สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SSI บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   -
NC 25 ก.พ. 2559
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.03 0.22 / 0.03 - - 11,113.02 - - -1,019.09 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ก.ค. 2563 08:33   10 กรกฎาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ SSI ก่อนการเพิกถอน
08 ก.ค. 2563 08:31   10 กรกฎาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ SSI ก่อนการเพิกถอน
30 มิ.ย. 2563 20:21   ชี้แจงการประกาศเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
30 มิ.ย. 2563 08:33   ตลท. ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI ก่อนเพิกถอน
22 มิ.ย. 2563 09:03   ตลท.เพิกถอน SSI โดยเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 1 - 10 ก.ค. 2563 ก่อนเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3, 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2238-3063-82
เบอร์โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892
URL www.ssi-steel.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/3/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/09/2537
ราคา IPO (บาท) 50.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 29/11/2547

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสำหรับงานโครงสร้าง งานท่อชุบสังกะสี งานโครงสร้างรถยนต์ งานโครงสร้างเครื่องจักร และงานทั่วไป

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มี.ค. 2558 25 มี.ค. 2557
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.38% 17,203 44.68% 17,938
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.72% (ณ วันที่ 09/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.09% (ณ วันที่ 09/07/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -62.50 -62.95 -62.95
  20 วัน -40.00 -39.49 -38.13
  60 วัน -40.00 -52.77 -46.82
  120 วัน -40.00 -36.97 -30.61
  YTD -40.00 -35.54 -30.60
  P/E (X) - N/A 19.37
  P/BV (X) - 0.51 1.52
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) - 0.02 0.90

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 มี.ค. 2558) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด 5,990,687,664 18.62
  2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH 4,225,145,037 13.14
  3. บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จำกัด 2,968,166,595 9.23
  4. SIX SIS LTD 1,838,983,296 5.72
  5. JFE Steel Corporation 1,133,908,088 3.53
  6. MARUBENI-ITOCHU STEEL INC. 1,133,908,088 3.53
  7. นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 864,125,900 2.69
  8. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 768,788,680 2.39
  9. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100 761,624,600 2.37
  10. นาง ศิริกุล วิริยประไพกิจ เบนดิ 361,392,940 1.12

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย กมล จันทิมา กรรมการ
  4. นาย สมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการ
  5. นาย นาวา จันทนสุรคน กรรมการ
  6. นาย กิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ
  7. นาย ณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการ
  8. นาย ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ กรรมการอิสระ
  9. นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการอิสระ
  10. นาย เพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  09 ก.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 11,113.02  11,113.02  11,113.02 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.03  0.05  0.05 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -3.76  -3.38  -3.49 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.52  N/A  N/A 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.27 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -40.00  0.00  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และ สำรองตามกฎหมายเมื่อบริษัทออกจากแผนฟืนฟูกิจการ เมื่อมีผลกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสมแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 359.99 755.83 1,558.77 425.06
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 67.56 1,153.09 1,205.03 1,504.40
  สินค้าคงเหลือ 7,463.70 9,672.93 7,368.32 6,509.75
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,294.05 12,132.01 11,313.41 9,694.88
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,926.47 11,048.41 11,302.04 11,634.09
  รวมสินทรัพย์ 21,887.75 25,908.87 25,537.75 24,227.88
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 60.68 30.00 72.11 335.64
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5,148.66 5,795.98 3,033.06 2,244.30
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,768.68 1,635.70 1,115.19 1,136.77
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,513.52 7,956.00 5,274.30 4,743.41
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 55,632.44 56,251.63 59,199.58 62,923.94
  รวมหนี้สิน 63,145.96 64,207.63 64,473.89 67,667.36
  ทุนจดทะเบียน 11,113.02 11,113.02 11,113.02 50,263.66
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 11,113.02 11,113.02 1,113.02 32,166.26
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -9,500.00 -9,500.00 - -5,678.08
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -43,415.57 -40,474.69 -40,667.24 -70,943.61
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -41,802.55 -38,861.67 -39,554.22 -44,089.21
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 544.35 562.92 618.08 649.73
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 25,199.40 31,428.15 25,331.57 19,824.16
  รายได้อื่น 291.42 380.64 3,120.46 480.82
  รวมรายได้ 25,525.47 31,808.80 28,455.02 20,472.78
  ต้นทุนขาย 25,102.86 29,289.57 21,840.74 15,195.42
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,176.25 1,190.97 974.78 3,693.54
  รวมค่าใช้จ่าย 27,267.59 30,663.00 22,884.57 20,673.00
  EBITDA -1,019.09 1,892.86 6,364.78 494.10
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 723.03 747.06 794.34 694.31
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -1,742.12 1,145.80 5,570.44 -200.21
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,802.88 194.31 4,534.66 -2,869.11
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.16 0.02 4.07 -0.09
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,898.29 2,961.06 3,626.24 672.83
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -501.13 -501.62 -421.45 -150.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,793.00 -3,262.38 -2,071.08 -253.58
  เงินสดสุทธิ -395.84 -802.94 1,133.71 268.55
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2562  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.10 1.52 2.15
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N/A N/A N/A
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -7.29 4.45 22.39
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N/A N/A N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.07 1.24 1.14
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 0.38 6.80 13.78
  EBIT Margin (%) -6.83 3.60 19.58
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -7.06 0.61 15.94

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 มี.ค. 2561 PP 10,000,000,000 11,113,018,280 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2562  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -19.82 24.07 27.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -14.29 34.11 43.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -19.75 11.79 38.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -11.07 33.99 10.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -95.72 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2562  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 41.29 26.66 18.70
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 8.84 13.69 19.52
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.93 3.44 3.15
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 124.58 106.18 115.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.59 6.63 8.28
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 79.57 55.01 44.10
  วงจรเงินสด (วัน) 53.86 64.86 91.39


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  NP 05 มี.ค. 2561 -
  SP 27 เม.ย. 2559 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  Investor Alert 30 มิ.ย. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น