สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SRICHA บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
14.50 15.20 / 4.50 68.32 2.86 309.88 4,493.25 4,236.04 123.46 29.61
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 พ.ย. 2563 13:15   ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี2564
13 พ.ย. 2563 08:16   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 08:16   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 08:16   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 17:00   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 97 หมู่ที่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3877-2462-6
เบอร์โทรสาร 0-3877-2467
URL www.sricha.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/07/2555
ราคา IPO (บาท) 15.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Construction) ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ขอบเขตการให้บริการของบริษัทคลอบคลุมถึงงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม (Detailed Engineering) งานจัดหาวัตถุดิบในการผลิต (Procurement) และงานรับเหมาก่อสร้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (Construction) หรือที่รวมเรียกว่า EPC โดยบริษัทจะมุ่งเน้นในส่วนของงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนักมากกว่าในส่วนอื่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มิ.ย. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  42.87% 3,392 43.92% 3,802
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.08% (ณ วันที่ 20/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.38% (ณ วันที่ 20/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.57 3.81 5.73
  20 วัน 15.08 21.63 12.55
  60 วัน 61.11 42.37 28.69
  120 วัน 105.67 123.98 84.31
  YTD 17.89 16.14 12.72
  P/E (X) 68.32 52.70 30.26
  P/BV (X) 2.86 1.02 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.20 0.27 1.36

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด 145,300,000 46.89
  2. นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์ 7,588,300 2.45
  3. นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์ 6,983,000 2.25
  4. นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์ 6,879,000 2.22
  5. นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย 6,878,900 2.22
  6. นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์ 6,170,000 1.99
  7. นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน 6,000,000 1.94
  8. นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์ 4,610,000 1.49
  9. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,814,900 1.23
  10. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 3,065,400 0.99

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย บุญเครือ เขมาภิรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์ กรรมการ
  4. นาย ฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ กรรมการ
  5. นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย กรรมการ
  6. นาย ดุสิต ชูปัญญา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ณรงค์ สุขสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย กมล รัตนไชย กรรมการอิสระ
  9. นาย ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 309.88  309.88  309.88 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,493.25  3,811.51  2,153.66 
  ราคา (บาท/หุ้น) 14.50  12.30  6.95 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.07  5.07  4.87 
  P/BV (X) 2.86  2.43  1.43 
  P/E (X) 68.32  57.95  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.65  33.52  21.30 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 29.40  4.23  2.69 
  Beta 0.63  0.63  1.02 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 17.89  76.98  -35.65 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.20 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 772.43 686.98 744.22 630.48 542.26
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 354.74 263.68 248.91 332.24 525.02
  สินค้าคงเหลือ 45.73 21.64 18.73 17.60 43.27
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,370.41 1,025.28 1,061.53 1,037.06 1,244.06
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 550.89 552.83 557.51 573.91 619.05
  รวมสินทรัพย์ 2,085.64 1,729.74 1,780.96 1,745.60 1,997.24
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 148.11 91.39 96.75 75.88 156.95
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.46 1.09 1.66 1.09 1.90
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 373.51 99.43 143.37 82.06 173.16
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 117.46 97.39 107.61 74.75 68.57
  รวมหนี้สิน 490.97 196.82 250.98 156.81 241.72
  ทุนจดทะเบียน 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 309.88 309.88 309.88 309.88 309.88
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,187.14 1,187.14 1,187.14 1,187.14 1,187.14
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 168.64 109.69 94.94 148.80 309.93
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,570.42 1,510.14 1,500.79 1,565.14 1,728.94
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 24.25 22.77 29.19 23.65 26.57
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,036.30 637.10 912.07 810.22 1,262.52
  รายได้อื่น 8.88 11.80 14.26 9.36 21.55
  รวมรายได้ 1,045.18 648.90 926.33 819.58 1,284.07
  ต้นทุนขาย 827.37 489.93 700.74 587.92 1,078.74
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 134.46 195.52 256.39 317.91 233.32
  รวมค่าใช้จ่าย 961.83 685.45 957.26 905.95 1,312.27
  EBITDA 123.46 5.74 25.36 -29.17 34.78
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 40.11 42.29 56.29 57.20 62.98
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 83.35 -36.55 -30.93 -86.36 -28.20
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 73.46 -40.69 -48.38 -99.15 -46.25
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 -0.13 -0.16 -0.32 -0.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 66.19 107.71 157.89 169.76 8.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -24.97 -28.94 -26.85 -6.56 100.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -9.17 -6.34 -6.76 -72.27 -133.30
  เงินสดสุทธิ 32.04 72.43 124.28 90.93 -24.48
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.67 10.31 7.40 12.64
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.27 -3.01 -3.16 -6.02
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.66 -1.96 -1.75 -4.61
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.13 0.17 0.10
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.69 0.50 0.53 0.44
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.16 23.10 23.17 27.44
  EBIT Margin (%) 7.97 -5.63 -3.34 -10.54
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.03 -6.27 -5.22 -12.10

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 62.66 9.56 12.57 -35.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 68.87 14.27 19.19 -45.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 61.07 10.21 13.02 -36.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 40.32 1.18 5.66 -30.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.24 3.20 3.14 1.89
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 86.07 113.91 116.28 193.10
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 30.82 28.11 38.57 19.32
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 11.84 12.98 9.46 18.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.67 7.12 8.12 5.05
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 42.10 51.26 44.96 72.27
  วงจรเงินสด (วัน) 55.81 75.63 80.79 139.72


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น