สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SSP บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
sSET / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
12.90 16.73 / 6.05 18.63 2.91 1,014.20 13,083.18 23,888.28 427.37 14.98
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 มิ.ย. 2564 08:27   หุ้นเพิ่มทุนของ SSP เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2564
04 มิ.ย. 2564 17:16   แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
04 มิ.ย. 2564 12:36   สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
01 มิ.ย. 2564 08:54   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลัง การผลิต 9.9 เมกกะวัตต์และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
19 พ.ค. 2564 17:40   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ(Rights Offering) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564(แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300
เบอร์โทรศัพท์ 0-2628-0991-2
เบอร์โทรสาร 0-2628-0993
URL www.sermsang.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/06/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/09/2560
ราคา IPO (บาท) 7.70 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 27/03/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้มีบริษัท เสริมสร้าง พลังงาน จำกัด เป็นบริษัทแกน ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ จ.ลพบุรี มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40 เมกะวัตต์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 18 มี.ค. 2564 10 ก.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.75% 3,555 32.55% 3,197
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.80% (ณ วันที่ 16/06/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.64% (ณ วันที่ 16/06/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -7.19 -7.61 -7.11
  20 วัน - -4.40 -4.64
  60 วัน -10.19 -12.64 -13.55
  120 วัน 20.25 14.20 9.69
  YTD 22.33 14.20 9.12
  P/E (X) 18.63 19.86 30.94
  P/BV (X) 2.91 1.64 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21 1.04 1.47

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 มิ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 161,226,400 15.90
  2. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด 77,088,600 7.60
  3. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 66,000,000 6.51
  4. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 66,000,000 6.51
  5. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 57,190,430 5.64
  6. Unity I. Capital Limited 50,737,306 5.00
  7. นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 48,210,950 4.75
  8. น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 47,235,130 4.66
  9. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01 29,372,453 2.90
  10. นาย วสุพล ธารกกาญจน์ 27,705,890 2.73

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กำธร วังอุดม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
  5. นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
  6. นาง ธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
  7. นาย สำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธนา บุบผาวาณิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการอิสระ
  10. นาย มนชัย พงศ์สถาบดี กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 มิ.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,014.20  922.00  922.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,083.18  10,695.20  6,776.70 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.90  10.55  6.68 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.43  4.74  3.99 
  P/BV (X) 2.91  2.44  1.84 
  P/E (X) 18.63  15.03  12.72 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 114.13  51.13  34.87 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 140.77  17.87  10.67 
  Beta 0.69  0.49  0.73 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 22.33  57.82  -1.34 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.08  0.95  2.95 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.16  0.14  0.38 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 10.00 : 1.00 หุ้น 28 พ.ค. 2564 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.01111 บาท 28 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.11 บาท 04 พ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.217 บาท 27 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,186.33 994.28 1,364.33 915.46 1,125.13
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 467.76 438.60 637.68 361.39 -
  สินค้าคงเหลือ 0.39 - 0.35 - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,191.17 1,918.30 2,180.47 1,589.81 2,014.95
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,866.28 10,336.14 10,593.94 9,722.10 8,352.08
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,290.30 13,137.92 13,923.56 11,455.32 9,877.78
  รวมสินทรัพย์ 16,481.47 15,056.22 16,104.03 13,045.13 11,892.73
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 197.70 391.57 251.03 361.77 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 134.79 159.10 117.14 208.66 -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,182.85 757.13 1,138.82 686.09 508.59
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,573.00 1,368.28 1,563.15 1,367.87 1,146.90
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,074.10 9,405.98 9,998.89 7,680.27 6,887.68
  รวมหนี้สิน 11,647.10 10,774.26 11,562.04 9,048.14 8,034.58
  ทุนจดทะเบียน 922.00 922.00 922.00 922.00 922.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 922.00 922.00 922.00 922.00 922.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,511.21 1,511.21 1,511.21 1,511.21 1,511.21
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,311.54 1,710.52 2,128.45 1,494.47 1,148.87
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -254.71 -127.98 -356.55 -150.66 -48.54
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 33.10 33.10 33.10 33.10 33.10
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,490.04 4,015.74 4,205.10 3,777.02 3,533.54
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 344.33 266.21 336.89 219.96 324.60
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 486.49 252.30 1,300.03 882.45 560.36
  รายได้อื่น 14.47 153.52 585.89 603.11 577.02
  รวมรายได้ 500.97 406.62 1,888.27 1,485.56 1,137.38
  ต้นทุน 184.79 138.44 666.74 475.79 341.87
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 35.88 39.81 193.47 239.17 166.83
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 220.67 178.25 860.21 714.96 508.70
  EBITDA 427.37 404.90 1,572.37 1,088.05 842.19
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 147.07 125.49 497.13 317.46 213.51
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 280.30 279.41 1,075.24 770.59 628.68
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 183.09 216.95 736.29 545.68 482.03
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.24 0.80 0.59 0.52
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 317.52 277.48 1,427.09 713.12 889.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -708.40 -569.04 -2,169.71 -2,051.18 -3,518.20
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 167.35 313.45 1,184.44 1,190.88 2,381.59
  เงินสดสุทธิ -223.53 21.89 441.82 -147.18 -247.30
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.39 1.40 1.39 1.16
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.52 16.72 18.45 14.93
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.82 6.46 7.38 6.18
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.41 2.52 2.55 2.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.13 0.12 0.13 0.12
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 62.02 45.13 48.71 46.08
  EBIT Margin (%) 55.95 68.72 56.94 51.87
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 37.62 52.75 40.53 37.47

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  04 มิ.ย. 2564 XD 92,199,683 1,014,199,683 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 92.82 -19.36 47.32 57.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 33.48 33.00 40.13 39.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 23.20 29.53 27.11 30.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 23.79 22.78 20.32 40.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -15.61 74.92 34.93 13.20

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.39 2.04 2.60 2.29
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 107.81 179.31 140.25 159.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3,647.51 N/A 3,863.60 N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.10 - 0.09 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.85 1.05 4.09 1.34
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 75.22 348.81 89.18 273.29
  วงจรเงินสด (วัน) 32.70 -169.50 51.17 -114.00


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้