สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SR บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.76 1.35 / 0.40 N/A 0.46 338.35 514.29 1,669.61 -21.84 39.30
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2563 08:30   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 อนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด
13 ส.ค. 2563 21:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 21:40   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 21:40   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
28 พ.ค. 2563 17:31   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด (แก้ไข ครั้งที่ 2)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 289/9 ม.10 ถ.รถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2743-5010-25
เบอร์โทรสาร 0-2743-5007-8
URL www.siamrajplc.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/11/2558
ราคา IPO (บาท) 3.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  SR มีธุรกิจ 5 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก 3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจบริษัทย่อย 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจสถานีอัตราการไหลของของเหลว 2. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจงานบริหารอาคารจอดรถ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.94% 1,195 33.09% 1,210
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.10% (ณ วันที่ 14/08/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.11% (ณ วันที่ 14/08/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 8.57 10.34 9.16
  20 วัน 8.57 10.70 3.79
  60 วัน 2.70 -3.82 -12.36
  120 วัน -17.39 -1.42 -18.17
  YTD -19.15 0.88 -18.64
  P/E (X) N/A 6.22 25.89
  P/BV (X) 0.46 0.90 1.53
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.62 0.30

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เกียรติ วิมลเฉลา 216,194,900 31.95
  2. นาย กฤติน วิมลเฉลา 51,300,000 7.58
  3. น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา 51,300,000 7.58
  4. นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา 51,300,000 7.58
  5. นาย ต่อโชค เล้าลือชัย 47,720,400 7.05
  6. นาย ชัชวาล เจตจำนงกิจ 31,856,143 4.71
  7. นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์ 28,800,000 4.26
  8. น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์ 27,956,000 4.13
  9. นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล 17,550,000 2.59
  10. นาง พูลสุข มกรานนท์ 10,030,000 1.48

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เกียรติ วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  2. นาง อุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ กรรมการ
  3. นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา กรรมการ
  4. นาง วัชรี อัตถากร กรรมการ
  5. นาย โรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  14 ส.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 676.70  676.70  676.70 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 514.29  636.10  1,272.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.76  0.94  1.88 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.65  1.67  1.67 
  P/BV (X) 0.46  0.56  1.12 
  P/E (X) N/A  14.04  21.33 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.83  4.56  4.76 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.06  0.18  0.29 
  Beta 1.19  0.06  0.24 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -19.15  -50.00  -28.79 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.95  6.81  2.39 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  0.96  0.51 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.03 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.064 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.045 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 118.71 154.10 108.48 224.83 230.01
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 416.48 293.41 665.66 430.77 370.39
  สินค้าคงเหลือ 296.24 156.47 198.24 176.90 124.85
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,028.88 953.46 1,147.30 1,147.96 1,111.19
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 371.60 303.45 502.22 392.56 72.80
  รวมสินทรัพย์ 2,392.25 1,844.29 2,239.45 1,993.85 1,593.89
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 34.72 - 85.00 30.00 18.15
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 454.62 210.45 350.43 333.35 256.55
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 48.06 37.81 41.69 30.16 7.50
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 691.49 384.79 715.17 552.78 388.99
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 535.28 239.23 330.79 236.37 26.53
  รวมหนี้สิน 1,226.76 624.02 1,045.96 789.15 415.52
  ทุนจดทะเบียน 338.35 338.35 338.35 338.35 338.35
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 338.35 338.35 338.35 338.35 338.35
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 604.00 604.00 604.00 604.00 604.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 115.63 166.88 143.05 168.50 142.78
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,118.23 1,172.34 1,146.44 1,175.83 1,154.03
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 47.26 47.93 47.05 28.87 24.34
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 508.61 308.47 1,699.94 1,777.44 976.84
  รายได้อื่น 8.87 2.21 3.65 19.25 32.12
  รวมรายได้ 518.05 311.80 1,706.04 1,805.16 1,008.96
  ต้นทุนขาย 504.82 262.63 1,476.44 1,534.21 799.97
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 45.60 47.99 190.58 203.49 159.59
  รวมค่าใช้จ่าย 550.42 310.62 1,667.01 1,737.70 959.63
  EBITDA -21.84 10.10 74.43 100.60 67.30
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.53 8.92 35.40 33.14 17.97
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -32.37 1.18 39.02 67.46 49.32
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -27.07 -1.62 20.38 53.23 36.36
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.04 -0.00 0.03 0.08 0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 104.71 51.03 -41.72 57.44 -102.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -90.93 -107.16 -187.71 -241.78 264.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -4.66 -14.10 113.52 179.41 -23.08
  เงินสดสุทธิ 9.12 -70.23 -115.91 -4.93 139.28
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.49 2.48 1.60 2.08
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.44 4.53 1.76 4.57
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.26 4.03 1.84 3.76
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.10 0.53 0.91 0.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.90 1.04 0.81 1.01
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 0.75 14.86 13.15 13.68
  EBIT Margin (%) -6.25 0.38 2.29 3.74
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -5.22 -0.52 1.19 2.95

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  01 พ.ย. 2560 PP 76,700,000 676,700,000 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 64.88 0.30 -4.36 81.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 92.21 -1.46 -3.77 91.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 66.15 -1.05 -5.49 78.91
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 77.20 -1.84 -4.07 81.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -61.71 46.41

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.35 5.77 3.10 4.44
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 68.18 63.29 117.71 82.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.59 10.02 7.87 10.17
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 48.07 36.43 46.37 35.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.17 6.36 4.32 5.20
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 70.62 57.43 84.52 70.17
  วงจรเงินสด (วัน) 45.63 42.29 79.56 47.98


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น