สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SQ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.97 2.34 / 0.98 7.86 0.96 1,141.41 2,248.58 10,007.34 1,237.42 5.69
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 พ.ย. 2563 20:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พ.ย. 2563 20:37   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 20:30   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
28 ส.ค. 2563 19:21   แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ในวันที่ 7 กันยายน 2563
11 ส.ค. 2563 20:20   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2941-0888
เบอร์โทรสาร 0-2941-0881
URL www.sahakol.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/05/2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/10/2559
ราคา IPO (บาท) 3.20 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร โดยให้บริการทำเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ครอบคลุมงาน การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุง โดยปัจจุบันดำเนินโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7 ในนามกิจการร่วมค้า ITD-SQ โครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว และเหมืองแม่เมาะโครงการ 8 ดำเนินการโดยบริษัท

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 พ.ค. 2563 09 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  59.36% 5,008 58.45% 6,150
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.43% (ณ วันที่ 25/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.81% (ณ วันที่ 25/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 12.57 5.86 8.51
  20 วัน 24.68 7.10 6.88
  60 วัน 24.68 22.36 15.90
  120 วัน -4.37 -4.83 -10.77
  YTD 17.26 33.66 30.86
  P/E (X) 7.86 53.65 27.95
  P/BV (X) 0.96 1.04 1.59
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.51 0.51 1.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอสวีพีเค จำกัด 228,750,000 20.04
  2. บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด 82,550,000 7.23
  3. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 70,000,000 6.13
  4. นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา 32,083,600 2.81
  5. นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล 25,100,000 2.20
  6. นาง อภิญญา ศิริสรรพ์ 23,100,000 2.02
  7. นาย อภิวีร์ เบญจกุล 20,130,000 1.76
  8. นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์ 17,000,000 1.49
  9. นาย นพพันธป์ เมืองโคตร 15,701,000 1.38
  10. นาย เหลือพร ปุณณกันต์ 13,571,600 1.19

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ
  2. นาย นพพันธป์ เมืองโคตร ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ศาศวัต ศิริสรรพ์ กรรมการ
  4. นาย วิทวัส ศิริสรรพ์ กรรมการ
  5. นาย กวิตม์ ศิริสรรพ์ กรรมการ
  6. นาย ชาลี รักษ์สุธี กรรมการ
  7. นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง กิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย พิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ กรรมการอิสระ
  11. นาย ประภาส วิชากูล กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 พ.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,141.41  1,138.51  1,135.06 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,248.58  1,912.71  2,360.92 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.97  1.68  2.08 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.05  1.80  1.89 
  P/BV (X) 0.96  0.93  1.10 
  P/E (X) 7.86  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 56.99  137.51  154.64 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.20  16.44  26.05 
  Beta 1.13  1.78  1.27 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 17.26  -19.23  -56.85 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  5.87 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.1222 บาท 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 106.95 369.56 263.08 323.37 344.80
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 806.08 730.42 990.44 897.87 854.01
  สินค้าคงเหลือ 191.83 252.77 221.90 382.87 179.54
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,613.18 1,874.51 2,065.24 2,303.72 1,989.64
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7,698.69 8,971.10 8,817.38 9,540.46 8,058.35
  รวมสินทรัพย์ 10,202.88 11,112.13 11,106.20 11,986.76 10,240.83
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 999.90 866.22 905.14 826.19 340.01
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 435.88 435.91 462.57 728.56 1,552.70
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,573.82 1,628.62 1,557.57 1,571.76 1,136.56
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,334.40 3,437.30 3,555.16 4,214.52 3,807.28
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,532.81 5,624.72 5,386.11 5,606.17 3,855.35
  รวมหนี้สิน 7,867.22 9,062.02 8,941.27 9,820.69 7,662.63
  ทุนจดทะเบียน 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,141.41 1,138.51 1,138.51 1,135.06 1,130.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 824.96 819.52 819.52 812.66 803.51
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 31.01 36.45 36.45 43.31 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 338.64 55.94 169.24 171.59 594.88
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,337.17 2,050.23 2,165.90 2,166.07 2,578.20
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -1.51 -0.12 -0.96 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 3,491.56 3,293.19 4,689.62 3,566.95 3,153.57
  รายได้อื่น 35.72 46.51 83.31 57.15 32.10
  รวมรายได้ 3,527.29 3,339.69 4,772.93 3,624.10 3,185.68
  ต้นทุนขาย 2,833.52 2,918.72 4,039.61 3,445.18 2,321.71
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 293.36 268.40 349.36 311.18 291.85
  รวมค่าใช้จ่าย 3,126.88 3,187.12 4,388.97 3,756.36 2,613.56
  EBITDA 1,237.42 1,050.12 1,571.33 911.64 1,182.64
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 837.02 897.55 1,187.37 1,043.89 610.52
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 400.40 152.57 383.96 -132.26 572.12
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 169.40 -115.64 1.11 -284.63 360.05
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.15 -0.10 0.00 -0.25 0.32
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 957.65 784.08 1,159.57 -501.38 2,137.96
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -373.30 -342.21 -424.03 -2,186.42 -5,196.68
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -743.15 -395.41 -794.83 2,666.37 2,482.66
  เงินสดสุทธิ -158.80 46.46 -59.29 -21.43 -576.06
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.48 0.55 0.58 0.55
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.04 -5.00 0.05 -12.00
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.93 2.24 3.33 -1.19
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.37 4.42 4.13 4.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.47 0.39 0.41 0.33
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.85 11.37 13.86 3.41
  EBIT Margin (%) 11.35 4.57 8.04 -3.65
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.80 -3.46 0.02 -7.85

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.02 36.22 31.47 13.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.92 18.72 17.25 48.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 5.62 36.68 31.70 13.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.89 18.68 16.84 43.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.36 5.98 4.97 4.07
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 57.37 61.00 73.48 89.63
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 17.79 13.74 13.36 12.25
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 20.52 26.57 27.32 29.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.07 6.32 6.78 3.02
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 40.23 57.79 53.81 120.84
  วงจรเงินสด (วัน) 37.65 29.78 46.99 -1.42


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น