สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SSP บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
sSET / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
13.20 13.60 / 5.70 17.10 2.78 922.00 12,170.40 23,301.17 1,216.69 15.75
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ธ.ค. 2563 17:51   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
15 ธ.ค. 2563 17:51   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564
13 พ.ย. 2563 08:55   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
12 พ.ย. 2563 19:50   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 19:47   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300
เบอร์โทรศัพท์ 0-2628-0991-2
เบอร์โทรสาร 0-2628-0993
URL www.sermsang.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/06/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/09/2560
ราคา IPO (บาท) 7.70 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 27/03/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้มีบริษัท เสริมสร้าง พลังงาน จำกัด เป็นบริษัทแกน ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ จ.ลพบุรี มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40 เมกะวัตต์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 ก.ย. 2563 29 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.55% 3,197 34.24% 3,077
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 16.57% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.24% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.33 1.85 3.49
  20 วัน 11.86 7.52 8.78
  60 วัน 88.57 46.16 54.29
  120 วัน 78.38 63.98 59.02
  YTD 13.79 7.43 8.57
  P/E (X) 17.10 40.34 30.34
  P/BV (X) 2.78 1.65 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.46 0.78 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 ต.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด 151,760,000 16.46
  2. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 124,890,000 13.55
  3. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 70,991,300 7.70
  4. UNITY I. CAPITAL LIMITED 68,070,000 7.38
  5. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 60,000,000 6.51
  6. นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 44,868,000 4.87
  7. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01 43,993,200 4.77
  8. น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 41,131,500 4.46
  9. นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 38,471,700 4.17
  10. นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี 30,000,000 3.25

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กำธร วังอุดม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
  5. นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
  6. นาง ธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
  7. นาย สำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธนา บุบผาวาณิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการอิสระ
  10. นาย มนชัย พงศ์สถาบดี กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 922.00  922.00  922.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 12,170.40  10,695.20  6,776.70 
  ราคา (บาท/หุ้น) 13.20  11.60  7.35 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.74  4.74  3.99 
  P/BV (X) 2.78  2.44  1.84 
  P/E (X) 17.10  15.03  12.72 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 20.38  51.13  34.87 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 232.44  17.87  10.67 
  Beta 0.47  0.49  0.73 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 13.79  57.82  -1.34 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.83  0.95  2.95 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.14  0.14  0.38 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.11 บาท 04 พ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.217 บาท 27 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.205 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1,027.64 873.70 915.46 1,125.13 1,603.39
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 479.42 640.98 361.39 408.80 151.36
  สินค้าคงเหลือ 0.25 - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,921.45 1,820.20 1,589.81 2,014.95 1,800.49
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,940.51 9,357.46 9,722.10 8,352.08 5,427.21
  รวมสินทรัพย์ 16,533.08 12,884.48 13,045.13 11,892.73 8,269.84
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 761.80 366.96 361.77 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 471.40 497.69 208.66 503.82 256.70
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 902.90 627.85 686.31 508.59 510.38
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,162.49 1,517.74 1,367.87 1,146.90 782.53
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9,633.38 7,351.34 7,680.27 6,887.68 4,065.65
  รวมหนี้สิน 11,795.86 8,869.08 9,048.14 8,034.58 4,848.17
  ทุนจดทะเบียน 922.00 922.00 922.00 922.00 922.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 922.00 922.00 922.00 922.00 922.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,511.21 1,511.21 1,511.21 1,511.21 1,511.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 33.10 33.10 33.10 33.10 33.10
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,088.11 1,377.28 1,494.47 1,148.87 855.70
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,374.68 3,682.97 3,777.02 3,533.54 3,307.83
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 362.54 332.43 219.96 324.60 113.84
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 994.97 667.62 882.45 560.36 283.79
  รายได้อื่น 475.24 447.85 603.11 577.02 593.32
  รวมรายได้ 1,470.21 1,115.47 1,485.56 1,137.38 877.11
  ต้นทุนขาย 491.06 338.40 475.79 341.87 167.61
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 135.06 176.85 239.17 166.83 219.90
  รวมค่าใช้จ่าย 626.12 515.24 714.96 508.70 387.51
  EBITDA 1,216.69 825.63 1,088.05 842.19 609.15
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 372.61 225.41 317.46 213.51 119.55
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 844.08 600.22 770.59 628.68 489.60
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 594.54 428.48 545.68 482.03 339.83
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.64 0.46 0.59 0.52 0.45
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 916.70 531.85 713.12 889.31 568.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,861.08 -1,467.08 -2,051.18 -3,518.20 -1,889.55
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 941.75 715.24 1,190.88 2,381.59 2,559.50
  เงินสดสุทธิ -2.63 -219.99 -147.18 -247.30 1,238.32
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.89 1.20 1.16 1.76
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.67 14.91 14.93 14.09
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.90 6.21 6.18 6.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.70 2.41 2.40 2.27
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.13 0.12 0.12 0.11
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 50.65 49.31 46.08 38.99
  EBIT Margin (%) 57.41 53.81 51.87 55.27
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 40.44 38.41 36.73 42.38

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 49.03 73.09 57.48 97.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 45.11 52.55 39.17 103.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 31.80 36.59 30.61 29.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 21.52 53.78 40.55 31.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 38.76 13.41 13.20 41.84

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.16 1.51 2.29 2.00
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 169.01 241.77 159.29 182.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4,987.70 N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.07 - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.30 1.15 1.34 0.90
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 281.42 316.07 273.29 405.99
  วงจรเงินสด (วัน) -112.33 -74.29 -114.00 -223.55


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น