สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SSC บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
35.50 75.00 / 33.50 N/A 1.11 265.90 9,439.47 12,051.99 383.08 31.46
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 พ.ย. 2561 07:45   การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
19 พ.ย. 2561 07:40   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การงดจ่ายเงินปันผลและแจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการ
16 พ.ย. 2561 18:00   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
16 พ.ย. 2561 17:34   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
16 พ.ย. 2561 17:30   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2783-9000
เบอร์โทรสาร 0-2783-9092-3
URL www.sermsukplc.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/1/1952 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/06/2518
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 19/05/2546

ลักษณะธุรกิจ
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มน้ำอัดลม และเครื่องดื่มไม่อัดลม ภายใต้ยี่ห้อ "เอส" "100พลัส" ชาเขียว "โออิชิ" ชา "ลิปตัน" น้ำดื่ม "คริสตัล" เครื่องดื่มเกลือแร่ "พาวเวอร์พลัส" เครื่องดื่มบำรุงกำลัง "แรงเยอร์" น้ำโซดา "ร็อค เมาเท่น" และเครื่องดื่มสมุนไพร "จับใจ"

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 พ.ย. 2560 01 ธ.ค. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
14.19% 854 14.21% 885
การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.48% (ณ วันที่ 07/12/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 35.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.07% (ณ วันที่ 07/12/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.39 -1.42 -2.20
20 วัน -8.39 -6.95 -6.98
60 วัน -10.69 -5.09 -8.55
120 วัน -27.92 -22.73 -24.29
YTD -36.04 -21.57 -32.02
P/E (X) N/A 20.35 15.62
P/BV (X) 1.11 2.10 1.87
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.09 0.55

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 ธ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด 171,954,804 64.67
2. บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 56,199,807 21.14
3. DBS BANK LTD 12,500,000 4.70
4. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 10,800,000 4.06
5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 7,200,000 2.71

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สมชาย บุลสุข ประธานกรรมการ
2. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
3. นาย สุจินต์ หวั่งหลี รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นาย โชติพัฒน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการ
5. นาย อวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการ
6. นาย เลสเตอร์ เต็ก ชวน ตัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
7. นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการ
8. นาย ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมการ
9. นาย รังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ
10. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
11. นาง ต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการ
12. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
14. นาง ศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นาย ปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
07 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 265.90  265.90  265.90 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 9,439.47  14,757.48  14,425.10 
ราคา (บาท/หุ้น) 35.50  55.50  54.25 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 32.12  32.81  33.60 
P/BV (X) 1.11  1.69  1.61 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18  0.19  0.23 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.12  0.11  0.14 
Beta 0.60  0.31  0.37 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -36.04  2.30  5.85 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2019)
นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2561 
(01/10/60 
-30/09/61) 
2560 
(01/10/59 
-30/09/60) 
2559 
(01/10/58 
-30/09/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสด 506.20 445.71 430.54 520.90
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 534.90 621.43 465.66 545.95
สินค้าคงเหลือ 604.59 712.40 702.33 663.97
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,208.31 2,239.71 2,452.14 2,146.41
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,268.33 8,729.18 9,157.18 8,692.37
รวมสินทรัพย์ 11,659.32 12,111.62 12,672.18 11,863.39
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 764.14 838.39 996.46 922.06
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,134.31 2,286.96 2,650.47 2,430.29
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 984.42 1,100.45 1,087.15 985.66
รวมหนี้สิน 3,118.73 3,387.42 3,737.63 3,415.95
ทุนจดทะเบียน 265.90 265.90 265.90 265.90
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 265.90 265.90 265.90 265.90
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,342.45 1,342.45 1,342.45 1,342.45
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,936.42 4,110.72 4,318.00 4,415.56
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,540.59 8,724.20 8,934.55 8,447.44
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2561 
(01/10/60 
-30/09/61) 
2560 
(01/10/59 
-30/09/60) 
2559 
(01/10/58 
-30/09/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
ยอดขายสุทธิ 10,819.53 10,623.06 8,096.71 10,514.64
รายได้อื่น 339.67 257.04 211.66 702.27
รวมรายได้ 11,286.13 11,022.77 8,413.95 11,322.47
ต้นทุนขาย 7,827.77 7,735.59 5,958.15 8,333.33
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,740.05 3,612.15 2,599.99 3,386.14
รวมค่าใช้จ่าย 11,567.82 11,347.74 8,558.13 11,719.47
EBITDA 383.08 339.48 380.73 324.25
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 664.77 664.45 524.91 721.25
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -281.69 -324.97 -144.18 -397.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -277.74 -230.92 -88.74 -304.87
กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.04 -0.87 -0.33 -1.15
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2561 
(01/10/60 
-30/09/61) 
2560 
(01/10/59 
-30/09/60) 
2559 
(01/10/58 
-30/09/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 23.32 239.28 132.83 -32.42
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 37.17 -224.11 -223.17 1,339.12
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - -0.00 -0.01 -1,011.44
เงินสดสุทธิ 60.49 15.17 -90.36 295.26
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2561  2560  2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.03 0.98 0.93
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.22 -2.62 -1.85
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.37 -2.62 -1.93
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.37 0.39 0.42
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.95 0.89 0.89
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.65 27.18 25.02
EBIT Margin (%) -2.50 -2.95 -2.17
อัตรากำไรสุทธิ (%) -2.46 -2.09 -1.47

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2561  2560  2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 1.85 -1.15 2.21
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 1.19 -4.01 -3.30
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.39 -2.17 -0.48
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.94 -1.43 -1.77
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2561  2560  2559 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 18.71 19.54 23.08
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 19.50 18.68 15.82
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.89 10.94 11.47
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 30.70 33.38 31.81
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.77 8.43 8.09
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 37.36 43.29 45.13
วงจรเงินสด (วัน) 12.85 8.76 2.49


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น