สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SSPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
9.25 10.20 / 7.50 - 0.81 1,670.00 1,544.75
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ก.ย. 2563 08:09   การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน
15 ก.ย. 2563 12:46   จดหมายแจ้งรายชื่อผู้ถือครองหน่วยลงทุน 10 รายแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)-THAI
27 ส.ค. 2563 12:44   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
26 ส.ค. 2563 17:12   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)แก้ไข
26 ส.ค. 2563 13:11   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทรัสตี -
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2657-5757
เบอร์โทรสาร -
URL -
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/07/2009 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/08/2552
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุน (freehold) ในอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน ศาลาแอทสาทร

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 1.76 1.46
20 วัน -2.12 -4.00 0.33
60 วัน 1.65 13.69 8.43
120 วัน 13.50 13.98 0.93
YTD -5.61 20.77 17.63
P/E (X) - N/A 21.74
P/BV (X) 0.81 1.15 1.43
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.02 0.84

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. ธนาคารออมสิน 121,910,000 73.00
2. นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ 6,636,500 3.97
3. บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) 4,244,900 2.54
4. บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด 3,964,700 2.37
5. นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช 3,527,100 2.11
6. น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต 2,630,000 1.57
7. นาย รักชัย ผาสุพงษ์ 1,490,000 0.89
8. นาง มณฑาทิพย์ ปัญจวัฒนา 1,111,100 0.67
9. นาย วัชระ ปัญจวัฒนา 1,110,900 0.67
10. นาย จุมพล ธรรมธนสกุล 1,110,000 0.66

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
22 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 167.00  167.00  167.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,544.75  1,636.60  1,578.15 
ราคา (บาท/หุ้น) 9.25  9.80  9.45 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.41  11.07  10.97 
P/BV (X) 0.81  0.88  0.86 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.24  5.29  2.53 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.19  0.35  0.17 
Beta 0.29  0.13  0.10 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 11.55  (ข้อมูล ณ วันที่ 22/09/2563) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.61  3.70  -2.07 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.10  4.72  4.83 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2563 0.4715 บาท 22 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 0.4627 บาท 20 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561 0.4563 บาท 21 ก.ย. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/06/2020)
นาย เทอดทอง เทพมังกร/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/06
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
(01/07/62 
-30/06/63) 
2562 
(01/07/61 
-30/06/62) 
2561 
(01/07/60 
-30/06/61) 
2560 
(01/07/59 
-30/06/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 1,853.99 1,881.72 1,866.99 1,796.99
เงินสด 82.61 38.45 34.88 76.98
ลูกหนี้ 0.02 0.02 0.02 0.03
รวมสินทรัพย์ 1,960.00 1,948.17 1,930.88 1,907.27
เจ้าหนี้ - - - 0.04
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 30.51 30.30 29.85 29.03
รวมหนี้สิน 37.76 42.22 43.64 38.62
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม 252.25 235.95 217.24 198.65
สินทรัพย์สุทธิ 1,922.25 1,905.95 1,887.24 1,868.65
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 11.51 11.41 11.30 11.19
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
(01/07/62 
-30/06/63) 
2562 
(01/07/61 
-30/06/62) 
2561 
(01/07/60 
-30/06/61) 
2560 
(01/07/59 
-30/06/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 132.29 142.03 139.43 134.00
รายได้อื่น - 0.46 - -
รวมรายได้ 132.29 142.48 139.43 134.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4.84 4.80 4.73 4.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.43 0.42 0.42 0.42
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 5.41 5.42 5.27 5.05
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.54 0.39 0.15 0.52
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 33.14 45.17 43.87 39.50
รวมค่าใช้จ่าย 45.76 57.57 55.69 51.53
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 86.53 84.91 83.74 82.47
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
(01/07/62 
-30/06/63) 
2562 
(01/07/61 
-30/06/62) 
2561 
(01/07/60 
-30/06/61) 
2560 
(01/07/59 
-30/06/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 121.43 79.77 33.05 75.92
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -77.27 -76.20 -75.15 -61.79
เงินสดสุทธิ 44.16 3.57 -42.10 14.13
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น