สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SRIPANWA ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
11.60 11.80 / 10.40 - 0.98 3,097.72 3,237.14
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2562 18:52   ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20
13 ส.ค. 2562 18:44   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
13 ส.ค. 2562 18:42   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
13 ส.ค. 2562 18:41   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2562 18:09   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 2922/198 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2308-2022
เบอร์โทรสาร 0-2308-2022
URL www.cireit.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/12/2016 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/12/2559
ราคา IPO (บาท) 10.80 @พาร์11.3121 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 11.1004 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 11.3121 : ใหม่ 11.1004 @ 18/04/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และระบบสาธารณูปโภคของโครงการโรงแรมศรีพันวา ประกอบด้วย ที่ดิน 27 ไร่ อาคารบ้านพักแบบวิลล่า 39 หลัง อาคารโรงแรม 30 ห้อง เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 7 ห้อง และอาคารส่วนกลางที่ใช้ในโครงการโรงแรมศรีพันวา

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  69.31% 1,397 69.31% 1,389
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.12% (ณ วันที่ 19/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 19/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.57 0.82
  20 วัน - -2.20 5.98
  60 วัน 0.87 -7.88 -0.93
  120 วัน 4.50 -11.17 4.41
  YTD 7.41 -11.04 2.59
  P/E (X) - N/A 18.62
  P/BV (X) 0.98 1.53 1.82
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.04 0.97

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานประกันสังคม 69,778,115 25.00
  2. บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด 56,895,457 20.39
  3. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด(มหาชน) 21,094,747 7.56
  4. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,380,000 3.36
  5. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 6,980,200 2.50
  6. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 3,410,290 1.22
  7. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 3,401,315 1.22
  8. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,809,269 1.01
  9. น.ส. กมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2,091,063 0.75
  10. นาง เจดีย์ ชลศรานนท์ 2,000,000 0.72

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 279.06  279.06  279.06 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,237.14  3,013.89  2,985.98 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.60  10.80  10.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.86  11.95  11.43 
  P/BV (X) 0.98  0.90  0.94 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.86  4.42  5.07 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.21  0.55  0.62 
  Beta 0.06  0.08  0.05 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 11.87  (ข้อมูล ณ วันที่ 19/08/2562) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 7.41  0.93  -0.93 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.21  7.03  0.23 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ SRIPANWA ได้ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1665 บาท 10 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.3446 บาท 26 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.2204 บาท 07 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.155 บาท 11 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.3625 บาท 22 มี.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.215 บาท 08 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 0.1817 บาท 16 มิ.ย. 2560 เงินปันผล
  06 ธ.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.0247 บาท 27 มี.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (06/12/59 
  -31/12/59) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 4,101.74 3,482.00 4,101.74 3,482.00 3,520.98
  เงินสด 36.03 24.86 34.97 30.40 33.56
  ลูกหนี้ 147.62 97.94 174.20 144.37 42.28
  รวมสินทรัพย์ 4,298.07 3,618.67 4,324.30 3,671.12 3,612.14
  เจ้าหนี้ - - - - -
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
  รวมหนี้สิน 985.84 453.97 989.98 455.41 458.49
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,097.72 3,097.72 3,097.72 3,097.72 3,156.80
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 224.57 77.03 246.66 128.04 6.91
  สินทรัพย์สุทธิ 3,312.24 3,164.70 3,334.33 3,215.71 3,153.66
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 11.87 11.34 11.95 11.52 11.30
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (06/12/59 
  -31/12/59) 
  รายได้จากเงินลงทุน 156.00 137.80 278.68 278.15 8.71
  รายได้อื่น 0.28 - - - -
  รวมรายได้ 156.28 137.80 278.68 278.15 8.71
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5.72 4.36 9.01 8.74 -
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5.72 4.36 9.01 8.74 -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 35.74 21.38 43.88 42.39 1.80
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 120.54 116.42 234.80 235.76 6.91
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (06/12/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 164.79 143.75 -299.99 187.00 -1,281.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -163.73 -149.30 304.56 -190.15 1,315.09
  เงินสดสุทธิ 1.06 -5.54 4.57 -3.16 33.56
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น