา (บาท/หุ้น) 4.54  4.18  8.70 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.00  5.03  4.95 
P/BV (X) 0.91  0.83  1.76 
P/E (X) 59.15  46.49  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.06  3.43  43.25 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.28  0.41  10.45 
Beta 0.46  0.54  0.65 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.61  -51.95  -21.56 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.10  N/A  0.12 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.65  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฏหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.05 บาท - เงินปันผล
- 10.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
- 0.01111 บาท - เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 167.89 141.46 228.76 211.55 100.45
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 168.84 186.92 166.00 152.29 113.04
สินค้าคงเหลือ 174.72 174.93 181.29 192.95 204.35
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 551.07 545.54 624.52 1,103.68 507.10
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,086.90 1,138.25 1,119.36 1,082.00 999.76
รวมสินทรัพย์ 5,588.75 5,661.60 5,706.79 6,190.45 5,223.51
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 88.00 474.00 120.00 457.50 408.80
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 445.63 505.18 502.04 514.27 515.23
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 72.37 98.29 60.49 587.13 173.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน 651.37 1,163.15 723.50 1,692.92 1,206.05
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,699.94 1,239.44 1,692.88 1,228.29 1,784.81
รวมหนี้สิน 2,351.31 2,402.59 2,416.38 2,921.22 2,990.86
ทุนจดทะเบียน 759.68 759.68 759.68 704.43 640.39
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 455.81 455.81 455.81 455.81 414.37
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 337.77 337.77 337.77 337.77 337.77
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 727.26 727.26 727.27 727.27 331.77
กำไร(ขาดทุน)สะสม 560.96 546.08 578.39 530.93 588.61
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,277.30 2,261.74 2,294.11 2,252.64 1,875.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 960.14 997.27 996.30 1,016.59 357.00
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
ยอดขายสุทธิ 1,639.79 1,753.85 3,475.59 3,159.07 3,213.82
รายได้อื่น 75.72 75.35 179.63 166.35 123.55
รวมรายได้ 1,722.13 1,836.09 3,666.77 3,330.50 3,342.84
ต้นทุนขาย 722.97 781.70 1,540.89 1,400.10 1,414.39
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 973.78 1,004.11 2,008.81 1,882.07 1,845.20
รวมค่าใช้จ่าย 1,696.75 1,785.81 3,549.70 3,282.17 3,440.61
EBITDA 147.58 173.23 366.25 322.89 163.02
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 122.20 122.95 249.18 274.55 260.80
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 25.39 50.28 117.07 48.34 -97.78
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 5.36 15.15 44.78 -21.37 -139.59
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.03 0.10 -0.05 -0.34
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 75.51 56.28 232.13 180.14 292.50
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -86.42 418.57 279.62 -1,012.03 -144.39
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -55.34 -546.45 -502.98 942.87 -169.14
เงินสดสุทธิ -66.24 -71.60 8.77 110.98 -21.02
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.85 0.47 0.86 0.65
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.54 0.30 1.97 -1.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.64 1.43 1.97 0.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.03 1.06 1.05 1.30
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.63 0.65 0.62 0.58
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 55.91 55.43 55.67 55.68
EBIT Margin (%) 1.47 2.74 3.19 1.45
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.31 0.83 1.22 -0.64

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
19 พ.ค. 2560 XD 41,436,475 455,807,823 1.00
19 พ.ค. 2559 XD 37,669,375 414,371,348 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.50 13.36 10.02 -1.70
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -7.51 13.60 10.06 -1.01
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.21 12.21 10.10 -0.37
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.99 10.52 8.15 -4.61
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -64.65 N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 18.90 22.34 21.84 23.81
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 19.31 16.34 16.71 15.33
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.48 8.38 8.23 7.05
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 43.05 43.56 44.32 51.79
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.12 3.29 3.03 2.72
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 117.07 111.06 120.37 134.19
วงจรเงินสด (วัน) -54.71 -51.16 -59.33 -67.08


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SST-W2

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น