สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SST บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.24 4.13 / 2.22 N/A 0.50 501.39 1,123.11 6,090.78 272.68 14.23
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ต.ค. 2563 13:08   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
10 ก.ย. 2563 18:20   แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
20 ส.ค. 2563 17:21   แจ้งการจัดตั้งบริษัทใหม่ของบริษัทย่อย
19 ส.ค. 2563 17:28   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563
14 ส.ค. 2563 17:58   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2318-5514-6
เบอร์โทรสาร 0-2318-3490
URL http://www.subsrithai.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1976 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/08/2530
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 25/05/2549

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 02/07/2556
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน ให้เช่าและบริหารพื้นที่เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้า รับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า กิจการท่าเทียบเรือ รวมทั้งลงทุนในกิจการอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าแฟชั่นผ่านการถือหุ้นของบริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
33.72% 1,918 35.28% 2,079
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 29/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.55% (ณ วันที่ 29/10/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.88 -0.29 0.34
20 วัน -5.88 -0.11 -1.52
60 วัน -13.18 -2.65 -3.30
120 วัน -20.00 -21.60 -14.61
YTD -36.17 -29.38 -16.08
P/E (X) N/A 20.09 20.66
P/BV (X) 0.50 1.86 1.37
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.35 1.03

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ 89,651,034 19.67
2. นาย ศุภชัย สุขะนินทร์ 47,928,147 10.51
3. นาง อินทิรา สุขะนินทร์ 47,449,454 10.41
4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 41,097,400 9.02
5. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 25,667,739 5.63
6. น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 25,167,865 5.52
7. นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ 22,183,332 4.87
8. นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์ 16,644,546 3.65
9. นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์ 14,031,410 3.08
10. น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์ 13,143,572 2.88

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นาง อินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการ
4. น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
5. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
6. นาย สมยศ สุธีรพรชัย กรรมการ
7. น.ส. ลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส กรรมการ
8. นาง จิตรา ถาวระ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ทศพร ซิมตระการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
29 ต.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 501.39  455.81  455.81 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,123.11  1,759.42  1,905.28 
ราคา (บาท/หุ้น) 2.24  3.51  3.80 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.45  5.04  5.03 
P/BV (X) 0.50  0.77  0.83 
P/E (X) N/A  59.26  46.49 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.39  3.45  3.43 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.28  0.29  0.41 
Beta 0.28  0.20  0.54 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -36.17  -7.66  -51.95 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.45  1.30  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  0.77 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฏหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 10.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
- 0.01111 บาท - เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.05 บาท - เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 837.85 167.89 176.11 228.76 211.55
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 251.65 168.84 202.55 166.00 152.29
สินค้าคงเหลือ 148.53 174.72 171.95 181.29 192.95
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,352.63 551.07 581.07 624.52 1,103.68
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,013.06 1,086.90 1,080.66 1,119.36 1,082.00
รวมสินทรัพย์ 8,038.77 5,588.75 5,581.30 5,706.79 6,190.45
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 167.82 88.00 77.11 120.00 457.50
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 386.61 445.63 449.32 502.04 514.27
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 906.47 72.37 675.67 60.49 587.13
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,508.04 651.36 1,245.48 723.50 1,692.92
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,409.35 1,699.94 1,091.69 1,692.88 1,228.29
รวมหนี้สิน 4,917.39 2,351.31 2,337.17 2,416.38 2,921.22
ทุนจดทะเบียน 808.30 759.68 759.68 759.68 704.43
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 501.39 455.81 455.81 455.81 455.81
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 337.77 337.77 337.77 337.77 337.77
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 724.73 727.26 726.37 727.27 727.27
กำไร(ขาดทุน)สะสม 458.66 560.96 558.22 578.39 530.93
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,233.24 2,277.30 2,283.81 2,294.11 2,252.64
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 888.14 960.14 960.32 996.30 1,016.59
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 1,215.24 1,639.78 3,312.26 3,475.59 3,159.07
รายได้อื่น 70.62 75.72 212.71 179.63 166.35
รวมรายได้ 1,294.85 1,722.13 3,524.97 3,666.77 3,330.50
ต้นทุนขาย 539.94 722.97 1,485.70 1,540.89 1,400.10
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 790.15 973.78 1,913.27 2,008.81 1,882.07
รวมค่าใช้จ่าย 1,330.09 1,696.75 3,454.41 3,549.70 3,282.17
EBITDA 272.68 147.58 303.02 366.25 322.89
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 307.92 122.20 232.46 249.18 274.55
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -35.25 25.39 70.56 117.07 48.34
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -44.75 5.36 5.93 44.78 -21.37
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.09 0.01 0.01 0.10 -0.05
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 155.31 75.51 201.84 232.13 180.14
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -183.05 -86.42 -180.99 279.62 -1,012.03
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 675.82 -55.34 -75.16 -502.98 942.87
เงินสดสุทธิ 648.08 -66.24 -54.30 8.77 110.98
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.90 0.85 0.47 0.86
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1.96 1.54 0.26 1.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.15 1.64 1.25 1.97
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.20 1.03 1.02 1.05
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.45 0.63 0.62 0.62
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 55.57 55.91 55.15 55.67
EBIT Margin (%) -2.72 1.47 2.00 3.19
อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.46 0.31 0.17 1.22

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
27 พ.ค. 2563 XD 45,580,041 501,387,864 1.00
19 พ.ค. 2560 XD 41,436,475 455,807,823 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -25.89 -6.50 -4.70 10.02
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -25.32 -7.51 -3.58 10.06
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -24.81 -6.21 -3.87 10.10
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -21.61 -4.99 -2.68 8.15
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -64.65 -86.76 N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 13.74 18.90 17.97 21.84
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 26.57 19.31 20.31 16.71
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.06 8.48 8.41 8.23
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 45.29 43.05 43.39 44.32
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.13 3.12 3.12 3.03
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 116.59 117.07 116.86 120.37
วงจรเงินสด (วัน) -44.73 -54.71 -53.16 -59.33


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SST-W2

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น