สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SRIPANWA ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
8.10 8.45 / 7.15 - 0.65 3,097.72 2,260.42
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 ก.ย. 2564 09:09   ชี้แจงเหตุผลการพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าเช่า และ/หรือปรับลดค่าเช่าของ SRIPANWA ให้แก่ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด
30 ส.ค. 2564 08:58   การงดเว้นและการผ่อนผันการชำระค่าเช่า ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
13 ส.ค. 2564 08:47   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
13 ส.ค. 2564 08:45   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
13 ส.ค. 2564 08:43   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 2922/198 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2308-2022
เบอร์โทรสาร 0-2308-2022
URL www.cireit.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/12/2016 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/12/2559
ราคา IPO (บาท) 10.80 @พาร์11.3121 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 11.1004 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 11.3121 : ใหม่ 11.1004 @ 18/04/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และระบบสาธารณูปโภคของโครงการโรงแรมศรีพันวา ประกอบด้วย ที่ดิน 27 ไร่ อาคารบ้านพักแบบวิลล่า 39 หลัง อาคารโรงแรม 30 ห้อง เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 7 ห้อง และอาคารส่วนกลางที่ใช้ในโครงการโรงแรมศรีพันวา

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  74.21% 1,607 74.21% 1,481
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.05% (ณ วันที่ 23/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 23/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.62 0.93 0.66
  20 วัน - 1.12 -3.01
  60 วัน 1.25 4.90 -1.18
  120 วัน 2.53 3.28 -1.67
  YTD 1.89 3.34 -9.47
  P/E (X) - N/A 20.85
  P/BV (X) 0.65 1.07 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.06 2.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานประกันสังคม 63,129,815 22.62
  2. บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด 54,390,157 19.49
  3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 16,715,000 5.99
  4. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,038,300 5.03
  5. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 12,400,000 4.44
  6. น.ส. กมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3,485,105 1.25
  7. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 3,410,290 1.22
  8. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) 3,401,315 1.22
  9. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,809,269 1.01
  10. นาง เจดีย์ ชลศรานนท์ 1,996,800 0.72

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 279.06  279.06  279.06 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,260.42  2,218.56  3,125.52 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.10  7.95  11.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.51  12.20  12.08 
  P/BV (X) 0.65  0.65  0.93 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.45  3.00  16.12 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.43  0.31  2.08 
  Beta 0.36  0.43  0.08 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 12.52  (ข้อมูล ณ วันที่ 23/09/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.89  -29.02  3.70 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  6.29  6.43 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ SRIPANWA ได้ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.1131 บาท 24 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.2204 บาท 11 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1665 บาท 10 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.3446 บาท 26 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.2204 บาท 07 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68.25 83.55 66.70 10.13 34.97
  เงินลงทุน 3,874.00 3,978.08 3,874.00 4,008.10 4,101.74
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 528.62 251.94 404.34 207.90 174.20
  รวมสินทรัพย์ 4,480.68 4,324.94 4,355.43 4,237.91 4,324.30
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - -
  หนี้สินระยะยาว 979.47 - - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - - -
  รวมหนี้สิน 987.35 982.68 988.68 987.82 989.98
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,097.72 3,097.72 3,097.72 3,097.72 3,097.72
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 405.66 254.59 279.09 162.42 246.66
  สินทรัพย์สุทธิ 3,493.33 3,342.26 3,366.76 3,250.08 3,334.33
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 12.52 11.98 12.06 11.65 11.95
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากเงินลงทุน 155.94 156.89 315.41 314.86 278.68
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 155.94 156.89 315.41 314.86 278.68
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4.70 5.69 10.60 11.56 9.01
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 4.99 5.69 10.84 11.56 9.01
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 29.37 33.15 63.08 71.40 43.88
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 126.58 123.74 252.33 243.46 234.80
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 19.75 124.09 124.21 221.85 -299.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -18.20 -50.66 -67.64 -246.69 304.56
  เงินสดสุทธิ 1.55 73.43 56.57 -24.84 4.57
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.81 0.79 0.80 0.77
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.22 0.23 0.23 0.23

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 0.48 -0.32 0.09 -0.22
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 3.60 0.63 2.77 -2.00


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้